به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
6 نفر آنلاین
0 عضو و 6 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
170 بازدید

ادغام چیست و موارد آن کدام است؟  

ص۸٩: ادا کردن دو حرف کنار هم را که اولی ساکن و دومی متحرک باشد به صورت یک حرف مشدّدّ.

موارد ادغام :) ٢ مورد:( ۱. ادغام بین دو حرف متماثل و ٢. ادغام بین دو حرف متقارب.

حکم ادغام در موارد زیر چیست؟ چرا؟

بعد ادغام

علت

حکم

کلمه

بعد ادغام

علت

حکم

کلمه

 ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٢

ممتنع الادغام

مرَرْتُ

یجُرْرُ: یجُرُّ

قاعده ٢

واجب

الادغام

یجْرُرُ

 ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٤

ممتنع الادغام

غرََر

سارْرٌ: سارٌّ

قاعده ٢

واجب

الادغام

ساررٌِ

درٌّ

قاعده ۱

واجب الادغام

درْرٌ

محمَرْرٌ: محمرٌَّ

قاعده ٢

واجب

الادغام

محمَرِرٌ

 ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ۱

ممتنع الادغام

مَمْْسوح

حرٌّ

قاعده ۱

واجب

الادغام

حرْرٌ

محَلِِّّل

قاعده ۱

واجب الادغام در لام ۱و٢

محَلِِّّل

ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٤

ممتنع الادغام

تنْوِِین

 ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ۱

ممتنع الادغام در لام ٢و3

مرََّّة

قاعده ۱

واجب

الادغام

مرْرََة

إشتَدْدَ: إشتَدَّ

قاعده ٢

واجب الادغام

إشتدََدَ

ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٢

ممتنع الادغام

یشدُدْْن

رفع عِِّّلما

قاعده 7

جایز الادغام

رفعَ عِِلما

مضارْرٌ: مضارٌّ

قاعده ٢

واجب

الادغام

مضارِرٌ

تحرَّرَ

قاعده ۱

واجب الادغام در راء ۱و٢

تحرْرَرَ

ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ۱

ممتنع الادغام

بَبْْر

 ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ۱

ممتنع الادغام در راء ٢و3

)إفرِرْ( یا )فِرْرْ: فِرْرَِ: فِرَِّ(

قاعده 6

جایز الادغام

إفرِرْ

)لم یعْضَضْ( یا )لم یعَضْضْ: لم یعَضْضَِ: لم یعَضَِّ(

قاعده 6

جایز الادغام

لم یعْضَضْ

ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٢

ممتنع الادغام

قرَرْتُُم

 ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٢

ممتنع الادغام

إحلِلْنَ

ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٢

ممتنع الادغام بین دو دال

سددَْتُُما

مستقَرْرٌ: مستقرٌَّ

قاعده ٢

واجب الادغام

مستقْررٌَ

سدَدْتُُما یا سددَتُُّّما

قاعده ٩

جایز الادغام در دال دوم و تاء

 ادغام ندارد

قاعده ٠۱- بند ٤

ممتنع الادغام

منْوََال

یوبُْبُ: یوُبُّ

قاعده ٢

واجب

الادغام

یوْبُبُ

)امدْدُْ( یا )مُدْدْ: مدُْدَُِ: مدَُُِّ(

قاعده 6

جایز الادغام

امدُْدْ

  

  

  

  

  

 

حروف متقارب چه حروفی هستند؟

ص۸٩: دو حرفی که در مخرج به هم نزدیک باشند یا در صفت با هم یکی باشند. )مخارج و صفات حروف در علم تجوید، علم معانی و کتابهای مفصّّل علم صرف مطرح شده است(.

عَدَّ)فعََلَ(، بَحَّ)فعَِلَ(، یَبَرُّ)یَفْعَلُ(، یَخِلُّ)یَفعِْلُ(، یسَُرُّ)یَفعُْلُ( را صرف کنید.

عدََّ)فَعَلَ(،

عَدَدْنَ

عَدَدَتََا: عدََّتََا

عَدَدَتْ: عَدَّتْ

عَدَدُُوا: عَدُُّّوا

عَدَدََا: عَدََّّا

عَدََد: عَدَّ

عَدَدْتُنًّ

عَددَْتُُما

عَدَدْتِ

عَدَدْتُُم

عدََدْتُُما

عدََدْتَ

  

  

عَدَدْنََا

عَدَدْتُ

  

  

بَحَّ)فَعِلَ(،

بَحِحْنَ

بَحِحَتََا: بَحَّتََا

بَحِحَتْ: بَحَّتْ

بَحِحُُوا: بَحُُّّوا

بَحِحََا: بَحََّّا

بَحِحَ: بَحَّ

بَحِحْتُنًّ

بَحِحْتُُما

بَحِحْتِ

بَحِحْتُُم

بَحِحْتُُما

بَحِحتَْ

  

  

بَحِحْنََا

بَحِحْتُ

  

  

یَبَرُّ)یَفْعَلُ(،

یَبْرَرْنَ

تَبْرَرانِ: تَبَرّانِ

تَبْرَرُ: تَبَرُّ

یَبْرَرونَ: یَبَرُّونَ

یَبْرَرانِ: یَبَرّانِ

یَبْرَرُ: یَبَرُّ

تَبْرَرْنَ

تَبْرَرانِ: تَبَرّانِ

تَبْرَرینِ: تَبَرّینِ

تَبْرَرونَ: تَبَرُّونَ

تَبْرَرانِ: تَبَرّانِ

تَبْرَرُ: تَبَرُّ

  

  

نَبْرَرُ: نَبَرُّ

أَبْرَرُ: أَبَرُّ

  

  

یَخِلُّ)یَفْعِلُ(،

یَخْلِلنَ

تَخْلِلانِ: تَخِلّانِ

تَخلِْلُ: تَخِلُّ

یَخْلِلونَ: یَخِلُّونَ

یَخْلِلانِ: یَخِلاّنِ

یَخلِْلُ: یَخِلُّ

تَخْلِلنَ

تَخْلِلانِ: تَخِلّانِ

تَخْلِلینِ: تَخِلّینِ

تَخْلِلونَ: تَخِلُّونَ

تَخْلِلانِ: تَخِلّانِ

تَخْلِلُ: تَخِلُّ

  

  

نَخْلِلُ: نَخِلُّ

أَخلِْلُ: أَخِلُّ

  

  

یَسُرُّ)یَفْعُلُ(

یَسْرُرنَْ

تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ

تَسْرُرُ: تَسرُُّ

یَسْرُرُونَ: یَسُرُّونَ

یَسْرُرانِ: یَسُرّانِ

یَسْرُرُ: یَسرُُّ

تَسْرُرْنَ

تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ

تَسْرُرینِ: تَسُرِّینِ

تَسْرُرُونَ: تَسُرُُّّونَ

تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ

تَسْرُرُ: تَسرُُّ

  

  

نَسْرُرُ: نَسُرُّ

أَسْرُرُ: أَسُرُّ

  

  

برای نشان دادن موارد ادغام واجب، جایز و ممتنع، نموداری را رسم کنید.

مثال

حکم

قاعده

توضیح بیشتر

  

  

ادغام2حرف

معللِِم

واجب

الادغام

 ۱

در صورت عدم اشتباه

در ۱ کلمه

اولی ساکن، دومی متحرک

متماثلان

قووِلَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.٤

اگر اشتباه شود

الرجل

واجب

الادغام

 ٤

اولی لام در أل و دومی حرف شمسی

قطِطَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.5

موارد سماعی

سکَتتُ

واجب

الادغام

 3

حرف اول، مد یا هاء سکت نباشد.

در ٢ کلمه

فی یََوم

ممتنع الادغام

 ۱٠.٤

حرف اول، مد یا هاء سکت باشد.

مِِن رّّب

واجب

الادغام

 5

اولی نون ساکن یا تنوین و دومی حرف یرملون

مدَدَ

واجب

الادغام

 ٢

اولی متحرّّکوجایزالتسکین و آن کلمه اسم ثلاثی مجرد و ملحق نباشد

در ۱ کلمه

اولی متحرّّک، دومی متحرک

عدَدٌ

ممتنع الادغام

 ۱٠.٤

اگر آن کلمه اسم ثلاثی مجرد و ملحق باشد

مدَّدَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.۱

حرف اول متحرک )مدغم فیه یا حرف اول( باشد.

إفْرِرْ

جایز الادغام

 6

فقط در فعل مضارع مجزوم و امر، صیغههای ۱، ٤، 7، ۱3 و ٤۱

أعزِزْ بزید

ممتنع الادغام

 ۱٠.3

در باب تعجب؛ وزن أفعِلْ

 

 

 

کتببَِِالقلم

جایز الادغام

 7

 ===

در ٢ کلمه

مدَدْنَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.٢

سکون حرف دوم به علت اتصال به ضمیر رفع متحرک باشد.

اولی متحرّّک، دومی ساکن

إذْدَکَر

جایز الادغام

 ۸

در صورت عدم اشتباه

در ۱ کلمه

اولی ساکن، دومی متحرک

متقاربان

یتَصَعّدّ

جایز الادغام

 ۸

اولی متحرّّکوجایزالتسکین

اولی متحرّّک، دومی متحرک

وَتَّدَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.۱

حرف اول متحرک )مدغم فیه یا حرف اول( باشد.

مددْتُ

جایز الادغام

 ٩

 ===

در ٢ کلمه

اولی ساکن، دومی متحرک

وجدَْْت

ممتنع الادغام

 ۱٠.٢

سکون حرف دوم به علت اتصال به ضمیر رفع متحرک باشد.

اولی متحرّّک، دومی ساکن

خصوصیت امر از نظر ادغام نسبت به مضارع چیست؟

ص7٠۱: در صیغه 7 امر معلوم )در صورت انتخاب ادغام( و صیغههای ۸ تا ۱۱ )که واجب الادغام هستند( نیازی به آوردن همزه وصل نیست؛ زیرا فاءالفعل به حرکتی که از عین الفعل به آن منتقل شده، متحرک میشود.

امر معلوم یَمَلُّ، یَقِلُّ و یَهُبُّ را صرف کنید.

یَمَلُّ

یَمْلَلنَ

تَمْلَلانِ: تَمَلاّنِ

تَمْلَلُ: تَمَلُّ

یَمْلَلونَ: یَمَلُّونَ

یَمْلَلانِ: یَمَلّانِ

یَملَْلُ: یَمَلُّ

تَمْلَلنَ

تَمْلَلانِ: تَمَلّانِ

تَمْلَلینِ: تَمَلّینِ

تَمْلََلونَ: تَمَلُّونَ

تَمْلَلانِ: تَمَلّانِ

تَمْلَلُ: تَمَلُّ

  

  

نَمْلَلُ: نَمَلُّ

أَمْلَلُ: أَمَلُّ

  

  

یَقِلُّ

یَقْلِلنَ

تَقْلِلانِ: تَقِلّانِ

تَقْلِلُ: تَقِلُّ

یَقْلِلونَ: یَقِلُّونَ

یَقْلِلانِ: یَقِلّانِ

یَقْلِلُ: یَقِلُّ

تَقْلِلنَ

تَقْلِلانِ: تَقِلّانِ

تَقْلِلینِ: تَقِلّینِ

تَقْلِلونَ: تَقِلُّونَ

تَقْلِلانِ: تَقِلّانِ

تَقْلِلُ: تَقِلُّ

  

  

نَقْلِلُ: نَقِلُّ

أَقْلِلُ: أَقِلُّ

  

  

 

 

یَهُبُّ

یَهْبُبنَْ

تَهْبُبَانِ: تَهُباّنِ

تَهْبُبُ: تَهُبُّ

یَهْبُبُونَ: یَهُبُّونَ

یَهْبُبَانِ: یَهُبّانِ

یَهْبُبُ: یَهُبُّ

تَهْبُبنَْ

تَهْبُبَانِ: تَهُباّنِ

تَهْبُبِینَ: تَهُبِّینَ

تَهْبُبُونَ: تَهُبُّونَ

تَهْبُبَانِ: تَهُبّانِ

تَهْبُبُ: تَهُبُّ

  

  

نَهْبُبُ: نَهُبُّ

أَهْبُبُ: أَهُبُّ

  

  

ماضی مجهول مَدَّ، مضارع مجهول سَدَّ و امر مجهول عَضَّ را صرف کنید.

ماضی مجهول مدََّ،

مدُِدْنَ

مُدِدَتََا: مدَُّتََا

مُدِدَتْ: مُدَّتْ

مُدِدُُوا: مُدُُّّوا

مدُِدََا: مُدََّّا

مدُِدَ: مُدَّ

مُددِْتُنًّ

مدُِدْتُُما

مُدِدْتِ

مُدِدْتُُم

مُدِدْتُُما

مُدِدْتَ

  

  

مدُِدْنََا

مدُِدْتُ

  

  

مضارع مجهول سدََّ

سُدِدْنَ

سُدِدَتََا: سدَُّتََا

سُدِدَتْ: سُدَّتْ

سُدِدُوا: سُدُُّّوا

سُدِدََا: سُدََّّا

سُدِدَ: سُدَّ

سُدِدْتُنًّ

سُدِدْتُُما

سُدِدْتِ

سُدِدْتُُم

سُدِدْتُُما

سدُِدْتَ

  

  

سدُدِْنََا

سُدِدْتُ

  

  

امر مجهول عَضَّ

عُضِضْنَ

عُضِضَتََا: عُضَّتََا

عُضِضَتْ: عُضَّتْ

عُضِضُُوا: عُضُُّّوا

عُضِضََا: عُضََّّا

عُضِضَ: عُضَّ

عُضِضْتُنًّ

عُضِضْتُُما

عُضِضْتِ

عُضِضْتُمُ

عُضِضْتُُما

عُضِضْتَ

  

  

عُضِضْنََا

عُضِضْتُ

  

  

  

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...