به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
6 نفر آنلاین
0 عضو و 6 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
218 بازدید

مثال را تعریف کنید و اقسام فعل ثلاثی محردِ مثال را نام ببرید.

ص6۱: مثال= معتل الفاء

ص۱۱7: فعل ثلاثی محردِ مثال دو گونه است: ۱. مثال واوی ٢. مثال یائی

مثال واوی ثلاثی محرد چند قاعده خصوص دارد؟ آنها را توضیح دهید.

مثال واوی ثلاثی محرد ،٢ قاعدهی خصوصی دارد.

قاعدهی ۱: مصدر مثال واوی اگر بر وزن )فِعْْل( باشد غالیا تبدیل به )وزن عِلََة( میشود و اگر بر وزن )فَعْْل( باشد گاهی تبدیل به )وزن عَلََة( میشود. مانند: وِِعد...عِدََة

قاعدهی ٢: حذف فاءالفعل مضارع و امر معلوم مثال واویای که بر وزن یَفْعِلُ باشد. و اگر بر وزن یَفْعَلُ باشد در چندین مورد فاءالفعل حذف شده است. مانند: یَوعِدُ...یَعِدُ

  

مصادر زیر در اصل چه بودهاند؟

زِِنة

مِِقة

جِِدة

سِعِة

هِِبة

مصادر

وِزْنْ

وِمْْق

وِجْدْ

وِسْْع

وِهْْب

حالت قبلی

مضارع معلوم یَرِثُ و یَسَعُ، مضارع مجهول یَجِدُ و یَقَعُ، امر معلوم یَکِلُ و یَدَعُ و امر مجهول یَضَعُ و یَصِلُ را صرف کنید.

مضارع معلوم یَرِثُ

یَوْرِثنَ: یَرِثنَ

تَوْرِثانِ: تَرِثانِ

تَوْرِثُ: تَرِثُ

یَوْرِثونَ: یَرِثُونَ

یَوْرِثانِ: یَرِثانِ

یَوْرِثُ: یَرِثُ

تَوْرِثنَ: تَرِثنَ

تَوْرِثانِ: تَرِثانِ

تَوْرِثینَ: تَرِثینَ

تَوْرِثونَ: تَرِثُونَ

تَوْرِثانِ: تَرِثانِ

تَوْرِثُ: تَرِثُ

  

  

نَوْرِثُ: نَرِثُ

أَوْرِثُ: أَرِثُ

  

  

 

مضارع معلوم یَسَعُ

یَوْسَعنَ: یَسَعنَ

تَوْسَعانِ: تَسَعانِ

تَوْسَعُ: تَسَعُ

یَوْسَعونَ: یَسَعُونَ

یَوْسَعانِ: یَسَعانِ

یَوْسَعُ: یَسَعُ

تَوْسَعنَ: تَسَعنَ

تَوْسَعانِ: تَسَعانِ

تَوْسَعینَ: تَسَعینَ

تَوْسَعونَ: تَسَعونَ

تَوْسَعانِ: تَسَعانِ

تَوْسَعُ: تَسَعُ

  

  

نَوْسَعُ: نَسَعُ

أَوْسَعُ: أَسَعُ

  

  

مضارع مجهول یَجِدُ

یُوجَدنَ

تُوجدَانِ

تُوجدَُ

یُوجَدونَ

یُوجَدانِ

یُوجَدُ

تُوجَدنَ

تُوجَدانِ

تُوجَدینَ

تُوجَدونَ

تُوجَدانِ

تُوجَدُ

  

  

نُوجدَُ

أُوجَدُ

  

  

مضارع مجهول یَقَعُ

یُوقَعنَ

تُوقَعانِ

تُوقَعُ

یُوقَعونَ

یُوقَعانِ

یُوقَعُ

تُوقَعنَ

تُوقَعانِ

تُوقَعینَ

تُوقَعونَ

تُوقَعانِ

تُوقَعُ

  

  

نُوقَعُ

أوُقَعُ

  

  

امر معلوم یَکِلُ

یَوکِْلنَ: یَکِلنَ لِیَکِلنَ

تَوکِْلانِ: تَکِلانِ لِتَکِِلا

تَوکِْلُ: تَکِلُ لِتَکِِل

لِیَوکِْلونَ: یَکِلونَ لِیَکِِلوا

یَوکِْلانِ: یَکِلانِ لِیَکِِلا

یَوکِْلُ: یَکِلُ لِیَکِلْ

تَوْکِلنَ: تَکِلنَ کِلنَ

تَوکِْلانِ: تَکِلانِ کِِلا

تَوکِْلینَ: تَکِلینَ کِِلی

تَوکِِْلونَ: تَکِلونَ کِِلوا

تَوکِْلانِ: تَکِلانِ کِِلا

تَوکِْلُ: تَکِلُ کِلْ

  

  

نَوْکِلُ: نَکِلُ لِنَکِلْ

أَوْکِلُ: أکَِلُ لأَِکِلْ

  

  

امر معلوم یَدَعُ

یَوْدَعْنَ: یَدَعْنَ لِیَدَعْنَ

تَوْدَعانِ: تدََعانِ لِتَدَعْْا

تَوْدَعُ: تَدَعُ لِتَدَعْ

یَوْدَعُونَ: یَدَعُونَ لِیَدَعُُوا

یَوْدَعانِ: یَدَعانِ لِیَدَعْْا

یَوْدَعُ: یَدَعُ لِیَدَعْ

تَوْدَعنَ: تَدَعنَ دَعنَ

تَوْدَعانِ: تَدَعانِ دََعا

تَوْدَعِینَ: تَدَعِینَ دعَِِی

تَوْدَعُونَ: تَدَعُونَ دعَُُوا

تَوْدَعانِ: تَدَعانِ دَعَا

تَوْدَعُ: تَدَعُ دَعْ

  

  

نَوْدَعُ: نَدَعُ

أَوْدَعُ: أَدَعُ

  

  

 

 

لِنَدَعْ

لِأَدَعْ

 

 

امر مجهول یَضَعُ

لِیُوضَعنَ

لِتُوضََعا

لِتُوضعَْ

لِیُوضََعوا

لِیُوضََعا

لِیُوضعَْ

لِتُوضَعنَ

لِتُوضََعا

لِتُوضََعی

لِتُوضََعوا

لِتُوضََعا

لِتُوضعَْ

  

  

لِنُوضعَْ

لِأُوضَعْ

  

  

امر مجهول یَصِلُ

لِیُوصَلْنَ

لِتُوصَلَا

لِتُوصَلْ

لِیُوصََلوا

لِیُوصَلَا

لِیُوصلَْ

لِتُوصَلنَْ

لِتُوصَلَا

لِتُوصََلی

لِتُوصََلوا

لِتُوصَلَا

لِتُوصلَْ

  

  

لِنُوصَلْ

لأُِوصَلْ

  

  

  

با مراجعه به کتاب لغت برای عدم حذف فاءالفعل در مثال واوی یفعََل، یفعِِل و یفعُُل جمعاً 20 نمونه جدید بیاورید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

امر حاضر یَدَعُ، یَرِدُ، یَذَرُ و یَقِفُ را صرف کنید.

امر حاضر یَدَعُ

تَوْدَعنَ: تَدَعنَ دَعنَ

تَوْدَعانِ: تَدَعانِ دََعا

تَوْدَعِینَ: تَدَعِینَ:

دَعِِی

تَوْدَعُونَ: تَدَعُونَ دَعُُوا

تَوْدَعانِ: تَدَعانِ دََعا

تَوْدَعُ: تَدَعُ دَعْ

امر حاضر یَرِدُ

تَوْرِدنَ: تَرِدنَ رِدنَ

تَوْرِدانِ: تَرِدانِ رِِدا

تَوْرِدینَ: تَرِدینَ رِِدی

تَوْرِدونَ: تَرِدونَ رِِدوا

تَوْرِدانِ: تَرِدانِ رِِدا

تَوْردُِ: تَرِدُ رِدْ

 

 

امر حاضر یَذَرُ

تَوْذَرنَ: تَذَرنَ ذَرْنَ

تَوْذَرانِ: تَذَرانِ ذََرا

تَوْذَرِینَ: تَذَرینَ ذََری

تَوْذَرُونَ: تَذَرُونَ ذََروا

تَوْذَرانِ: تَذََرانِ ذََرا

تَوْذَرُ: تذََرُ ذَرْ

امر حاضر یَقِفُ

تَوْقِفنَ: تَقِفنَ قِفنَ

تَوقِْفانِ: تَقِفانِ قِِفا

تَوقِْفینَ: تَقِفینَ قِِفی

تَوْقِفونَ: تَقِفونَ قِِفوا

تَوقِْفانِ: تَقِفانِ قِِفا

تَوقِْفُ: تَقِفُ قِفْ

این کلمات قرآنی را معرفی کنید.

 

معرفی فعل

  

نوع معتل

ماده

فعل و صیغه

مراحل تغییر

کلمه

مثال واوی

وذر

امر معلوم؛ صیغه ٩

تَوذََرون: تَذَرونَ: ذَرُُوا

ذَرُُوا

مثال واوی

وذر

مضارع معلوم، صیغه 3

یَوذََرون: یَذََرون

یَذََرون

مثال واوی

ودع

امر معلوم؛ صیغه 7

تَودَعُ: تَدَعُ: دَعْ

دَعْ

مثال واوی

وهب

امر معلوم؛ صیغه 7

تَوهَبُ: تَهَبُ: هَبْ

هبَْ

مثال واوی

وعظ

مضارع معلوم، صیغه ۱

یَوعِظُ: یَعِظُ

یعَِظُ

مثال واوی

ولد

مضارع معلوم، صیغه ۱

لََم یَولدِْ: لَمَ یَلِدْ

لََم یَلِدْ

مثال واوی

وضع

مضارع معلوم، صیغه ۱و٤

تَوضَعُ: تَضَعُ

تَضَعُ

مثال واوی

وهن

مضارع معلوم: نهی، صیغه 3

لا تَوهِِنوا: لا تَهِِنوا

لا تَهِِنوا

مثال واوی

وجل

مضارع معلوم، صیغه ۱و٤

اعلال ندارد

لا تَوجَلْ

مثال واوی

وجد

مضارع معلوم، صیغه ۱و٤

تَوجِدُ: تَجِدُ

تَجِدُ

  

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...