به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
10 نفر آنلاین
0 عضو و 10 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
294 بازدید

1. معنای اصطلاحات زیر چیست؟ جواب:

فعل لازم: فعلی که مفعول نمیگیرد. ص ٩۸ فعل مُتَعَدّیّ: فعلی که خواهان مفعولٌبه باشد. ص ٩۸ فعل مُتعدّّی بنفسه: فعلی که خودش متعدی باشد. ص ٩٠

فعل متعدی به حرف جرّ: فعلی که به وسیلهی حرف جَرّ، متعدی شود. ص ٩٠

از ده سورهی قرآن برای اصطلاحات مذکور در سؤال 1، نمونه بیاورید.

فعل متعدی به حرف جرّ

فعل مُتعدّّی بنفسه

فعل مُتَعدَّّی

فعل لازم

  

)فَعَلَ بِِاصحاب الفیل( یَدْخُلُونَ فِِی دِینِ اللَّهِ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

یُوَسْوِسُ فِِیصُدُورِالنَّاسِ

لم یجعل أرسَلَ ترمیهم

فجَعَلََهم

لم یجعل أرسَلَ ترمیهم

فجَعَلََهم

جاء نصرالله وَقَبَ حَسَدَ

نمونههای قرآنی

 

فلیعبُدُوا اطعمهم آمنهم

فلیعبُُدوا اطعمهم آمنهم

 

 

  

مفعول با واسطه

مفعول بیواسطه

جارّ و مجرور

  

  

فَعَلَ )بِِاصحاب الفیل( یَدْخُلُونَ)فِیِدِینِاللَّهِ( سَبِّحْ )بِحَمْدِ رَبِّکَ( أعَُوذُ )بِرَبِّ الْفَلَقِ(

یُوَسْوِسُ )فِیِصدُُورِالنَّاسِ(

کیدَهَم طیراً

هم در ترمیهم هم در فجعلهم ربَّ هذا البیت هم در اطعمهم هم در آمنهم أرأیت)الذی(

الْیَتِیمَ

فِیِصُدُورِ بِرَبِّ

فِِی دِینِ بِحَمْدِبِِاصحاب لربّّک من شرّ

نمونههای قرآنی

جواب: ص از شوره مبارکه الفیل تا پایان قرآن کریم:

  

فعل لازم را چگونه مجهول میکنند؟ چرا؟ جواب: ص

فعل لازم را نمیتوان مجهول کرد مگر اینکه به وسیله حرف جرّ -یا از راه دیگری- متعدی شود.

چون که در فعل مجهول مفعول به جای فاعل مینشیند در حالی که فعل لازم مفعول ندارد.

  ماضی مجهول رَغِبَ عَنهُ را صرف و صیغههای آن را معنا کنید.

جواب: ص

رُغِبَ عنهُنّ رها شدند آن چند زن

رُغِبَ عنهُُما رها شدند آن دو زن

رُغِبَ عنها رها شد آن یک زن

رُغِبَ عنهُُم رها شدند آن چند مرد

رُغِبَ عنهُُما رها شدند آن دو مرد

رُغِبَ عنهُ رها شد آن یک مرد

رُغِبَ عنکُنّ رها شُُدید

شما چند زن

رُغِبَ عنکُُما رها شُُدید شما دو زن

رُغِبَ عنکِ رها شُُدی تو یک زن

رُغِبَ عنکُُم رها شُُدید شما چند مرد

رُغِبَ عنکُُما رها شُُدید شما دو مرد

رُغِبَ عنکَ رها شدی تو یک مرد

  

  

رُغِبَ عنّّا

رها شُُدیم

ما دو/چند مرد/زن

رُغِبَ عنّی رها شُدُم

من یک مرد/زن

  

  

  

مضارع مجهول غَضِبَ عَلَیهِ را صرف و صیغههای آن را معنا کنید.

جواب: ص

یُغضَبُ عَلَیهِنّ

خشمگرفتهمیشودبرآن چند زن

یُغضَبُ عَلَیهِِما

خشمگرفتهمیشودبرآن دو زن

یُغضَبُ عَلََیها

خشمگرفتهمیشودبرآن یک زن

یُغضَبُ عَلَیهِِم

خشمگرفتهمیشودبرآن چند مرد

یُغضَبُ عَلَیهِِما

خشمگرفتهمیشودبرآن دو مرد

یُغضَبُ عَلَیهِ

خشمگرفتهمیشودبرآن یک مرد

یُغضَبُ عَلَیکُنّ

خشمگرفتهمیشودبرشما چند زن

یُغضَبُ عَلَیکُُما

خشمگرفتهمیشودبرشما دو زن

یُغضَبُ عَلَیکِ

خشمگرفتهمیشودبرتو یک زن

یُغضَبُ عَلَیکُُم

خشمگرفتهمیشودبرشما چند مرد

یُغضَبُ عَلَیکُُما

خشمگرفتهمیشودبرشما دو مرد

یُغضَبُ عَلَیکَ

خشمگرفتهمیشودبرتو یک مرد

  

  

یُغضَبُ عَلََینا

خشمگرفتهمیشودبرما دو/چند مرد/زن

یُغضَبُ عَلَیَّ

خشمگرفتهمیشودبرمن یک مرد/زن

  

  

  

  

امر مجهول نَظَرَ إلَیهِ را صرف و صیغههای آن را معنا کنید.

لِیُنظَرنَ

بایددرنظرگرفتهشوندآن چند زن

لِتُنظََرا

بایددرنظرگرفتهشوندآن دو زن

لِتُنظَرَ

بایددرنظرگرفتهشود آن یک زن

لِیُنظََروا

بایددرنظرگرفتهشوندآن چند مرد

لِیُنظََرا

بایددرنظرگرفتهشوندآن دو مرد

لِیُنظََر

بایددرنظرگرفتهشودآن یک مرد

لِتُنظَرنَ

بایددرنظرگرفتهشوید

شما چند زن

لِتُنظََرا

بایددرنظرگرفتهشوید

شما دو زن

لِتُنظَرِیِ

بایددرنظرگرفتهشویتو یک زن

لِتُنظَرُُوا

بایددرنظرگرفتهشوید

شما چند مرد

لِتُنظََرا

بایددرنظرگرفتهشََوید

شما دو مرد

لِتُنظَرَ

بایددرنظرگرفتهشََوی

تو یک مرد

  

  

لِنُنظََر

 بایددرنظرگرفتهشََویم

ما دو/چند مرد/زن

لِأُنظََر

بایددرنظرگرفتهشََوممن یک مرد/زن

  

  

جواب: ص ۱٩

  

در چه صیغههایی از فعل مجهول میتوان ضمیر یا اسم ظاهر آورد و در چه صیغههایی آوردن ضمیر، ضروری است؟

جواب: ص ۱٩ )از قسمت خاکستری(

در صیغههای ۱ تا 6 فعل مجهول، نایب فاعل میتواند به صورت اسم ظاهر یا ضمیر آورده شود. اما در هشت صیغه دیگر )صیغههای 7 تا ٤۱( باید به صورت ضمیر باشد.

  

دلیل آوردن فعل مجهول به جای فعل معلوم )یعنی ذکر نکردن فاعل( چه چیزهایی میتواند باشد؟ جواب: ص 7۱، پاورقی ٢

مجهول آوردن فعل و عدم ذکر فاعل به دلایل مختلفی صورت میگیرد؛ از قبیل:

مجهول بودن فاعل نزد متکلم، معلوم بودن فاعل نزد مخاطب، اعتماد به هوش مخاطب، رعایت اختصار، ترس بر فاعل، ترس از فاعل، تحقیر فاعل، تعظیم فاعل، تعلّّق غَرََض به مطرح شدن فعل نه فاعل و. ... 

  پایان پرسش و تمرین 23

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...