به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند

۱۲- مفاهیم کلی مشخص شده متواطی است یا مشکک؟

0 امتیاز
57 بازدید

۱۲- مفاهیم کلی مشخص شده متواطی است یا مشکک؟

الف) ربكم أعلم بما في نفوسكم

ب) آن لهم اجرا كبيرا

ج) فيه شفاء للناس

د) و أوحی ربک الی النحل آن اذى من الجبال بيوت و بين الشبر

 

تاریخ: ۱۳۹۰

جواب هر سؤال و شماره سؤالی که اختیارا پاسخ نمیدهید را در محل های مشخص شده در برگه پاسخنامه بنویسید.

۷- الف) هر یک از موارد زیر، بدیهی است یا نظری؟ ۱

• الكل اعظم من الجزء. ترندی

• مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه است. نظری ب) هر یک از موارد زیر، علم تصوری است یا علم تصدیقی؟

و علم به نسبت در «آیا کمالی بهتر از علم هست؟ » • اگر امام زمان عالی ظهور کنند فوری

۲- در هر مورد نوع آنرا مشخص کنید. الف. دلالت عقربه ساعت بر زمان (دلالت عقلی - طبعی - وضعی

ب. دلالت لفظ چای بر قند در جمله «لطفا برای من یک فنجان چای بیاور» (دلالت مطابقی - تضمنی - | التزامی) ج. دلالت خط و نوشتار بر نویسنده (دلال عقلی کے طبعی وضعی) د. دلالت لفظ خانه بر سقف آن در جمله «زلزله خانه ام را خراب کرد» (دلالت مطابقى تضمنير - التزامی)

۳- جزئی اضافی را به همراه مثال تعریف کنید.

۴- الف) فرق ضدین و متضایفین را بنویسید. ب) هر کدام از موارد زیر، تعریف چیست؟

• اللفظ الذي ليس له الآ معنی واحد اس لفل بحی • اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد الغا احترادن

به موارد خواسته شده را بیان کنید.

الف. شهردار اصفهان (کلی و جزئی) ج. تقوا (متواطی مشکک)

ب. ولی فقیه (كلی - جزئی) د. درخت متواطی - مشگک)

 

- الف) با توجه به عبارت «نقيضا الاعم و الاخص من وجه متباینان تباينة جزئية» منظور از تباین جزئی چیست؟

ب) در آیه کریمه «اقم الصلوة لذکری» چه نسبتی از نسب اربعه، بین هر یک از دو مفهوم (صلوة - ذكر) و نقیض آنها برقرار است؟ لی

• رابطه دو مفهوم و لی یه وقم • رابطه نقیض دو مفهوم ۱۰ حر ب

ي مرح وفير - الف) تفاوت ذاتی با عرضي لازم چیست؟ اس عبارت «مقوم العالی مقوم السافل» را با یک مثال توضیح دهید.

ام الف) «الذاتي هو المحمول الذي »

منظور از حمل در لفظ «المحمول» در تعریف ذاتی چیست؟ (طبعی یا وضعی، اولی ذاتی یا شایع

صناعی، مواطاة يا اشتقاق) ب) حمل اولی ذاتی و شایع صناعی را تعریف کنید.

- الف) تفاوت «ما» حقيقيه و«ما» شارحه را بنویسید. ب) در هر مورد مشخص کنید کدامیک از اقسام تعریف است. (بر اساس نظر مرحوم مظفر)

حد جنس قریب + فصل قريب , حد تام * فصل قریب سے جرای جنس + عرض خاص به وه تمام جنس بعيد + فصل قریب جوانی

- الف) تقسیم مفرد به (کلمه - اسم - اداة) را تبدیل به تقسیم ثنائی کنید.

ب) در مورد از شروط تعریف را بنویسید.

- الف) فرق بین قضیه طبیعیه و محصوره را بنویسید.

ب) تفاوت بین قضیه «معدولة المحمول» و «سالبه محصلة المحمول» را بنویسید.

موفق باشید

 

1393

 

با توجه به موارد «إن تعدوا نعمة الله» «لا تحصوها» «اقم الصلاة» به ترتیب کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف: «معلوم تصوری - معلوم تصدیقی - معلوم تصوری»

ب: « معلوم تصدیقی - معلوم تصوری - معلوم تصدیقی»

ج: «معلوم تصوری - معلوم تصوری - معلوم تصوری»

د: «معلوم تصدیقی - معلوم تصدیقی - معلوم تصدیقی»

 ٢. کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

الف: «نسبت میان دایره و مربع، همان نسبت بین لا انسان و حیوان است)

 ب: «نسبت میان دایره و شکل، همان نسبت بین لا انسان والا حیوان است»

ج: «نسبت میان کتاب و کتاب منطق، همان نسبت بین انسان و لا حیوان است» :

د: «نسبت میان کتاب نحو و کتاب منطق ، همان نسبت بین انسان و حیوان است »

3. تقسيم «مفرد به اسم و فعل و حرف» و تقسيم «آب به اکسیژن و هیدروژن» به ترتیب کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف: «كل به اجزاء – کلی به جزئیات»

ب: «کلی به جزئیات - كل به اجزاء »

ج: « کلی به جزئیات - کلی به جزئیات »

د: «کل به اجزاء - كل به اجزاء »

۴. قضایای «ليس كل انسان فقیر»، «لاشی من الجهل بنافع» ، «ما في الدار دیار» به ترتیب عبارتند از............

الف. «سالبه جزئیه - سالبه کلیه - سالبه کلیه»

ب: «سالبه کلیه - سالبه کلیه – سالبه جزئیه»

ج: «سالبه کلیه سالیه جزئیه - سالبه جزئیه»

د: مسالبه جزئیه - سالیه جزئیه - سالبه کلیه»

الف: ضروری و نظری را تعریف کنید.

ب: یک مثال برای تصدیق ضروری و یک مثال برای تصدیق نظری بنویسید.

۲. نوع دلالت را در هر مورد مشخص کنید.

الف: «دلالة لفظ الشجرة على ثمرتها»

ب: «دلالة حمرة الوجه على الخجل»

ج: «دلالة صفير القطارعلى قرب حركته»

د: «دلالة اللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات»

٣. نوع تقابل را در موارد زیر مشخص کنید.

 الف: «علم و جهل» ب: «سواد و بياض»

 ج: «علت و معلول»

د: «فضیلت و رذیلت»

 

۴. الف) شباهت و فرق لفظ منقول و مرتجل با یکدیگر را بنویسید.

ب) فرق بین قضیه مهمله و قضیه محصوره را همراه با مثال توضیح دهید.

 ۵.الف) فرق لازم بين بمعنى الأخص و بين بمعنى الاعم را بنویسید.

ب) با یک مثال غير بين را توضیح دهید.

 ۶. «اذا قال النحاة «الفعل لا يخبر عنه » فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي فيقال لهم : هذا القول ..... اعتراض (اشکال موجود را به همراه جواب از آن بیان کنید.

 7. الف) چرا اصل در تعریف ، حد تام است؟ ب) چهار مورد از شرایط تعریف را نام ببرید.

 ۸ فرق کلی طبیعی و کلی منطقی را با ذکر مثال برای هر کدام بیان نمائید.

الف) حمل طبعی و وضعی را تعریف کنید.

 ب) نوع حمل را در موارد زیر مشخص کنید:

 الف: «الانسان ضحک»

ب: «الانسان ناطق» و

ج: «الانسان حیوان ناطق» »

 

 

تاریخ : ۱۳۹۵

1. کدام گزینه درباره دو معنای ملکه و عدم صحیح نیست؟

الف: لايرتفعان

ب: هما العدمیان

ج: لا يجتمعان

د: الف وب

۲. بین دو نقيض مفاهیم کلی آب و غير مایع چه نسبتی برقرار است؟

الف: عموم و خصوص من وجه

ب: عموم و خصوص مطلق

ج: تساوی

د: تباین کلی

3... و هو اللفظ الذي تعدد معناه و لكنه موضوع لأحد المعانی فقط.

الف: المختص

ب: المنقول

ج: المرتجل

د: الحقيقة و المجاز

۴. کدام مورد از شروط تعریف نیست؟

الف: مانع و جامع بودن

ب: تساوی در ظهور و خفاء

ج: مطرد و منعکس بودن

د: خالی بودن از دور

1) . «عرفوا علم المنطق بأته (آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر» مراد از کلمات ( آلة) و (مراعاتها) در تعریف منطق را توضیح دهید.

 ٢. دلالت لفظی را تعریف کنید و اقسام آن را نام ببرید.

 ٣. میان هر یک از دو مفهوم زیر چه نسبتی از نسب أربع برقرار است؟

 الف: انسان و ضاحک

ب: سنگ و حیوان

ج: پرنده و سفید

د: جسم و حیوان

۴. اقسام چهارگانه تقابل دو لفظ را نام ببرید و برای هر یک مثالی ذکر کنید.

 ۵. هر یک از اصطلاحات زیر را توضیح دهید.

الف: نوع اضافي

ب: جنس عالی

ج: نوع الأنواع

د: فصل قريب

۶. تعاریف حدی و رسمی تام و ناقص انسان را بنویسید.(۴ تعریف)

۷. هریک از تقسیمات زیر چه نام دارد؟

 الف: تقسیم یک صنف با استفاده از عوارض شخصی آن

ب: تقسیم مفرد به اسم و فعل و حرف

 ج: تقسيم اسم به منصوب و مرفوع و مجرور

د: تقسيم انسان به زید و عمرو و بکر و ...

 ۸. «عرفنا الخبر بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته» قید (لذاته) در تعریف قضیه چه فایده ای دارد؟

برای هر یک از موارد زیر مثالی ذکر کنید:

الف: قضيه طبيعيه

ب: قضيه شرطيه مهمله

ج: قضيه حمليه حقيقيه

د: قضیه شرطیه کلیه

سوال شده اردیبهشت 21, 1397 در 87 تا 95 توسط admin (مدیر کل سایت) (82,590 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...