به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
12 نفر آنلاین
0 عضو و 12 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
168 بازدید

قاعده های یکم و دوم تخفیف همزه را حَسََب مورد- در کلمات زیر جاری و در هر مورد مشخص کنید که تخفیف همزه، واجب است یا جایز.

واجب یا جایز

تخفیف

کلمه

واجب یا جایز

تخفیف

کلمه

٢: جایز

مَاْلُُوف

مَأْلُُوف

۱: واجب

أَاْدََم)ءاْْدم=آدم(

أَأْدَمَ

۱: واجب

أَاْْثار )ءاْْثار=آثار(

أَأْثْار

٢: جایز

راْْس

رَأْْس

۱: واجب

أُوْمِنَ

أُؤْمِنَ

۱: واجب

إیْْثار

إئْْثار

٢: جایز

مُوْمِِن

مُؤمِِْن

۱: واجب

أَاْفْاق)ءاْْفاق=آفاق(

أَأْْفاق

٢: جایز

بِیْْر

بِئْْر

۱: واجب

إیْْذاء

إئْْذاء

٢: جایز

قَرَاْتَ

قَرَأْتَ

٢: جایز

ذیْْب

ذِئْْب

٢: جایز

لم یُقْرِیْ

لم یُقْرِئْ

٢: جایز

لم یَقْرَاْ

لم یَقْرَأْ

۱: واجب

أَاْْلام )ءاْْلام=آلام(

أَأْْلام

۱: واجب

أَاْْثام)ءاْْثام=آثام(

أَأْْثام

۱: واجب

أَاْْباء )ءاْْباء=آباء(

أَأْْباء

٢: جایز

مِیْزَرَ

مِئْزََر

٢: جایز

تُوْفَکُُون

تُؤْفَکُُون

٢: جایز

داْْب

دَأْبْ

٢: جایز

شُوْْم

شُؤْْم

۱: واجب

أَاْخََر)ءاْخََر=آخََر(

أَأْخََر

قاعدههای سوم، پنجم و ششم تخفیف همزه را حَسََب مورد- در کلمات زیر اجرا و در هر مورد مشخص کنید که کدام قاعده جاری شده است و اجرای آن واجب است یا جایز.

واجب یا جایز

شماره قاعده

تخفیف

کلمه

واجب یا جایز

شماره قاعده

تخفیف

کلمه

جایز

 5

مُوَلِِّّف

مُؤَلِِّّف

جایز

 5

لِِیام

لِِئام

جایز

3 )تبصره ۱(

أُواخِذُ

أُؤاخِذُ

جایز

 5

فِیََة

فِئََة

جایز

 5

ذِِیاب

ذِِئاب

واجب واجب واجب

3 )تبصره ٢(

 6

۸ اعلال

رَزائِِی:

رَزایََی:

رَزایَاَ

رَزائِئِ

)جمع رَزیئََة(

جایز

 5

مُوَرَّخَّ

مُؤَرَّخَّ

واجب واجب واجب

3 )تبصره ٢(

 6

۸ اعلال

بلَائِِی بَلایََی بلَایََا

بَلائِِئ

)جمع بلیََّّة(

جایز

 5

مُوَدِِّّب

مُؤَدِِّّب

جایز

 5

مُرْجِیَةَ

مُرْجِئََة

جایز

 5

رِِیاء

رِِئاء

واجب

 3

أَوُبُّ

أَؤُبُّ

جایز

 5

مُوَجَّلَّ

مُؤَجََّّل

جایز

 5

فِِیام

فِِئام

؟

؟

؟

أفْعََل از أَمَّ

واجب

 3

أَوَمّ

أَأَمّ

واجب

3 )تبصره ٢(

بَرائِِی

بَرائِِئ

واجب

3 )تبصره ٢(

النّائِِی

النّائِِئ

جایز

 5

مُوَدََّّب

مُؤَدََّّب

واجب

 3

أَواْدِِم

أآَدِِم)أَءَاْدِِم(

واجب

 3

أَوُوْبُ

أَؤُوْبُ

واجب واجب واجب

3 )تبصره ٢(

 6

۸ اعلال

عَطائِِی عَطایََی عَطایََا

عَطائِِئ

)جمع عطِیََّّة(

جایز

 5

الرِّیِّاسة

الرِِّّئاسة

واجب

 3

یُوبَُّ

یُؤَبُّ

آیا قاعده چهارم تخفیف همزه در کلمات زیر جاری میشود یا خیر؟ چرا؟

قاعدهی چهارم: همزه متحرک هرگاه بعد از واو یا یاء زاید ساکن واقع شود، در برخی موارد به حرف مماثل ماقبل خود تبدیل میشود و سپس ادغام صورت میگیرد. این قلب، سماعی است.

علت

تخفیف

کلمه

علت

تخفیف

کلمه

قاعده ٤ تخفیف

مَمْلُُوو: مَمْلُوّ

مَمْلُُوء

واو زاید نیست

نمیشود

سَوْْء

قاعده ٤ تخفیف

جََریی: جَریّ

جََریء

یاء زاید نیست

نمیشود

فَیْْء

یاء زاید نیست

نمیشود

سیءَ بهم

قاعده ٤ تخفیف

مََجیی: مَجیّ

مََجیء

قاعده ٤ تخفیف

مََریی: مَریّ

مََریء

قاعده ٤ تخفیف

بََریی: بَریّ

بََریء

قاعده ٤ تخفیف

مََلیی: مَلیِ

مََلیء

قاعده ٤ تخفیف

مُروُوَةَ: مُرُوََّّة

مُرُُوءة

قاعده ٤ تخفیف

بَرییََة: بَریََّّة

بَریئََة

قاعده ٤ تخفیف

خَطِییََة: خَطیَِّةَّ

خَطِیئََة

قاعده ٤ تخفیف

رَزییََة: رَزیََّّة

رَزیئََة

قاعده ٤ تخفیف

نُبُووََة: نُبُوََّّة

نُبُُوءة

واو زاید نیست

نمیشود

سُُوء

قاعده ٤ تخفیف

رَدَیی: رَدیّ

رََدیء

با توجه به تبصره 2 قاعده 3 تخفیف همزه و نیز قاعده 6 آن تغییراتی را که در کلمات زیر رخ میدهد مشخص کنید.

تبصره ٢ قاعده 3: همزهی متحرک دوم چنانچه لام الفعل باشد وجوباً قلب به یاء میشود.

قاعده 6: همزهی مکسور وجوباً قلب به یاء مفتوح میشود هرگاه در صیغهی جمع فَعائِِل بعد از الف و قبل از یاء لام الفعل واقع شود٠

قاعده

تغییرات

کلمه

3 )تبصره ٢(

نائی )اسم فاعل ناءَ(

ناءِِء )نائِِئ(

3 )تبصره ٢(

جائِِی )اسم فاعل جاءَ(

جاءِِء )جائِِئ(

3 )تبصره ٢(

بائِِی )اسم فاعل باءَ(

باءِِء )بائِِئ(

3 )تبصره ٢(

فائِِی )اسم فاعل فاءَ(

فاءِِء )فائِِئ(

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

رَزائِِی: رَزایَیَ: رَزایََا

رَزائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

بَرائِِی: بَرایََی: بَرایََا )جمع بریئة(

بَرائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

ثَنائِِی: ثَنایََی: ثَنایََا )جمع ثنیّة(

ثَنائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

هَدائِِی: هَدایََی: هَدایََا )جمع هدیّّة(

هَدائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

عَطائِِی: عَطایََی: عَطایََا )جمع عطیّّة(

عَطائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

بَلائِِی: بَلایََی: بَلایََا )جمع بلیََّّة(

بَلائِِئ

در کلمات ذیل کدام قاعده از قواعد تخفیف همزه جاری شده است؟

أَأَللهُ؟ُ

أَأْخذُُ

أَإستَکبَرتَ؟َ

مُؤْتمَََر

أَؤُبُّ

قبل تغییر

آَللهُُ؟

آخُذُ

أَستَکبَرتَ؟َ

مُوْتَمََر

أَوُبُّ

کلمه

 ٩

 ۱

 ٩

 ٢

 3

شماره قاعده

أُؤْتِیَ

أَأهَْلُ

أَأْبِقُ

أَإتَّخَذْْنا؟

إئْْلاف

قبل تغییر

أُوتِیَ

آهَلُ

آبِقُ

أتََّخَذْْنا؟

إیْْلاف

کلمه

 ۱

 ۱

 ۱

 ٩

 ۱

شماره قاعده

أَأْْثار

أَأْْجال

أَإفتَرََی؟

أَأَلحَسَنُُ؟

أَأجْلَُ

قبل تغییر

آثار

آجال

أَفتَرََی؟

آلحَسَنُُ؟

آجَلُ

کلمه

 ۱

 ۱

 ٩

 ٩

 ۱

شماره قاعده

 

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...