به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
6 نفر آنلاین
0 عضو و 6 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
260 بازدید

مضارع مجهول را تعریف کنید.

جواب: ص 7۱

فعل مضارعی که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای آن بنشیند.

  

مضارع مجهول ثُلاثی مجرد چند وزن دارد؟ چرا؟ جواب: ص ۸۸

مضارع مجهول ثُُلاثی مجرد یک وزن دارد )یُفعَلُ(؛ زیرا عین الفعل آن فقط مفتوح است. )بر خلاف مضارع معلوم ثُُلاثی مجرد که عین الفعل آن ممکن است مفتوح یا مضموم یا مکسور باشد(.

 

مجهول یَنصُرُ را صرف و صیغههای آن را معنا کنید.

جواب: ص ۸۸

یُنصَرنَ یاریمیشََوند آن چند زن

تُنصَرانِ یاریمیشََوند آن دو زن

تُنصَرُ

یاریمیشََود آن یک زن

یُنصَرُونَ

یاریمیشََوند آن چند مرد

یُنصَرانِ یاریمیشََوند آن دو مرد

یُنصرَُ

یاریمیشََود آن یک مرد

تُنصَرنَ

تُنصَرانِ

تُنصَرِینَ

تُنصَرُونَ

تُنصََرانِ

تُنصَرُ

یاریمیشََوید شما چند زن

یاریمیشََوید شما دو زن

یاریمیشََوی تو یک زن

یاریمیشََوید شما چند مرد

یاریمیشََوید شما دو مرد

یاریمیشََوی تو یک مرد

  

  

نُنصَرُ

یاریمیشََویم ما دو/چند مرد/زن

أُنصَرُ

یاریمیشَوََم من یک مرد/زن

  

  

  

اختلاف ضمایر در فعل مضارع مجهول به چه مناسبت است؟ جواب: ص ۸۸

اختلاف ضمایر در فعل مضارع مجهول به خاطر اختلاف ضمایر نائب فاعلی میباشد.

  

مضارع معلوم و مضارع مجهول در اشتقاق با هم چه فرقی دارند؟ جواب: ص ۸۸

مضارع معلوم از ماضی معلوم مُُشتق میشود اما مضارع مجهول از مضارع معلوم گرفته میشود. صرف صیغههای مضارع مجهول مانند مضارع معلوم است.

  

ضمایر مضارع مجهول را شرح دهید.

جواب: ص ۸۸

ضمایر مضارع مجهول همانند ضمایر مضارع معلوم است؛ با این فرق که ضمایر مضارع مجهول، ضمایر نایب فاعلی است.

  

پایان پرسش و تمرین 21

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...