به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
10 نفر آنلاین
0 عضو و 10 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
140 بازدید

صیغه مناسب به عربی

جمله

غًضِبتُمُ عَلَیهِمِ= غًضِبتُمُ علََی الرّجالِ.

۱. شما مردان بر آن مردان خشم کردید.

نَصَرتُُمونی= نَصَرتُمُ إیّاّی.

٢. شما مردان مرا یاری کردید.

غَضِبنَ عَلََیها= غَضِبنَ علَیَ المرأةِ.

3. آن زنان بر آن زن خشم کردند.

اُنصُرنََنا= اُنصُرنَ إیّاّنا.

٤. شما زنان ما زنان را یاری کنید.

ذهََبَاَ بِهِ= ذَهَبََا بِالرجُلِ= ذَهَبَ الرجلانِ بِهِ= ذَهَبَ الرجلانِ بِالرجُلِ.

5. آن دو مرد آن مرد را بردند.

ذَهَبتُُم بِِنا.

6. شما مردان ما مردان را بردید.

تذَهَبُ بِِنا.

7. تو یک مرد ما مردان را میبََری.

نَغضِبُ عَلَیکُُما.

۸. ما دو مرد بر شما دو مرد خشم میکنیم.

إغضِِب عَلَیهِِم= إغضِِب عَلََی الرجالِ.

٩. تو یک مرد بر آن مردان خشم کن.

إغضِبَا عَلَیهِِما= إغضِبََا عَلََی المرأتَینِ.

٠۱. شما دو زن بر آن دو زن خشم کنید.

اُنصُُرانا.

۱۱. شما دو مرد ما زنان را یاری کنید.

اُنصُرِِیها= اِنصُرِِی المرأةَ.

٢۱. تو یک زن آن یک زن را یاری کن.

نَصَرتُُمونا= نَصَرتُُم إیّّانا.

۱3. شما مردان ما زنان را یاری کردید.

اُنصُرِیهِِما= اِنصُرِِی المرأتَینِ.

٤۱. تو یک زن آن دو زن را یاری کن.

اُنصُرُُونا.

۱5. شما مردان ما زنان را یاری کنید.

نَصَراکُُم= نَصَرَکُُم الرجلانِ.

۱6. آن دو مرد شما مردان را یاری کردند.

نَصَرتُموهُُما= نَصَرتُُم الرجُلَینِ.

۱7. شما مردان آن دو مرد را یاری کردید.

نَصَرناکُُما.

۱۸. ما زنان شما دو زن را یاری کردیم.

نَصَرتُنّّنا.

٩۱. شما زنان ما زنان را یاری کردید.

تَنصُرانِِها= تَنصُرانِ المرأةَ= تَنصُرُُها المرأتَانِ= تَنصُرُ المرأتَانِ المرأةَ.

٢٠. آن دو زن آن یک زن را یاری میکنند.

تَنصُرانِکَ= تَنصُرُکَ المرأتَانِ.

۱٢. آن دو زن تو یک مرد را یاری میکنند.

لِیَنصُرنَکُنَّ= لِتَنصُرکُنَّ النساءُ.

٢٢. باید آن زنان، شما زنان را یاری کنند.

لِیَنصُرُوُنا= لِیَنصُُرنا الرجالُ.

3٢. باید آن مردان ما مردان را یاری کنند.

اُنصُُرانا.

٢٤. شما دو مرد ما مردان را یاری کنید.

لاَِنصُرهُُما= لاَِنصُرِ الرجُلَینِ.

5٢. باید من آن دو مرد را یاری کنم.

اُنصُرِیهِنَّ= اُنصُرِِی النساءَ.

6٢. تو زن آن زنان را یاری کن.

لِیَذهََبا بِهِ= لِیَذهََبا بالرجُلِ= لِیَذهََب به الرجُلانِ= لِیَذهََب الرجُلانِ بالرجلِ.

7٢. باید آن دو مرد آن یک مرد را ببرند.

إذهََبا بِِنا.

۸٢. شما دو مرد ما مردان را ببََرید.

  به جای هر یک از جملههای زیر با استفاده از ضمایر مرفوع و منصوب، صیغهی مناسب به عربی- قرار دهید.

جواب: ص

  

صیغههایی را که در تمرین 1 ساختهاید مجهول کنید.

مجهول

معلوم

  

مجهول

معلوم

لِنُنصََر

۱5. اُنصُرُُونا

  

غُضِبَ عَلَیهِِم

= غُضِبَ عَلََی الرجال

۱. غًضِبتُمُ عَلَیهِِم

نُصِرتمُ

۱6. نَصَراکُُم

  

نُصِرتُ

٢. نَصَرتُُمونی

نُصِرََا

= نُصِرَ الرجُلانِ

۱7. نَصَرتُموهُُما

  

غُضِبَ عَلََیها

= غُضِبَ عَلََی المرأة

3. غَضِبنَ عَلََیها

نُصِرتُُما )صیغه ۱۱(

۱۸. نَصَرناکُُما

  

لِنُنصََر

٤. اُنصُرنََنا

نُصِِرنا

٩۱. نَصَرتُنّّنا

  

ذهُِبَ بِهِ

= ذُهِبَ بِالرجلِ

5. ذَهَبََا بِهِ

تُنصَرُ )صیغه ٤( = تُنصَرِ المرأةُ

٢٠. تَنصُرانِِها

  

ذهُِبَ بِِنا

6. ذهََبتُمُ بِنا

تُنصَرُ )صیغه 7(

۱٢. تَنصُرانِکَ

  

تُذهَبُ بِِنا

7. تَذهَبُ بِِنا.

لاُِنصَرنَ

٢٢. لِیَنصُرنَکُنَّ

  

یُغضَبُ عَلَیکُُما

۸. نَغضِبُ عَلَیکُُما.

لِنُنصَرَ

3٢. لِیَنصُرُُونا

  

لِیُغضََب عَلَیهِمِ

= لِیُغضََب عَلََی الرجالِ

٩. إغضِِب عَلَیهِِم

لِنُنصََر

٢٤. اُنصُُرانا

  

لِیُغضََب عَلَیهِِما

= لِیُغضََب عَلَیَ المرأتین

٠۱. إغضِبََا عَلَیهِِما

لِیُنصََرا

= لِیُنصَرِ الرجلانِ

5٢. لاَِنصُرهُُما

  

لِنُنصَرَ

۱۱. اُنصُُرانا

لِیُنصَرنَ

= لِتُنصَرِ النساءُ

6٢. اُنصُرِیهِنَّ

  

لِتُنصََر )صیغه ٤( = لِتُنصَرِ المرأةُ

٢۱. اُنصُرِِیها

لِیُذهََب بِهِ

= لِیُذهََب بِالرجلِ

7٢. لِیَذهََبا بِهِ

  

نُصِِرنا

۱3. نَصَرتُُمونا

لِیُذهََب بِِنا

۸٢. إذهََبا بِِنا

  

لِتُنصََرا )صیغه 5( = لِتُنصَرِ المرأتانِ

٤۱. اُنصُرِیهِِما

جواب: ص

  

 پایان پرسش و تمرین 24

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...