به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
1 نفر آنلاین
0 عضو و 1 مهمان در سایت حاضرند

1- کدام گزینه در مورد صفت مشبهه و اسم فاعل صحیح است ؟

0 امتیاز
29 بازدید

1- کدام گزینه در مورد صفت مشبهه و اسم فاعل صحیح است ؟

 

الف : هر دو دلالت بر ثبوت دارند .                        

ب: صفت مشبهه دلالت بر حدوث و اسم فاعل دلالت بر ثبوت دارد.

ج : هر دو دلالت بر حدوث دارند .                        

د : صفت مشبهه دلالت بر ثبوت و اسم فاعل دلالت بر حدوث دارد.

سوال شده آذر 22, 1396 در 87/09/16 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
ویرایش شده اردیبهشت 1, 1398 توسط admin

1 پاسخ

0 امتیاز

صفت مشبّهه

 اسم مشتقّي است كه دالّ بر صفت و صاحب آن صفت مي باشد « به همراه مداومت آن صفت»

كه غالباً اين صفت فاعلي و گاهي هم مفعولي است. مانند: كريم(فاعلي) ، عليل (مفعولي)

http://s8.picofile.com/file/8358137934/sefat_moshabbah.jpg

ساخت
    از ثﻼثيّ مجرّد
- دالّ بر رنگ و زينت ١ و عيب ظاهر
مذكّر: أَفعَل،  مانند: أَخضَر
مؤنّث: فَعلَاء، مانند: َخضرَاء
- دالّ بر خالي يا پر ٢ بودن يا دالّ بر چيزهايي كه عارض شدني و زائل شدني و يا حرارت دروني است:
مذكّر: فَعﻼن، مانند: سَكران
مؤنّث: فَعلَي، مانند: سَكرَي ﻌﻼنةَ)گاهي بر وزن ف هم مي آيد.(
- از غير ثﻼثيّ مجرّد ٢
بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول مي آيد. )بايد از آن معناي ثبوتي اراده شود نه حدوثي(
نكته)صفت مشبّهه(: از فعل متعدّي هم، صفت مشبّهه)بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول( ساخته مي شود، به اين ترتيب كه از آن صيغه (١ ها، افاده ثبوت شود نه افاده حدوث و نيز به صيغه هاي ديگري هم مي آيد كه سماعيّ است.           اگر از ثﻼثيّ مجرّد اسمي بر وزن فاعل يا مفعول ساخته شود و از آن معناي ثبوتي اراده شود)نه حدوثي(، در (٢ اينصورت اين كلمه صفت مشبّهه به حساب مي آيد)هرچند بر وزن فاعل يا مفعول آمده باشد(.  
غير از دو مورد باﻻ              سماعيّ است. مانند: حَسَن
صيغه هاي صفت مشبّهه

برخي داراي پنج صيغه است )زيرا در جمع، به جاي دو لفﻆ)جمع مذكّر سالم و جمع مؤنّث سالم( از يك لفﻆ)جمع مكسّر( براي جمع)مؤنّث و مذكّر( استفاده مي گردد.( كريمتان، كُرَمَاء )جمعشان يكي است( ، مانند: كريم، كريمان، كُرَمَاء، کمة *گاهي اوقات، مؤنث شدن صفت مشبّهه به وسيلة  تاء نمي باشد بلكه به شكلهاي ديگري است.)مانند: أحمر         حَمرَاء( **برخي از صيغه هاي صفت مشبّهه براي مذكّر و مؤنّث به يك شكل استفاده مي گردند و صيغه جدا براي مؤنّث و مذكّر ندارند.

پاسخ داده شده اردیبهشت 1, 1398 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
...