به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
407 بازدید

ماضی مََجهول را تعریف کنید.

جواب: ص 7۱ و ص ۸7

فعل ماضیای که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای فاعل بنشیند.

  

این مطلب را که «در فعل مجهول اختلاف صیغهها به خاطر اختلاف ضمایر نایب فاعلی است.» توضیح دهید.

جواب: ص ۸7

در فعل مجهول، مفعول به جای فاعل مینشیند و إعراب فاعل را به خود میگیرد. لذا صیغهسازی در فعل مجهول، متناسب با نائب فاعل انجام میشود و نه با فاعل.

  

مجهول نَصَرَ را صرف و صیغههای آن را معنا کنید.

جواب: ص ۸7

نُصِرنَ

یاری شدند آن چند زن

نُصِرََتا

یاری شدند آن دو زن

نُصِرََت

یاری شد آن یک زن

نُصِرُُوا

یاری شدند آن چند مرد

نُصِرََا

یاری شدند آن دو مرد

نُصِرَ

یاری شد آن یک مرد

نُصِرتُنّ

یاری شُُدید

نُصِرتُُما

یاری شُُدید

نُصِرتِ

یاری شدی

نُصِرتُُم

یاری شُُدید

نُصِرتُُما

یاری شُُدید

نُصِرتَ

یاری شدی

شما چند زن

شما دو زن

تو یک زن

شما چند مرد

شما دو مرد

تو یک مرد

  

  

نُصِِرنا

یاری شدیم ما دو/چند مرد/زن

نُصِرتُ

یاری شدم من یک مرد/زن

  

  

  

پایان پرسش و تمرین 20

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...