به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
10 نفر آنلاین
0 عضو و 10 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
141 بازدید

ماضی مجهول زادَ

زُوِدْنَ: زوِْدْنَ: زِیدْْنَ زِدْنَ: زِدنَْ

زُودَِتَاَ: زوِْدَتَاَ: زِیدَْتََا

زُوِدَتْ: زوِْدَتْ: زِیدَْتْ

زُوِدُُوا: زِوْدُُوا: زِیْدُُوا

زُوِِدا: زِوْْدا: زِیْْدا

زُوِدَ: زِوْدَ: زِیْدَ

زُوِدْتُنًّ: زِوْدْتُنًّ:

 زِیدْْتُنًّ: زدِْتُنًّ: زدِْتُنًّ

 زُوِدْتُُما: زِوْدْتُُما:

زِیْدْتُُما: زِدْتُُما: زِدْتُُما

زوُِدْتِ: زوِْدْتِ: زِیدْْتِ:

زِدْتِ: زِدْتِ

زُودِْتُمُ: زوِْدْتُمُ:

 زِیْدْتُُم: زِدْتُمُ: زِدْتُُم

 زُوِدْتُُما: زِوْدْتُُما:

زِیْدْتُُما: زِدْتُُما: زِدْتُُما

زُوِدْتَ: زِوْدْتَ: زِیْدْتَ:

زِدْتَ: زِدْتَ

  

  

زُِوِدْنََا: زِوْدْنََا: زِیْدْنََا:

زدْناَ: زدْنَزِدْنَاَا

زِوُِدْتُ: زوِْدْتُ: زِیدْْتُ:

زدْتُ: زدْزِدْتُتُ

  

  

مضارع مجهول یَزورُ

یُزْوَرنَ:  یُزَوْرنَ: یُزَارْنَ:

یُزَرْنَ

تُزْوَرانِِ: تُزَوْرانِ تُزَاران

تُزْوَرُ: تُزَوْرُ: تُزَارُ

یُزْوَرُونَ: یُزَوْرونَ:

یُزَارونَ

یُزْوَرانِِ: یُزَوْرانِ:

یُزَاران

یُزْوَرُ: یُزَوْرُ: یُزَارُ

تُزْوَرنَ: تُزَوْرنَ: تُزَارْنَ:

تُزَرْنَ

تُزْوَرانِ: تُزَوْرانِ تُزَارانِ

تُزْوَرِینِ: تُزَوْرینِ:

تُزَارینِ

تُزْوَرُونَ: تُزَوْرونَ:

تُزَارونَ

تُزْوَرانِ: تُزَوْرانِ:

تُزَارانِ

تُزْوَرُ: تُزَوْرُ: تُزَارُ

  

  

نُزْوََر: نُزَوْرُ: نُزَارُ

اُزْوََر: اُزَوْرُ: اُزَارُ

  

  

مضارع مجهول یَنالُ

یُنْیَلنَ:  یُنَیْلنَ: یُنَالْنَ:

یُنَلْنَ

تُنْیَلانِ: تُنَیْلانِ تُنَالانِ

تُنْیَلُ: تُنَیْلُ: تُنَالُ

یُنْیَلونَ: یُنَیْلونَ:

یُنَالونَ

یُنْیَلانِ: یُنَیْلانِ:

یُناَلانِ

یُنْیَلُ: یُنَیْلُ: یُناَلُ

تُنْیَلنَ: تُنَیْلنَ: تُنَالْنَ:

تُنَلْنَ

تُنْیَلانِ: تُنَیْلانِ تُنَالانِ

تُنْیَلینِ: تُنَیْلینِ:

تُنَالینِ

تُنْیَلونَ: تُنَیْلونَ:

تُنَالونَ

تُنْیَلانِ: تُنَیْلانِ:

تُنَالانِ

تُنْیَلُ: تُنَیْلُ: تُناَلُ

  

  

نُنْیَلُ: نُنَیْلُ: نُنَالُ

اُنْیَلُ: اُنَیْلُ: اُناَلُ

  

  

مضارع مجهول یزیدُ

یُزْیَدنَ:  یُزَیدْنَ: یُزَادنَ:

یُنَلْنَ

تُزْیَدانِِ: تُزَیْدانِ تُزَادان

تُزْیَدُ: تُزَیْدُ: تُزَادُ

یُزْیَدونَ: یُزَیْدونَ:

یُزَادونَ

یُزْیَدانِِ: یُزَیْدانِ:

یُزَادان

یُزْیَدُ: یُزَیْدُ: یُزَادُ

تُزیَْدنَ: تُزیَْدنَ: تُزَادنَ:

تُنَلْنَ

تُزْیدَانِ: تُزَیدْانِ تُزَادانِ

تُزْیدَینِ: تُزَیدْینِ:

تُزَادینِ

تُزْیدَونَ: تُزَیدْونَ:

تُزَادونَ

تُزْیدَانِ: تُزَیدْانِ:

تُزَادانِ

تُزْیَدُ: تُزَیْدُ: تُزَادُ

  

  

نُزْیدَُ: نُزَیْدُ: نُزَادُ

اُزْیَدُ: اُزَیْدُ: اُزَادُ

  

  

  1. با توجه به قواعد وزن، وزن صیغههای ماضی معلوم الخوف و مضارع مجهول البیع و امر معلوم القول را ذکر کنید.

 قواعد وزن:)صص 56-5٩( و  قواعد اعلال: )صص ٠۱۱-۱۱5(

قواعد وزن

وزن

 صیغه

)امر معلوم(

قواعد وزن

وزن

صیغه

)مضارع مجهول(

قواعد وزن

وزن

صیغه

)ماضی معلوم(

شماره

 3 ،٤ ،5 ،۱

لِیَفُلْ

لِیَقُلْ:

 5 ،۱

یُفعَلُ

یُباعُ:

 5 ،۱

فَعَلَ

خاف

 1

 ٤ ،5 ،۱

لِیَفعُُلا

لِیَقُُولا:

 ٤ ،5 ،۱

یُفعََلان

یُباعانِ:

 ٤ ،5 ،۱

فَعَلََا

خافا

 2

 ٤ ،5 ،۱

لِیَفعُلُُوا

لِیَقُُولوا:

 ٤ ،5 ،۱

یُفعَلُونَ

یُباعونَ:

 ٤ ،5 ،۱

فَعَلُُوا

خافوا

 3

 3 ،٤ ،5 ،۱

لِتَفُلْ

لِتَقُلْ:

 5 ،۱

تُفعَلُ

تُباعُ:

 ٤ ،5 ،۱

فَعَلََت

خافََت:

 4

 ٤ ،5 ،۱

لِتَفعُُلا

لِتَقُُولا:

 ٤ ،5 ،۱

تُفعََلان

تُباعانِ

 ٤ ،5 ،۱

فَعَلَتََا

خافتا:

 5

 3 ،٤ ،5 ،۱

لِیَفُلْنَ

لِیَقُلْنَ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

یُفَلنَ

یُبَعنَ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلنَ

خِِفن:

 6

 3 ،5 ،۱

فُلْ

قُلْ:

 5 ،۱

تُفعَلُ

تُباعُ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلتَ

خفت:

 7

 ٤ ،5 ،۱

فُعْْلا

قُُولا:

 ٤ ،5 ،۱

تُفعََلان

تُباعانِ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلتُُما

خفتما:

 8

 ٤ ،5 ،۱

فُعْلُُوا

قُُولوا:

 ٤ ،5 ،۱

تُفعَلُُون

تُباعونَ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلتُُم

خفتم

 9

 ٤ ،5 ،۱

فُعْلِِی

قُُولی:

 ٤ ،5 ،۱

تُفعََلین

تُباعینِ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلتِ

خفتِ:

 10

 ٤ ،5 ،۱

فُعْْلا

قُُولا:

 ٤ ،5 ،۱

تُفعََلان

تُباعانِ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلتُُما

خفتما:

 11

 3 ،٤ ،5 ،۱

فُلْنَ

قُلْنَ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

تُفَلنَ

تُبَعنَ:

6 ، 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلتُنّ

خفتنّ:

 12

 3 ،٤ ،5 ،۱

لأِفَُلْ

لأِقَُلْ:

 5 ،۱

افُعَلُ

ابُاعُ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِلتُ

خفتُ

 13

 3 ،٤ ،5 ،۱

لِنَفُلْ

لِنَقُلْ:

 5 ،۱

نُفعَلُ

نُباعُ:

 3 ،٤ ،5 ،۱

فِِلنا

خفنا

 14

  1. لَیسَ، باتَ)از باتَ یَبِیتُ( و کانَ )از کانَ یکُونُ( را صرف کنید.

لَیسَ

لَسنَْ

لَیْسَتَاَ

لَیْسَتْ

لَیْسُُوا

لَیْْسا

لَیْسَ

لَسْتُنًّ

لَسْتُُما

لَسْتِ

لَسْتُُم

لَسْتُُما

لَسْتَ

  

  

لَسْنََا

لَسْتُ

  

  

باتَ

بَیتنَ: بَاتنَ: بَتْنَ: بِتْنَ

بَیتَتََا: بَاتَتََا

بَیتَتْ: بَاتَتْ

بَیتُُوا: بَاتُُوا

بَیتا: بََاتا

بَیتَ: بَاتَ

بَیتتُنًّ: بَاتتُنًّ: بَتْتُنًّ:

بِتْتُنًّ)بِتُّنَّ(

بَیتتُُما: بَاتتُُما: بَتْتُُما:

بِتْتُُما)بِتُُّّما(

بَیتتِ: بَاتتِ: بَتْتِ:

بِتْتِ)بِتِّ(

بَیتتُمُ: باَتتُمُ: بَتْتُمُ:

بِتْتُُم)بِتُُّّم(

بَیتتُُما: باَتتُُما: بَتْتُُما:

بِتْتُُما)بِتُُّّما(

بَیتتَ: باَتتَ: بَتْتَ:

بِتْتَ )بِتَّ(

  

  

بََیتنا: بَاتنَاَ: بَتْنَاَ: بِتْنََا

بَِیتتُ: باَتتُ: بَتْتُ:

بتْتُ)ببِتُّتُّ(

  

  

کانَ

کَونَْنَ: کَانْنَ:

کَنْنَ: کُنْنَ )کُنَّ(

کَوَنَتََا: کاَنَتََا

کَونََتْ: کَانَتْ

کَوَنُُوا: کاَنُُوا

کَوََنا: کَاَنا

کَوَنَ: کاَنَ

کَوَنْتُنًّ: کاَنْتُنًّ:

کَنْتُنًّ: کُنْتُنًّ

کَوَنْتُُما: کاَنْتُُما: کَنْتُُما:

کُنْتُُما

کَوَنْتِ: کَانْتِ: کَنْتِ:

کُنْتِ

کَوَنْتُُم: کَانْتُُم: کَنْتُُم:

کُنْتُُم

کَوَنْتُُما: کَانْتُُما: کَنْتُُما:

کُنْتُُما

کَوَنْتَ: کَانْتَ: کَنْتَ:

کُنْتَ

  

   

کَوَنْْنا: کَانْنََا: کَنْنََا: کُنْنََا)کّنّاّ(

کَوَنْتُ: کَانْتُ: کَنْتُ:

کُنْتُ

  

  

  1. امر حاضر «وَهَبَ یَهَبُ هِبََة»):بخشیدن( و «هابَ یَهابُ هَیبََة»):ترسیدن( را صرف کنید.

امر حاضر «وَهَبَ یَهَبُ هِبََة»):بخشیدن(

تَوْهَبْنَ: تَهَبْنَ:

هَبْنَ

تَوْهَبانِ: تَهَبانِ:

هََبا

تَوْهَبِینِ: تَهَبِینِ:

هَبِِی

تَوْهَبُونَ: تَهَبُونَ:

هَبُُوا

تَوْهَبانِ: تَهَبانِ:

هََبا

تَوْهَبُ: تَهَبُ:

هَبْ

امر حاضر «هابَ یَهابُ هَیبََة»):ترسیدن(

تَهْیَبْنَ: تَهَیْبْنَ: تَهَابْنَ:

تَهَبْنَ:

هَبْنَ

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ:

تَهَابانِ هََابا

تَهْیَبِینِ: تَهَیْبِینِ:

تَهَابِینِ هَابِِی

تَهْیَبُونَ: تَهَیبُْونَ:

تَهاَبُونَ هَابُُوا

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ:

تَهاَبانِ هََابا

تَهْیَبُ: تَهَیْبُ:

تَهاَبُ:

هَابْ: هَبْ

  

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...