به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
1 نفر آنلاین
0 عضو و 1 مهمان در سایت حاضرند

4) مشتقات زیر را بنویسید.

0 امتیاز
30 بازدید

4)   مشتقات زیر را بنویسید.

 

   الف. صیغه پنجم اسم مفعول از فعل «مررت به»

   ب. صفت مشبهه از فعل «استقرّ»

   ج. اسم تفضیل از فعل «یعتاد»

   د. اسم مکان از فعل «سعی× یَسْعی×»

سوال شده خرداد 20, 1396 در 90/4/19 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
ویرایش شده اردیبهشت 1, 1398 توسط admin

2 پاسخ

0 امتیاز

اسم تفضیل

اﺳم مشتقّي اﺳﺖ كه دﻻلت مي كند بر موصوف و زیادي وصف آن بر غيرش. مانند: أكبَر

وزنش  أَفْعَل اﺳﺖ براي مذكّر(مانند: رجلٌ َأعلَم) 

ولي براي مؤنّث گاهي از همين صيغه(أَفْعَل ) اﺳتفاده مي گردد(مانند: هندٌ أَﻓضَلُ من بكٍر)

و گاهي از وزن فُعلي. مانند: هندٌ الفُضلَي

http://s9.picofile.com/file/8358122500/tafzil.jpg

پاسخ داده شده اردیبهشت 1, 1398 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
ویرایش شده اردیبهشت 1, 1398 توسط admin
0 امتیاز

صفت مشبّهه

 اسم مشتقّي است كه دالّ بر صفت و صاحب آن صفت مي باشد « به همراه مداومت آن صفت»

كه غالباً اين صفت فاعلي و گاهي هم مفعولي است. مانند: كريم(فاعلي) ، عليل (مفعولي)

http://s8.picofile.com/file/8358137934/sefat_moshabbah.jpg

ساخت
    از ثﻼثيّ مجرّد
- دالّ بر رنگ و زينت ١ و عيب ظاهر
مذكّر: أَفعَل،  مانند: أَخضَر
مؤنّث: فَعلَاء، مانند: َخضرَاء
- دالّ بر خالي يا پر ٢ بودن يا دالّ بر چيزهايي كه عارض شدني و زائل شدني و يا حرارت دروني است:
مذكّر: فَعﻼن، مانند: سَكران
مؤنّث: فَعلَي، مانند: سَكرَي ﻌﻼنةَ)گاهي بر وزن ف هم مي آيد.(
- از غير ثﻼثيّ مجرّد ٢
بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول مي آيد. )بايد از آن معناي ثبوتي اراده شود نه حدوثي(
نكته)صفت مشبّهه(: از فعل متعدّي هم، صفت مشبّهه)بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول( ساخته مي شود، به اين ترتيب كه از آن صيغه (١ ها، افاده ثبوت شود نه افاده حدوث و نيز به صيغه هاي ديگري هم مي آيد كه سماعيّ است.           اگر از ثﻼثيّ مجرّد اسمي بر وزن فاعل يا مفعول ساخته شود و از آن معناي ثبوتي اراده شود)نه حدوثي(، در (٢ اينصورت اين كلمه صفت مشبّهه به حساب مي آيد)هرچند بر وزن فاعل يا مفعول آمده باشد(.  
غير از دو مورد باﻻ              سماعيّ است. مانند: حَسَن
صيغه هاي صفت مشبّهه

برخي داراي پنج صيغه است )زيرا در جمع، به جاي دو لفﻆ)جمع مذكّر سالم و جمع مؤنّث سالم( از يك لفﻆ)جمع مكسّر( براي جمع)مؤنّث و مذكّر( استفاده مي گردد.( كريمتان، كُرَمَاء )جمعشان يكي است( ، مانند: كريم، كريمان، كُرَمَاء، کمة *گاهي اوقات، مؤنث شدن صفت مشبّهه به وسيلة  تاء نمي باشد بلكه به شكلهاي ديگري است.)مانند: أحمر         حَمرَاء( **برخي از صيغه هاي صفت مشبّهه براي مذكّر و مؤنّث به يك شكل استفاده مي گردند و صيغه جدا براي مؤنّث و مذكّر ندارند.

پاسخ داده شده اردیبهشت 1, 1398 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
...