به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
140 بازدید

حکم تخفیف همزه در هر یک از کلمات ذیل چیست؟ چرا؟ و در کدام یک از این کلمات تخفیفی در همزه رخ نمیدهد؟ چرا؟

علت

تخفیف نمیشود

علت

حکم تخفیف

کلمه

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُوَبََّّد

مُؤَبََّّد

  

  

قاعده ٤

نََسیی )نَسیّ(

نََسیء

  

  

قاعده ٢ تخفیف

تََاسیس

تََأسیس

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

طَوارِِیی )طَوارِیّ(

طَوارِِیء

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُوانَسََة

مُؤانَسََة

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُُواخاة

مُُؤاخاة

  

  

  

  

مَسائِِل

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُوََن

مُؤََن

  

  

قاعده ٢ تخفیف

بِِیر

بِِئر

  

  

قاعده ٢ تخفیف

شُُوم

شُُؤم

  

  

  

  

وَسائِِل

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

صابِِی

صابِِئ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

بائِِی

بائِِئ

  

  

  

  

جائِِی

  

  

قاعده 5 تخفیف

تَخطِیََة

تَخطِئََة

  

  

قاعده 5 تخفیف

سُُوال

سُُؤال

  

  

قاعده 5 تخفیف

خَبییََة )خَبِیََّّة(

خَبیئَةَ

  

  

  

  

مَخایِِئ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

داری

دارِئِ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

نَواشِِی

نَواشِِئ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

مَناشِِی

مَناشِِئ

  

  

قاعده 7 تخفیف

تَخَطُُّّو )تَخَطُُّّی: تَخَطِِّّی(

تَخَطُُّّؤ

  

  

قاعده 7 تخفیف

تَبَرُُّّو )تَبَرُُّّی: تَبَرِِّّی(

تَبَرُُّّؤ

  

  

قاعده 7 تخفیف

تَجَزُُّّو )تَجَزُُّّی: تَجَزِِّّی(

تَجَزُُّّؤ

 

یَأْمَنُ، یُؤْخَذُ، لِیَأْکُلْ، لِیُؤمَْرْ، أَزّ یَؤُزُّ، أَبَّ یَؤُبُّ )هر دو از باب فَعَلَ یََفعُلُ(، ماضی معلوم، مضارع مجهول و امر معلوم رَأََی را صرف کنید.

 

یَأْمَنُ )فقط در صیغه۱3 تخفیف همزه واجب است و در بقیه صیغهها جایز است.(

یَأْمَنَّ/ یَامَنَّ

تَأمَنانِ/ تامَنانِ

تَأْمَنُ/ تَامَنُ

یَأْمَنوْنَ/ یَامَنوْنَ

یَأْمَنانِ/ یَامَنانِ

یَأْمَنُ/ یَامَنُ

تَأْمَنَّ/ تَامَنَّ

تَأمَنانِ/ تامَنانِ

تَأْمَنیْنَ/ تَامَنیْنَ

تَأْمَنوْنَ/ تَامَنوْنَ

تَأمَنانِ/ تامَنانِ

تَأْمَنُ/ تَامَنُ

  

  

نأَْمََن/نَامََن

اَأْمََن: اَأْمََن ءاْمَنَ=آمَنَ

  

  

یُؤْخَذُ)فقط در صیغه۱3 تخفیف همزه واجب است و در بقیه صیغهها جایز است(.

یُؤْخذَْنَ/ یُوخذَنَْ

تُؤْخذَانِ/ تُوخذَانِ

تُؤْخَذُ/ تُوخذَُ

یُؤْخذَُوْنَ/ یُوخذَونَْ

یُؤْخذَانِ/ یُوخذَانِ

 یُؤْخَذُ/ یُوخذَُ

تُؤْخَذْنَ/ تُوخَذْنَ

 تُؤْخَذانِ/ تُوخَذانِ

تُؤْخَذیْنَ/ تُوخَذیْنَ

تُؤْخَذوْنَ/ تُوخَذوْنَ

تُؤْخَذانِ/ تُوخَذانِ

تُؤْخَذُ/ تُوخَذُ

  

  

نَأْمَنُ/نَامَنُ

أُؤْخَذُ: أُوخَذُ

  

  

لِیَأْکُلْ     )صیغههای ۱ تا 6 و صیغه ٤۱ جایز التخفیف است. در صیغه ۱3 تخفیف قلبی واجب است و در صیغههای مخاطب تخفیف حذفی واجب است.(

لِیأَکُلْنَ/ لِیاکُلْنَ

لِتأَکُُلا / لِتَاکُُلا

لِتَأکُلْ/ لِتَاکُلْ

لِیَأکُلوْْا/ لِیاکُلُوْْا

لِیَأکُُلا/ لِیاکُلْْا

لِیَأکُلْ/ لِیاکُلْ

کُلْنَ

کُلََا

کُلیْ

کُلوْْا

کُلََا

کُلْ

  

  

لِنأَکُلْ/ لِناَکُلْ

لِأَأکُْلْ: لِأَاْکُلْ )لِآکُلْ(

  

  

لِیُؤْمَرْ )فقط در صیغه۱3 تخفیف همزه واجب است و در بقیه صیغهها جایز است(.

لِیُؤْمَرْنَ/ لِیُومَرْنَ

لِتُؤْمََرا/ لِتُومََرا

لِتُؤْمَرْ/ لِتُومَرْ

لِیُؤْمَرُوْْا/ لِیُومَرُوْْا

لِیُؤْمََرا/ لِیُومََرا

لِیُؤْمَرْ/ لِیُومَرْ

لِتُؤْمَرنَْ/ لِتُومَرنَْ

لِتُؤْمََرا/ لتُِومََرا

لِتُؤْمَرِِی/ لِتُومَرِیِ

لِتُؤْمَرُُوا/ لِتُومَرُُوا

لِتُؤْمََرا/ لِتُومََرا

لِتُؤْمَرْ/ لِتُومَرْ

  

  

لِنُؤْمَرْ/ لِنُومرَْ

لأِؤُْمَرْ/ لأِومَرْ

  

  

أَزّ )أَزَزَ(   در هیچ صیغهای تخفیف جاری نمیشود. در 5 صیغهی اول طبق قاعده ٢ ادغام انجام میشود.

أَزَزْنَ

 أَزَزَتََا: أَزْزَتََا )أَزّتََا(

أَزَزَتْ: أَزْزَتْ )أَزّتْ(

أَزَزُوْْا: أَزْزُُوا: )أَزُّوْْا(

أَزَزََا: أَزْزََا: )أَزََّّا(

أَزَزَ: أَزْزَ: )أَزَّ(

أَزَزْتُنًّ

أَزَزْتُُما

أَزَزتِْ

أَزَزْتُمُ

أَزَزْتُُما

أَزَزْتَ

  

  

أَزَزْْنا

أَزَزْتُ

  

  

 

 

یَؤُزُّ        در هیچ صیغهای تخفیف جاری نمیشود. در همه صیغهها به جز صیغههای 6 و ٢۱ طبق قاعده ٢ ادغام انجام میشود.

یَأْزُزْنَ

تأَْزُزانِ/تَؤُزْزَانِ)تَؤُزَّانِ(

تأَْزُزُ/تَؤزُْزُ)تَؤُزُّ(

یأَْزُزُونَ/یَؤزُْزُونَ)یؤَُزُّونَ(

یَأْزُزانِ/یؤَُززَْانِ)یؤَُزَّانِ(

یأَْزُزُ/ یَؤُزْزُ)یؤَُزُّ(

تأَْزُزنَْ

تأَْزُزانِ/تَؤُززَْانِ)تؤَُزَّانِ(

تأَْزُزِینَ/تَؤُزْزِینَ)تَؤُزِّینَ(

تأَْزُزُونَ/تؤَُزْزُونَ)تؤَُزُّونَ(

تأَْزُزانِ/تَؤُززَْانِ)تؤَُزَّانِ(

تَأْزُزُ/تَؤُزْزُ)تَؤُزُّ(

  

  

نأَْزُزُ/نَؤُزْزُ)نَؤُزُّ(

أَأْزُزُ/أَؤُزْزُ)أَؤُزُّ(

  

  

أَبَّ )أبَبَ(    در هیچ صیغهای تخفیف جاری نمیشود. و در 5 صیغهی اول طبق قاعده ٢ ادغام انجام میشود.

أَبَبْنَ

أَبَبَتََا: أَبْبَتََا )أَبَّتََا(

أَبَبَتْ: أَبْبَتْ )أَبَّتْ(

أَبَبُوْْا: أَبْبُُوا: )أَبُّوْْا(

أَبَبََا: أَبْبََا: )أَبّّا(

أَبَبَ: أَبْبَ: )أَبَّ(

أَبَبْتنًُّ

أَبَبْتُُما

أَبَبْتِ

أَبَبْتُمُ

أَبَبْتُُما

أَبَبْتَ

  

  

أَبَبْْنا

أَبَبْتُ

  

  

یَؤُبُّ   در هیچ صیغهای تخفیف جاری نمیشود. در همه صیغهها به جز صیغههای 6 و ٢۱ طبق قاعده ٢ ادغام انجام میشود.

یأَْبُبْنَ

تأَْبُبانِ/تَؤُبْبانِ)تَؤُبّانِ(

 تأَْبُبُ/تَؤُبْبُ)تَؤُبُّ(

یأَْبُبُونَ/یَؤبُْبُونَ)یَؤُبُّونَ(

یأَْبُبانِ/یَؤُبْبانِ)یَؤُباّنِ(

یَأْبُبُ/ یَؤُبْبُ)یَؤُبُّ(

تَأْبُبْنَ

تَأْبُبانِ/تَؤُبْبانِ)تَؤُبّانِ(

تَأْبُبِینَ/تَؤُبْبِینَ)تَؤُبّینَ(

تَأْبُبُونَ/تَؤُبْبُونَ)تَؤُبُّونَ(

تَأْبُبانِ/تَؤُبْبانِ)تَؤُبّانِ(

تَأْبُبُ/تَؤُبْبُ)تَؤُبُّ(

  

  

نَأْبُبُ/نَؤُبْبُ)نَؤُبُّ(

أَأْبُبُ/أَؤُبْبُ)أَؤُبُّ(

  

  

ماضی معلوم رَأََی  در هیچ صیغهای تخفیف جاری نمیشود. و در صیغهی ۱ قاعده ۸ و در صیغههای 3، ٤ و 5 قاعده ۸ و ٠۱ اعلال جاری میشود.

رَأَینَْ

 رَأَیَتَاَ: ۸:رَأَاْتَا: ٠۱:رَأَتََا

رَأَیَتْ: ۸:رَأَاْتْ: ٠۱:رَأتَْ

رَأَیُوْْا: ۸:رَأَاْوْْا: ٠۱:رَأَوْاْ

رَأََیا

رَأَیَ: ۸:رَأَیَ

رَأَیْتُنًّ

رَأَیْتُُما

رَأَیْتِ

رَأَیْتُُم

رَأَیْتُُما

رَأَیتَْ

  

  

رَأَیْْنا

رَأَیْتُ

  

  

مضارع مجهول رَأََی   در تمام صیغهها قاعده ٠۱ تخفیف )مورد سوم درباره مشتقات الرأی( جاری میشود.

یُرْأَیْنَ/ یُرَیْنَ

تُرْأَیانِ/ تُرَیانِ

تُرْأَیُ/ تُرَیُ/

۸:تُرََی

یُرْأَیُوْنَ/ یُرَیوُْنَ/

۸:یُرَاْوْنَ /٠۱:یُرَونَْ

یُرْأَیانِ/ یُرَیانِ

یُرْأَیُ/ یُرَیُ/

۸:یُرََی

تُرْأَیْنَ/ تُرَیْنَ

تُرْأَیانِ/ تُرَیانِ

تُرْأَیِیْنَ/ تُرَیِیْنَ/

۸:تُرَاْیْنَ /٠۱:تُرَیْنَ

تُرْأَیُوْنَ/ تُریَُوْنَ/

۸:تُرَاْوْنَ /٠۱:تُرَوْنَ

تُرْأَیانِ/ تُرَیانِ

تُرْأَیُ/ تُرَیُ/

۸:تُرََی

  

  

نُرْأَیُ/ نُرَیُ/

۸:نُرََی

أُرْأَیُ/ أُرَیُ/

۸:أُرََی

  

  

 

امر معلوم رَأََی

یَرْأَیْنَ/ یَرَیْنَ

  

لِیَرَینَْ

تَرْأَیانِ/ تَرَیانِ

  

لِتَرََیا

تَرْأَیُ/ تَرَیُ/

۸:تَرََی لِترََ

یَرْأَیُوْنَ/ یَرَیوُْنَ/

۸:یَرَاْوْنَ /٠۱:یَرَونَْ لِیَرَوْاْ

یَرْأَیانِ/ یَرَیانِ

  

لِیَرََیا

یَرْأَیُ/ یَرَیُ/

۸:یَرََی لِیرََ

تَرْأَیْنَ/ تَرَیْنَ

  

رَیْنَ

تَرْأَیانِ/ تَرَیانِ

  

رََیا

تَرْأَیِیْنَ/ تَرَیِیْنَ/

۸:تَرَایْْنَ /٠۱:تَرَیْنَ ریَْ

تَرْأَیُوْنَ/ تَرَیُوْنَ/

۸:تَرَاْوْنَ /٠۱:تَرَونَْ رَوْْا

تَرْأَیانِ/ تَرَیانِ

  

رََیا

تَرْأَیُ/ تَرَیُ/

۸:تَرََی رَ

  

  

نَرْأَیُ/ نَرَیُ/

۸:نَرََی لِنَرَ

أَرْأَیُ/ أرََیُ/

۸:أَرَیَ لِأَرَ

  

  

8. چرا قاعده تخفیف همزه در مشتقات السّّؤال و الرّّأی جاری میشود و در مشابه آنها مانند: الجُُؤار و النّأْْی جاری نمیشود؟

پاورقی٢ ص٢۱3: علت حذف همزه در مشتقات السّّؤال و الرّّأی به خاطر کثرت کاربرد آن است و لذا در مثل مشتقات الجُُؤار و النّأْْی همزه حذف نمیشود.

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...