به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
183 بازدید
  1. در کلمات زیر کدام قاعده از قواعد اعلال جاری میشود؟

شماره قاعده

کلمه

شماره قاعده

کلمه

شماره قاعده

کلمه

٢:لِوْمَ ،٤:لِیْمَ

لُوِمَ

۱:یَرُوعُ

یَرْوُعُ

۱:یَزِینُ

یَزْیِنُ

۱:یَجیِءُ

یَجْیِءُ

۸:صارَ

صَیَرَ

٢:قِوْمَ به ،٤: قِیْمَ به

قُوِمَ به

٤:عیْْد

عِوْْد

٤:جِیْْران

جِوْْران

٤:حِِیلة

حِِولة

۸: مُخْتَاَر

مُخْتَیِِر

7:مُوقِِْظ

مُیْقِِظ

٤:القِِیل

القِِول

7: مُوقِِْن

مُیْقِِن

۱:مُحِوْْط ،٤: مُحِیْْط

مُحْوِِط

7:مُوْْسر

مُیْْسر

۸:قَامَ

قَوَمَ

اعلال نمیشود، ص۱۱6، بند ٠۱

أجْوَدَ

۸:مُرتَاَض

مُرتََوض

۸:رَوََی

رَوَیَ

۱:مُحَوْْل ،۸:مُحَاْْل

مُحْوََل

۱:یُقَوْْل ،۸: یُقَاْْل

یُقْوََل

اعلال نمیشود، ص۱۱6، بند 5

غُیَّبٌ

اعلال نمیشود، ص۱۱6، بند 5

إجلِوّّاذ

٤:مِیْْثاق

مِوْْثاق

)تَسْیِرُ: ۱: تَسِیْرُ( سِیْرْ: ٠۱:سِرْ

سِیْرْ

۸:سَارْتُ ،٠۱:سَرْتُ ،۱:سِرْتُ

سَیَرْتُ

۸:قَالْتُ ،٠۱: قَلْتُ ،۱: قُلْتُ

قَوَلْتُ

٢:قِوْْلا ،٤: قِیْْلا

قُوِِلا

۱:یَهَیْبْنَ ،۸:یَهَاْبْنَ ،٠۱:یَهَبْنَ

یَهْیَبْنَ

۸:قَامْنَ ،٠۱:قَمْنَ ،۱: قُمْنَ

قَومَْنَ

  

 

  1. ماضی معلوم و مضارع معلوم قامَ یَقومُ= فَعَلَ یَفْعُلُ، خاف یَخافُ=فَعِلَ یَفعَْلُ، جاء یَجیءُ=فَعَلَ یَفْعِلُ، هابَ یَهابُ=فَعِلَ یَفْعَلُ را صرف کنید.

قامَ

قَوَمْنَ: قَامْنَ: قَمْنَ:

قُمْنَ

قَوَمَتََا: قَامَتََا

قَوَمَتْ: قاَمَتْ

قَوَمُُوا: قامُُوا

قَوََما: قََاما

قَوََم: قََام

قَوَمْتُنًّ: قَامْتُنًّ:

قَمْتُنًّ: قُمْتُنًّ

قَوَمْتُُما: قَامْتُُما:

قَمْتُُما: قُمْتُُما

قَوَمْتِ: قَامتِ: قَمْتِ:

قُمْتِ

قَوَمْتُُم: قَامْتُُم: قَمْتُُم:

قُمْتُُم

قَوَمْتُُما: قَامْتُُما:

قَمْتُُما: قُمْتُُما

قَومَْتَ: قاَمْتَ: قَمْتَ:

قُمتَ

  

  

قَوَمْْنا: قَامْنََا: قَمْنَاَ:

قُمْنََا

قَوَمْتُ: قَامْتُ: قَمْتُ:

قُمْتُ

  

  

خاف

خَوِفْنَ: خاَفْنَ: خَفْنَ:

خِفْنَ

خَوِفَتََا: خافَتََا

خَوِفَتْ: خافَتْ

خَوفُُِوا: خافُُوا

خَوفَِاَ: خافا

خَوِفَ: خافَ

خَوِفْتُنًّ: خاَفْتُنًّ:

خَفْتُنًّ: خِفْتُنًّ

خَوِفْتُُما: خاَفْتُُما:

خَفْتُُما: خِفْتُُما

خَوِفْتِ: خَافْتِ:

خَفْتِ: خِفْتِ

خَوِفْتُُم: خَافْتُمُ:

خَفْتُُم: خِفْتُُم

خَوِفْتُُما: خَافْتُُما:

خَفْتُُما: خِفْتُُما

خَوِفْتَ: خَافْتَ:

خَفْتَ: خِفتَْ

  

  

خَوِفْْنا: خَافْنََا: خَفْنََا:

خِفْنََا

خَوِفْتُ: خَافْتُ:

خَفْتُ: خِفتُْ

  

  

جاء

جَیَءْنَ: جَاءْنَ: جَءْنَ:

جِءْنَ

جَیَءَتََا: جَاءَتََا

جَیَءَتْ: جَاءَتْ

جَیَءُُوا: جَاءُُوا

جَیَءََا: جاَءََا

جَیَءَ: جَاءَ

جیََءْتُنًّ: جَاءْتُنًّ:

جَءْتُنًّ: جِءْتُنًّ

جَیَءْتُُما: جَاءْتُُما:

جَءْتُُما: جِءْتُُما

جَیَءْتِ: جَاءْتِ:

جَءْتِ: جِءْتِ

جَیَءْتُمُ: جَاءْتُُم:

جَءْتُمُ: جِءْتُُم

جَیَءْتُُما: جَاءْتُُما:

جَءْتُُما: جِءْتُُما

جَیَءْتَ: جَاءْتَ:

جَءْتَ: جِءْتَ

  

  

جَیَءْْنا: جَاءْنََا: جَءْنََا:

جِءْنََا

جیََءْتُ: جَاءْتُ:

جَءْتُ: جِءْتُ

  

  

هابَ

هَیِبْنَ: هَابْنَ: هَبْنَ:

هِبْنَ

هَیِبَتََا: هَابَتََا

هَیِبَتْ: هَابَتْ

هَیِبََوا: هَابُُوا

هَیِبََا: هَابََا

هَیِبَ: هَابَ

هَیِبْتُنًّ: هَابْتُنًّ:

هَبْتُنًّ: هِبْتُنًّ

هَیِبْتُُما: هَابْتُُما:

هَبْتُُما: هِبْتُُما

هَیِبْتِ: هَابْتِ: هَبْتِ:

هِبْتِ

هَیِبْتُُم: هَابْتُُم: هَبْتُُم:

هِبْتُمُ

هَیِبْتُُما: هَابْتُُما:

هَبْتُُما: هِبْتُُما

هَیِبْتَ: هَابْتَ: هَبْتَ:

هِبْتَ

  

  

هَیِبْْنا: هاَبْنََا: هَبْنََا:

هِبْنَاَ

هَیِبْتُ: هَابْتُ: هَبْتُ:

هِبْتُ

  

  

یَقومُ

یَقْوُمْنَ:  یَقُومْنَ: یَقُمْنَ

تَقْومُانِ: تَقُومانِ

تَقْوُمُ: تَقُومُ

یَقْوُمُونَ: یَقُومُونَ

یَقْوُمانِ: یَقُومانِ

یَقْوُمُ: یَقُومُ

تَقْوُمْنَ: تَقُومْنَ: تَقُمْنَ

تَقْوُمانِ: تَقُومانِ

تَقْوُمینِ: تَقُومینِ

تَقْوُمُونَ: تَقُومُونَ

تَقْوُمانِ: تَقُومانِ

تَقْوُمُ: تَقُومُ

  

  

نَقْوُمُ: نَقُُومُ

أَقْوُمُ: أَقُومُ

  

  

یَخافُ

یَخْوَفْنَ:  یَخَوْفنَ:

یَخَافْنَ: یَخَفْنَ

تَخْوَفانِِ: تَخَوْفانِ تَخَافان

تَخْوَفُ: تَخَوْفُ:

تَخَافُ

یَخْوَفونَ: یَخَوْفونَ:

یَخَافونَ

یَخْوَفانِِ: یَخَوْفانِ:

یَخَافان

یَخْوَفُ: یَخَوْفُ:

یَخَافُ

تَخْوَفْنَ: تَخَوْفنَ:

تَخَافْنَ: تَخَفْنَ

تَخْوَفانِ: تَخَوفْانِ:

تَخَافانِ

تَخْوَفینِ: تَخَوْفینِ تَخَافینِ

تَخْوفَونَ: تَخَوْفونَ تَخَافونَ

تَخْوَفانِ: تَخَوْفانِ:

تَخاَفانِ

تَخْوَفُ: تَخَوْفُ:

تَخَافُ

  

  

نَخْوَفُ: نَخَوْفُ: نَخَافُ

أَخْوفَُ: أَخَوْفُ: أَخَافُ

  

  

یَجیءُ

یَجیِِْءْنَ:  یَجیِْءْنَ:

یَجءْنَ

تَجیِْءانِ: تَجیِْءانِ

تَجیِْءُ: تَجیِْءُ

یَجیِْءونَ: یَجیِْءونَ

یَجیِْءانِ: یَجیِْءانِ

یَجیِْءُ: یَجیِْءُ

تَجْیِءْنَ: تَجیِْءنَ: تَجِءْنَ

تَجیِْءانِ: تَجیِْءانِ

تَجْیِءینِ: تَجِیْءینِ

تَجْیِءونَ: تَجِیْءونَ

تَجیِْءانِ: تَجیِْءانِ

تَجیِْءُ: تَجِیْءُ

  

  

نَجْیِءُ: نَجِیْءُ

أَجْیِءُ: أَجِیْءُ

  

  

یَهابُ

یَهْیَبنَ:  یَهَیْبنَ: یَهَابْنَ:

یَهَبْنَ

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ:

تَهَابانِ

تَهْیَبُ: تَهَیْبُ: تَهَابُ

یَهْیَبونَ: یَهَیْبونَ:

یَهَابونَ

یَهْیَبانِ: یَهَیْبانِ:

یَهاَبانِ

یَهْیَبُ: یَهَیْبُ: یَهاَبُ

تَهْیَبنَ: تَهَیْبنَ: تَهَابْنَ:

تَهَبْنَ

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ:

تَهَابانِ

تَهْیَبینِ: تَهَیْبِینِ:

تَهَابینِ

تَهْیَبونَ: تَهَیْبونَ:

تَهَابونَ

 تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ:

تَهَابانِ

تَهْیَبُ: تَهَیْبُ: تَهَابُ

  

  

نَهْیَبُ: نَهَیْبُ: نَهاَبُ

أَهْیَبُ: أَهَیْبُ: أَهاَبُ

  

  

  1. امر معلوم یَقومُ، یَخافُ و یَسِیرُ را صرف کنید.

امر معلوم یَقومُ

یَِقْوُمْنَ:  یَقُومْنَ: یَقُمْنَ لیَقُمْنَ

تَقْوُمانِ: تَقُومانِ لِتَقُُوما

تَقْومُُ: تَقُومُ لِتَقُومْ: لِتَقُمْ

یَقْوُمُونَ: یَقُومُونَ لِیَقُومُُوا

یَقْوُمانِ: یَقُومانِ لِیَقُُوما

یَقْوُمُ: یَقُومُ لِیَقُومْ: لِیَقُمْ

تَقْوُمْنَ: تَقُومْنَ: تَقُمْنَ:

قُمْنَ

تَقْوُمانِ: تَقُومانِ:

قُُوما

تَقْوُمینِ: تَقُومینِ:

قُُومی

تَقْوُمُونَ: تَقُومُونَ:

قُومُُوا

تَقْوُمانِ: تَقُومانِ:

قُُوما

تَقْوُمُ: تَقُومُ:

قُومُ: قُمْ

  

  

نَِقْوُمُ: نَقُومُ: لِنَقُومْ:

لنَقُمْ

أَِقْوُمُ: أَقُومُ: لِأَقُومْ:

لأَقُمْ

  

  

امر معلوم یَخافُ

یَخْوَفْنَ:  یَخَوْفنَ:

یَخَافْنَ: یَخَفْنَ:

لِیَخَفنَْ

تَخْوَفانِِ: تَِخَوْفانِ:

تَخَافان: لتَخََافا

تَخْوفَُ: تَِخَوفُْ:

تَخاَفُ: لتَخاَفْ:

لِتَخَفْ

یَخْوفَونَ: یَِخَوفْونَ:

یَخاَفونَ: لیَخَاَفوا

یَخْوَفانِِ: یَِخَوْفانِ:

یَخَافان: لیَخََافا

یَخْوَفُ: یَِخَوْفُ:

یَخَافُ: لیَخَافْ:

لِیَخَفْ

تَخْوَفْنَ: تَخَوفْنَ:

تَخاَفْنَ: تَخَفْنَ خَفْنَ

تَخْوَفانِ: تَخَوْفانِ:

تَخَافانِ: خَاَفا

تَخْوَفینِ: تَخَوْفینِ:

تَخاَفینِ: خََافی

تَخْوَفونَ: تَخَوفْونَ:

تَخاَفونَ: خَافوا

تَخْوَفانِ: تَخَوْفانِ:

تَخاَفانِ: خَاَفا

تَخْوفَُ: تَخَوْفُ:

تَخاَفُ خاَفْ: خَفْ

  

  

نَخْوَفُ: نَِخَوْفُ:

نَخاَفُ: لنَخَافْ:

لِنَخَفْ

أَخْوفَُ: أَِخَوْفُ:

أَخَافُ: لأَخاَفْ: لأَخَلِأَخَفْفْ

  

  

امر معلوم یَسِیرُ

یَسِْیِرنَ:  یَسِِیرْنَ:

یَسرْنَ: لیَسرلِیَسِرْنَنَْ

تَسْیِرانِ: تَسِیرانِ:

لِتَسِِیرا

تَسْیِرُ: تَسِیرُ:

لِتَسِیرْ: لِتَسرِْ

یَِسْیِِرونَ: یَسِیرونَ:

لیَسِیروا

یَسْیِرانِ: یَسِیرانِ:

لِیَسِِیرا

یَسْیِرُ: یَسِیرُ:

لِیَسِیرْ: لِیَسِرْ

تَسْیِرنَ: تَسِیرْنَ: تَسِرنَ سِرنَ

تَسْیِرانِ: تَسِیرانِ:

سِِیرا

تَسْیِرینِ: تَسِیرینِ:

سِِیری

تَسْیِرونَ: تَسِیرونَ:

سِِیروا

تَسْیِرانِ: تَسِیرانِ:

سِِیرا

تَسْیِرُ: تَسِیرُ:

سِیرْ: سرِْ

  

  

نَسْیِرُ: نَسِیرُ:

لِنَسِیرْ: لِنَسِرْ

أَسْیِرُ: أَسِیرُ:

لأَِسِیرْ: لِأَسِرْ

  

  

  1. میدانید که در امر اجوف ثلاثی مجرد همیشه از صیغههای 1، 4، 7، 13، 14، 6 و 12، عین الفعل حذف میشود؛ علت این حذف چیست؟

برای دفع التقای دو ساکن )عین الفعل ساکن و لام الفعل ساکن(: علت ساکن شدن عین الفعل به خاطر اجرای قاعده ۱ و ساکن شدن لام الفعل به خاطر مجزوم شدن فعل امر یا مضارع است.

  1. ماضی مجهول و مضارع مجهول زارَ یَزورُ=فَعَلَ یَفْعُلُ، نالَ یَنالُ=فعَِلَ یَفعَْلُ، زادَ یزیدُ=فعََلَ یَفعِلُ را صرف کنید.

ماضی مجهول زارَ

زُوِرْنَ: زِوْرْنَ: زِیرْْنَ زِرْنَ: زُرنَْ

زُوِرَتَاَ: زِوْرَتَاَ: زِیْرَتََا

زُوِرَتْ: زِوْرَتْ: زِیْرتَْ

زُوِرُُوا: زِوْرُُوا: زِیْرُُوا

زُوِِرا: زِوْْرا: زِیْْرا

زُوِرَ: زِوْرَ: زِیْرَ

زُوِرْتُنًّ: زِوْرْتُنًّ:

زِیْرْتُنًّ: زِرْتُنًّ: زُرْتُنًّ

زُوِرْتُُما: زِوْرْتُُما:

زِیْرْتُُما: زِرْتُُما: زُرْتُُما

زُوِرْتِ: زِوْرْتِ: زِیْرْتِ:

زِرْتِ: زُرْتِ

زُوِرْتُُم: زِوْرْتُُم: زِیْرْتُُم:

زِرْتُُم: زُرْتُُم

زُوِرْتُُما: زِوْرْتُُما:

زِیْرْتُُما: زِرْتُُما: زُرْتُُما

زُوِرْتَ: زِوْرْتَ: زِیْرْتَ:

زِرْتَ: زُرْتَ

  

  

زُِوِرْنََا: زِوْرْنَاَ: زِیْرْنََا:

زرْنَاَ: زُرْنََا

زُِوِرْتُ: زِوْرْتُ: زِیْرْتُ:

زرْتُ: زُرْتُ

  

  

ماضی مجهول نالَ

نُیلنَ: نِیْلنَ نِلْنَ: نِلْنَ

نُیلَتَاَ: نِیْلَتََا

نُیلَتْ: نِیْلَتْ

نُیلُُیا: نِیْلُُیا

نُُیلا: نِیْْلا

نُیلَ: نِیْلَ

نُیلتُنًّ: نِیْلتُنًّ: نِلْتُنًّ:

نِلْتُنًّ

نُیلتُُما: نِیْلتُُما: نِلْتُُما:

نِلْتُُما

نُیلتِ: نِیْلتِ: نِلْتِ:

نِلْتِ

نُیلتُُم: نِیْلتُُم: نِلْتُُم:

نِلْتُُم

نُیلتُُما: نِیْلتُُما: نِلْتُُما:

نِلْتُُما

نُیلْتَ: نِیْلْتَ: نِلْتَ:

نِلْتَ

  

  

نُیلْنََا: نِیْلنََا: نِلْنََا: نِلْنََا

نُِیلْتُ: نِیْلْتُ: نِلْتُ:

نلْتُ

  

  

 

  

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...