به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
10 نفر آنلاین
0 عضو و 10 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
168 بازدید

امر مجهول یَخلُُو

یُخلَوْنَ: یُخلَیْنَ لِیُخلَیْنَ

تُخلَوانِ: تُخلَیانِلِتُخلََیا

تُخلََو: تُخلَیُ: تُخلََی لِتُخلَ

یُخلَووْنَ: یُخلَیُوْنَ: یُخلَاوْنَ:

یُخلَوْنَ لِیُخلَواْ

یُخلَوانِ: یُخلَیانِلِیُخلَوََا

یُخلَوُ: یُخلَیُ: یُخلََیلِیُخلَ

تُخلَونَ: تُخلَینَ لِتُخلَینَ

تُخلَوانِ: تُخلَیانِلِتُخلََیا

تُخلَوِیْنَ: تُخلَیِیْنَ: تُخلَایْنَ:

تُخلَیْنَ

تُخلَوُوْنَ: تُخلَیُوْنَ: تُخلَاوْنَ:

تُخلَوْنَ

 تُخلَوانِ: تُخلَیانِلِتُخلََیا

تُخلَوُ: تُخلَیُ: تُخلََیلِتُخلَ

 

 

لِتُخلیَْ

لِتُخلَوْاْ

 

 

  

  

نُخلَوُ: نُخلیَُ: نُخلََی لِنُخلَ

اُخلَوُ: اُخلیَُ: اُخلَیَ لِاُخلَ

  

  

امر مجهول یَجرِِی

یُجرَینَ لِیُجرَینَ

تُجرَیانِ لِتُجرََیا

تُجرَیُ: تُجرََی لِتُجرَ

یُجرَیُوْنَ: یُجرَاوْنَ: یُجرَونَْ لِیُجرَوْْا

یُجرَیانِ لِیُجرََیا

یُجرَیُ: یُجرَیَ لِیُجرَ

تُجرَینَ لِتُجرَیْنَ

تُجرَیانِ لِتُجرََیا

تُجرَیِیْنَ: تُجرَایْنَ: تُجرَیْنَ لِتُجرَیْ

تُجرَیُوْنَ: تُجرَاوْنَ: تُجرَوْنَ لِتُجرَوْاْ

تُجرَیانِ لِتُجرََیا

تُجرَیُ: تُجرََی لِتُجرَ

  

  

نُجرَیُ: نُجرََی لِنُجرَ

اُجرَیُ: اُجرََی لِاُجرَ

  

  

  

هر یک از دو کلمه «هُُدنا» در آیه 156 سوره اعراف و «هُدُُوا» در آیه 24 سوره حج چه صیغهای است از چه فعلی؟

از ماده )هادَ یهُودُ(: هَوَدْْنا: ۸:هَادْْنا: ٠۱:هَدْْنا: ۱:هُدْْنا: بازگشتیم از ماده )هَدََی یَهدِی( هُدِیُوْْا: ٢: هُدُیْوْْا: ٠۱: هُدُوْْا: هدایت شدند.

ماضی و مضارعهای این افعال را صرف کنید: بََدا، یَبدُُو، مَشََی، یَمشِِی، مََحا، یَمحُُو بََدا

بَدَوْنَ

بَدَوَتََا: بَدَاتََا: بَدَتََا

بَدَوَتْ: بَدَاتْ: بَدَتْ

بَدَوُوْْا: بَدَاوْْا: بَدَوْْا

بَدَوََا

بدََوَ: بَدََا

بَدَوْتُنًّ

بَدَوْتُُما

بَدَوْتِ

بدََوْتُُم

بَدَوْتُُما

بَدَوْتَ

  

  

بَدَوْْنا

بَدَوْتُ

  

  

یَبدُُو

یَبدُونَ

تَبدُوانِ

تَبدُوُ: تَبدُُو

یَبدُوُوْنَ: یَبدُوْوْنَ: یَبدُونَ

یَبدُوانِ

یَبدُوُ: یَبدُُو

تَبدُونَ

تَبدُوانِ

تَبدُوِیْنَ: تَبدِوْیْنَ: تَبدِیْیْنَ:

تَبدِیْنَ

تَبدُوُوْنَ: تَبدُوْوْنَ: تَبدُُونَ

تَبدُوانِ

تَبدُوُ: تَبدُُو

  

  

نَبدُوُ: نَبدُُو

اَبدُوُ: اَبدُُو

  

  

مَشََی

مَشَیْنَ

مَشَیَتَاَ: مَشاَتَاَ: مَشَتَاَ

مَشَیَتْ: مَشاَتْ: مَشَتْ

مَشَیُوْْا: مَشاَوْْا: مَشَوْْا

مَشََیا

مَشیََ: مَشََی

مَشَیْتُنًّ

مَشَیْتُُما

مَشَیْتِ

مَشَیْتُُم

مَشَیْتُُما

مَشَیتَْ

  

  

مَشَیْْنا

مَشَیْتُ

  

  

یمَشِِی

یَمْشِینَ

تَمْشِیانِ

تَمْشِیُ: تَمْشِِی

یَمْشِیُوْنَ: یَمْشُیْوْنَ: یَمْشُوْنَ

یَمْشِیانِ

یَمْشیُِ: یَمْشِِی

تَمْشِینَ

تَمْشِیانِ

تَمْشِییْنَ: تَمْشِیْیْنَ: تَمْشِیْنَ

تَمْشِیُوْنَ: تَمْشُیْوْنَ: تَمْشُوْنَ

تَمْشِیانِ

تَمْشِیُ: تَمْشِِی

  

  

نَمْشیُِ: نَمْشِِی

اَمْشیُِ: اَمْشِِی

  

  

مََحا

مَحوْنَ

مَحوَتَاَ: مَحاَتََا: مَحَتََا

مَحوَتْ: مَحاَتْ: مَحَتْ

مَحوُوْْا: مَحُوْوْْا: مَحُوْْا

مَحوَاَ

مَحوَ: مََحا

مَحوْتُنًّ

مَحوْتُما

مَحوْتِ

مَحوْتُُم

مَحوْتُُما

مَحوْتَ

  

  

مَحوْْنا

مَحوْتُ

  

  

یَمحُُو

یَمْحُونَْ

تَمْحُوانِ

تَمْحُوُ: تَمْحُُو

یَمْحُوُوْنَ: یَمْحُوْوْنَ: یَمْحُوْنَ

یَمْحُوانِ

یَمْحُوُ: یَمْحُوُ

تَمْحُوْنَ

تَمْحُوانِ

تَمْحُویْنَ: تَمْحِوْیْنَ: تَمْحِیْیْنَ:

تَمْحِیْنَ

تَمْحُوُوْنَ: تَمْحُوْوْنَ: تَمْحُوْنَ

تَمْحُوانِ

تَمْحُوُ: تَمْحُُو

  

  

نَمْحُوُ: نَمْحُوُ

اَمْحُوُ: اَمْحُُو

  

  

با توجه به قواعد وزن، وزن هر یک از صیغههای ماضی معلوم السََعی و مضارع معلوم الدُُعاء و مضارع مجهول الرََمی را ذکر کنید.

وزن

مضارع مجهول الرََمی

وزن

مضارع معلوم الدُُعاء

وزن

ماضی معلوم السَعَی

ش.ص

یُفْعَلُ

یُرْمیَُ: یُرْمََی

یَفْعُلُ

یَدعُوُ: یَدعُُو

فَعَلَ

سَعََی: سَعََا

 1

یُفْعَلانِ

یُرْمَیانِ

یَفْعُلانِ

یَدعُوانِ

فَعََلا

سَعََیا

 2

یُفْعَونَ

یُرْمَیُونَ: یُرْمَاونَ: یُرْمَونَ

یَفْعُوْنَ

یَدعُوُوْنَ: یَدعُوْوْنَ: یَدعُوْنَ

فَعَوْْا

سَعَیُوْْا: سَعَاوْْا: سَعَوْْا

 3

تُفْعَلُ

تُرْمیَُ: تُرْمََی

تَفْعُلُ

تَدعُوُ: تَدعُُو

فَعَتْ

سَعَیَتْ: سَعَاتْ: سَعَتْ

 4

تُفْعَلانِ

تُرْمَیانِ

تَفْعُلانِ

تَدعُوانِ

فَعَتََا

سَعَیَتََا: سَعَاتََا: سَعَتََا

 5

یُفْعَلْنَ

یُرْمَینَ

یَفْعُلْنَ

یَدعُونَ

فَعَلْنَ

سَعَیْنَ

 6

تُفْعَلُ

تُرْمَیُ: تُرْمََی

تَفْعُلُ

تَدعُوُ: تَدعُُو

فَعَلْتَ

سَعَیْتَ

 7

تُفْعَلانِ

تُرْمَیانِ

تَفْعُلانِ

تدَعُوانِ

فَعَلْتُُما

سَعَیْتُُما

 8

تُفْعَونَ

تُرْمَیُونَ: تُرْماَونَ: تُرْمَونَ

تَفْعُوْنَ

تَدعُوُوْنَ: تَدعُوْوْنَ: تَدعُوْنَ

فَعَلْتُُم

سَعَیتُُم

 9

تُفْعَیْنَ

تُرْمَیینَ: تُرْماَینَ: تُرْمَینَ

تَفْعِیْنَ

تَدعُوِیْنَ: تَدعِوْیْنَ: تَدعِیْیْنَ: تَدعِیْنَ

فَعَلْتِ

سَعَیْتِ

 10

تُفْعَلانِ

تُرْمَیانِ

تَفْعُلانِ

تدَعُوانِ

فَعَلْتُُما

سَعَیْتُُما

 11

تُفْعَلْنَ

تُرْمَینَ

تَفْعُلْنَ

تدَعُونَ

فَعَلْتُنًّ

سَعَیتنًُّ

 12

أفُْعَلُ

أُرْمیَُ: أُرْمََی

افَْعُلُ

اَدعُوُ: اَدعُُو

فَعَلْتُ

سَعَیْتُ

 13

نُفْعَلُ

نُرْمیَُ: نُرْمََی

نَفْعُلُ

ندَعُوُ: نَدعُُو

فَعَلْْنا

سَعََینا

 14

  

چرا قاعده هشتم اعلال در کلماتی مانند عَلَوََا، سعََیََا، أبَواَنِ، أبَوَیْنِ، رَبَوِیّ، إخْشَوُاُ اللهَ با اینکه حرف عله متحرک و ماقبل آن مفتوح است، جاری نمیشود؟

ص٢۱۱: در قاعده هشتم اینگونه آمده که «واو» و یا «یاء» متحرک که حرکت آن عارضی نباشد و فاءالفعل نباشد و ماقبل آن مفتوح باشد، قلب به الف میشود؛ در حالی که در کلمات مذکور حرکت عارضی است.

حرکات فتحهی قبل الف در )عَلَوََا، سَعَیَاَ( و فتحهی قبل علامت تثنیه در )أبَوَانِ، أبَوَیْنِ( و کسره قبل یاء نسبت در )رَبَوِیّ( و حرکتی که برای دفع التقای ساکنین به واو در )إخْشَوُُا اللهَ( داده شده، همهی اینها حرکات عارضی است.

با توجه به تبصره 1 قاعده 10 اعلال پاسخ دهید که چرا در کلماتی مانند: رَجََتا، جَرََتا و خَفِ اللهَ با اینکه التقاء

ساکنین نسبت به حرف عله محذوف به چشم نمیخورد، قاعده 10 اعلال جاری شده است؟ و چنانچه گفته شود علت آن عارضی بودن حرکت حرف صحیح در این موارد است، گفته میشود پس چرا در مثل قُُولا و لا تَبِِیعا که در آنها نیز حرکت حرف صحیح عارضی است- قاعده 10 اجرا نشده است؟

ص۱۱3: حرف )ت( در رَجََتا، جَرََتا به صورت ساکن وضع شده بود اما به خاطر واقع شدن قبل الف، فتحهی عارضی به خود گرفته است و همینطور حرف )ف( در خَفْ الْلهَ برای دفع التقای با لام ساکن در الله کسرهی عارضی به خود گرفته است که این حرکات عارضی، سکون به حساب میآیند.

رَجَوَتََا: رَجَاْتََا: رَجَتََا                       جَرَیَتََا: جَرَاْتََا: جَرَتََا                       تَخْوَفُ: تَخَوْفُ: تَخَافُ: خَاْفْ: خَفْ اللهَ: خَفِ اللهَ

اما در غیر دو مورد مذکور )حرکت عارضی به خاطر واقع شدن قبل الف و  حرکت عارضی برای دفع التقای با ساکن کلمه دیگر( متحرک شدن حرف صحیح )در مثل مثل قُُولا و لا تَبِِیعا –که در آنها نیز حرکت حرف صحیح عارضی است( هر چند که حرکت آنها عارضی است اما مانع اجرای قاعده ٠۱ میشود.

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...