به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
8 نفر آنلاین
0 عضو و 8 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
146 بازدید

صیغه ها چه فرقی با هم دارند؟ جواب: ص ۸3 و ص ۸۸

برای ساختن امر معلوم فقط به ابتدای صیغههای غایب و متکلم از فعل مضارع معلوم، لام مکسور )لـِ( میافزاییم اما برای ساختن امر مجهول به ابتدای همهی صیغهها از فعل مضارع مجهول، لام مکسور )لـِ( میافزاییم.

  

امر مجهول یَنصُرُ را صرف و صیغههای آن را معنا کنید.

لِیُنصَرنَ

بایدیاریشوند آن چند زن

لِتُنصََرا

بایدیاریشوند آن دو زن

لِتُنصََر

بایدیاریشود آن یک زن

لِیُنصََروا

بایدیاریشوند آن چند مرد

لِیُنصََرا

بایدیاریشوند آن دو مرد

لِیُنصََر

بایدیاریشود آن یک مرد

لِتُنصَرنَ بایدیاریشََوید شما چند زن

لِتُنصََرا

بایدیاریشََوید شما دو زن

لِتُنصَرِیِ

بایدیاریشََوی تو یک زن

لِتُنصَرُُوا

بایدیاریشََوید شما چند مرد

لِتُنصََرا

بایدیاریشََوید شما دو مرد

لِتُنصَرَ

بایدیاریشََوی تو یک مرد

  

  

لِنُنصَرَ

بایدیاریشََویم ما دو/چند مرد/زن

لأُِنصََر

بایدیاریشَوََم

من یک مرد/زن

  

  

جواب: ص ۸۸

 

ضمایر بارِِز و مستترِ امر مجهول و جای هر یک را ذکر کنید.

جواب: ص ۸۸

۱: )هو مستتر( ،٢: )ا( ،3: )و( ،٤: )هی مستتر( ،5: )ا( ،6: )نَ( ،7: )أنتَ مستتر( ،۸: )ا( ،٩: )و( ،٠۱: )ی(،

 ۱۱: )ا(، ٢۱: )نَ(، ۱3: )أنا مستتر(، ٤۱: )نحنُ مستتر(.

  

فرق ضمایر امر مجهول با ضمایر امر معلوم چیست؟ جواب: ص ۸۸

ضمایر امر مجهول همانند ضمایر امر معلوم است؛ با این فرق که ضمایر امر مجهول، ضمایر نایب فاعلی است.

  

پایان پرسش و تمرین

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...