به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
136 بازدید

غَزَا، سعَََی، دُعِیَ، رُئِیَ، یَدعُُو، یَجرِیِ را صرف و شماره قاعده یا قواعد جاری شده در صیغههای هر یک را ذکر کنید.

شماره قاعده

سعَََی

شماره قاعده

غََزا

ش.ص

 ۸

سَعَیَ: سَعََا

 ۸

غَزَوَ: غَزََا

 1

 --

سَعََیا

 --

غَزََوا

 2

 ۱٠ ،۸

سَعَیُوْْا: سَعَاوْْا: سَعَوْْا

 ۱٠ ،۸

غَزوَُوْْا: غَزَاوْْا: غَزَوْْا

 3

 ۱٠ ،۸

سَعَیَتْ: سَعَاتْ: سَعَتْ

 ۱٠ ،۸

غَزَوتْ: غَزَاتْ: غَزَتْ

 4

 ۱٠ ،۸

سَعَیَتََا: سَعَاتََا: سَعَتََا

 ۱٠ ،۸

غَزَوتََا: غَزَاتََا: غَزَتََا

 5

 --

سَعَیْنَ

 --

غَزَونَ

 6

 --

سَعَیتَْ

 --

غَزَوتَ

 7

 --

سَعَیْتُُما

 --

غَزَوتُُما

 8

 --

سَعَیتُُم

 --

غَزَوتُُم

 9

 --

سَعَیْتِ

 --

غَزَوتِ

 10

 --

سَعَیْتُُما

 --

غَزَوتُُما

 11

 --

سَعَیتنًُّ

 --

غَزَوتُنًّ

 12

 --

سَعَیتُْ

 --

غَزَوتُ

 13

 --

سَعََینا

 --

غَزََونا

 14

  

  

 

  

 

  

شماره قاعده

رُئیَِ

شماره قاعده

دُعِیَ

ش.ص

 --

رُئِیَ

 5

دُعِوَ: دُعِیَ

 1

 --

رُئِِیا

 5

دعُِِوا: دُعِِیا

 2

 ۱٠ ،٢

رُئِیوْْا: رُئُیْوْْا: رُئُوْْا

 ۱٠ ،٢ ،5

دُعِوُوْْا: دُعِیُوْْا: دُعُیْوْْا: دُعُوْْا

 3

 --

رُئِیتَْ

 5

دعُِوَتْ: دُعِیَتْ

 4

 --

رُئِیَتََا

 5

دُعِوَتََا: دُعِیَتََا

 5

 --

رُئِینَْ

٤ یا 5

دُعِوْنَ: دعُِینَ

 6

 --

رُئِیْتَ

٤ یا 5

دُعِوْتَ: دعُِیتَ

 7

 --

رُئِیْتُُما

٤ یا 5

دُعِوْتُُما: دُعِیتُُما

 8

 --

رُئِیتُُم

٤ یا 5

دعُِوْتُُم: دعُِیتُُم

 9

 --

رُئِیتِْ

٤ یا 5

دعُِوْتِ: دُعِیتِ

 10

 --

رُئِیتُُما

٤ یا 5

دعُِوْتُُما: دعُِیتُُما

 11

 --

رُئِیْتنًُّ

٤ یا 5

دعُِوْتُنًّ: دعُِیتُنًّ

 12

 --

رُئِیتُْ

٤ یا 5

دُعِوْتُ: دعُِیتُ

 13

 --

رُئِیْْنا

٤ یا 5

دُعِوْْنا: دُعِِینا

 14

  

شماره قاعده

یجَرِِی

شماره قاعده

یَدعُُو

ش.ص

 3

یَجرِیُ: یَجرِیِ

 3

یَدعُوُ: یَدعُُو

 1

 --

یَجرِیانِ

 --

یدَعُوانِ

 2

 ۱٠ ،٢

یَجرِیُوْنَ: یَجرُیوْْنَ: یَجرُونَ

 ۱٠ ،٢

یَدعُوُوْنَ: یدَعُوْوْنَ: یدَعُوْنَ

 3

 3

تَجرِیُ: تَجرِِی

 3

تَدعُوُ: تدَعُُو

 4

 --

تَجرِیانِ

 --

تَدعُوانِ

 5

 --

یَجرِینَ

 --

یَدعُونَ

 6

 3

تَجرِیُ: تَجرِیِ

 3

تَدعُوُ: تدَعُُو

 7

 --

تَجرِیانِ

 --

تَدعُوانِ

 8

 ۱٠ ،٢

تَجرِیُوْنَ: تَجرُیوْْنَ: تَجرُونَ

 ۱٠ ،٢

تَدعُوُوْنَ: تَدعُوْوْنَ: تَدعُوْنَ

 9

 ۱٠ ،٢

تَجرِیِیْنَ: تَجرِیْیْنَ: تَجرِیِنَ

 ۱٠ ،٤ ،٢

تَدعُویِْنَ: تدَعِوْیْنَ: تَدعِیْیْنَ: تَدعِیْنَ

 10

 --

تَجرِیانِ

 --

تَدعُوانِ

 11

 --

تَجرِینَ

 --

تدَعُونَ

 12

 3

اَجرِیُ: اَجرِِی

 3

اَدعُوُ: اَدعُُو

 13

 3

نَجرِیُ: نَجرِِی

 3

نَدعُوُ: نَدعُُو

 14

  

در یُدعََی چه قواعدی جاری است و در یُرمََی چه قاعدهای؟

یدُعَوُ: 5: یدُعَیُ: ۸: یُدعََی                          یُرمَیُ: ۸: یُرمََی

امر معلوم یَبکِِی و یَعلُُو و امر مجهول یَخلُُو و یَجرِِی را صرف کنید.

امر معلوم یَبکِِی

یَبکِینَ لِیَبکِینَ

تَبکِیانِ لِتَبکِِیا

تَبکِیُ: تَبکِِی لِتَبکِ

یَبکِیُوْنَ: یَبکُیْوْنَ:

یَبکُوْنَ لِیَبکُوْْا

یَبکِیانِ لِیَبکِِیا

یَبکِیُ: یَبکِِی لِیَبکِ

تَبکِینَ إبکِینَ

تَبکِیانِ إبکِِیا

تَبکِییْنَ: تَبکِیْیْنَ: تَبکِینَإبکِِی

تَبکِیُوْنَ: تَبکُیوْْنَ:

تَبکُوْنَ إبکُوْاْ

تَبکِیانِ إبکِِیا

تَبکِیُ: تَبکِِی إبکِ

  

  

نَبکِیُ: نَبکِِی لِنَبکِ

ابَکِیُ: ابَکِِی لاَِبکِ

  

  

امر معلوم یَعلُُو

یَعلُونَ لِیَعلُوْنَ

تَعلُوانِ لِتَعلُوََا

تَعلُُو: تَعلُُو لِتَعلُ

یَعلُوُوْنَ: یَعلُوْوْنَ یَعلُوْنَ لِیَعلُوْْا

یَعلُوانِ لِیَعلُوَاَ

یَعلُُو: یَعلُُو لِیَعلُ

تَعلُونَ اعُلُونَ

تَعلُوانِ اعُلُوَاَ

تَعلُویْنَ: تَعلِوْیْنَ: تَعلِیْیْنَ: تَعلِیْنَاُعلِِی

تَعلُوُوْنَ: تَعلُواُوْنَ تَعلُوْنَاُعلُوْاْ

تَعلُوانِ اُعلُوََا

تَعلُُو: تَعلُُو اُعلُ

  

  

نَعلُوُ: نَعلُُو لِنَعلُ

اَعلُوُ: اَعلُُو لِاَعلُ

  

  

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...