به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
12 نفر آنلاین
0 عضو و 12 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
215 بازدید

هر یک از خصوصیات پنجگانه فعل مضارع چگونه به دست میآید؟ خصوصیت ۱: فعل مضارع با «حروف تعیین» فعل حال یا فعل مستقبل میشود.

خصوصیت ٢: فعل مضارع با «حروف استفهام» مضارع استفهامی میشود.

خصوصیت 3: فعل مضارع با «حروف نفی» مضارع منفی میشود.

خصوصیت ٤: فعل مضارع با «حروف ناصِِب یا جازِِم» مضارع منصوب و مضارع مجزوم میشود.

خصوصیت 5: فعل مضارع با «حروف تأکید» مضارع مُؤَکََّّد میشود.

دََه فعل مضارع را با حروف تعیین به کار ببرید و معنا کنید.

  

  

  

  

  

فعل  

  

  

  

  

  

معنا

  

  

  

  

  

فعل  

  

  

  

  

  

معنا

 

 

 

معلوم افعال ذیل را با هََل و مجهول آنها را با همزه استفهام صرف کنید. یَجُرُّ، یعَِیبُ، یَهدِِی یَجُرُّ با هََل )یَجْرُرُ: یَجُرْرُ(

هََل یَجْرُرْنَ ؟

هََل تَجُرّانِ ؟

هََل تَجُرُّ ؟

هَل یَجُرُّوْنَ ؟

هََل یَجُرّانِ ؟

هََل یَجُرُّ ؟

هََل تَجْرُرْنَ ؟

هََل تَجُرّانِ ؟

هََل تَجُرِّیْنَ ؟

هََل تَجُرُّوْنَ ؟

هََل تَجُرّانِ ؟

هََل تَجُرُّ ؟

  

  

هََل نَجُرُّ ؟

هََل أَجُرُّ ؟

  

  

مجهول یَجُرُّ با همزه استفهام  )یُجْرَرُ: یُجَرْرُ(

أَ یُجْرَرْنَ ؟

أَ تُجَرّانِ ؟

أَ تُجَرُّ ؟

أَ یُجَرُّوْنَ ؟

أَ یُجَرّانِ ؟

أَ یُجَرُّ ؟

أَ تُجْرَرْنَ ؟

أَ تُجَرّانِ ؟

أَ تُجَرِّیْنَ ؟

أَ تُجَرُّوْنَ ؟

أَ تُجَرّانِ ؟

أَ تُجَرُّ ؟

  

  

أَ نُجَرُّ ؟

أَ أُجَرُّ ؟

  

  

یَعِیبُ با هََل  )یَعْیِبُ: یَعِیْبُ(

هََل یَعِبْنَ ؟

هََل تَعِیبانِ ؟

هََل تَعِیبُ ؟

هََل یَعِیبُوْنَ ؟

هََل یَعِیبانِ ؟

هََل یَعِیبُ ؟

هََل تَعِبْنَ ؟

هََل تَعِیبانِ ؟

هََل تَعِیبِیْنَ ؟

هََل تَعِیبُوْنَ ؟

هََل تَعِیبانِ ؟

هََل تَعِیبُ ؟

  

  

هََل نَعِیبُ ؟

هََل أَعِیبُ ؟

  

  

مجهول یعَِیبُ با همزه استفهام   )یُعْیَبُ: یُعَیْبُ: یُعاَْبُ(

أَ یُعَبْنَ ؟

أَ تُعابانِ ؟

أَ تُعابُ ؟

أَ یُعابُوْنَ ؟

أَ یُعابانِ ؟

أَ یُعابُ ؟

أَ تُعَبْنَ ؟

أَ تُعابانِ ؟

أَ تُعابیْنَ ؟

أَ تُعابُوْنَ ؟

أَ تُعابانِ ؟

أَ تُعابُ ؟

  

  

أَ نُعابُ ؟

أَ أعُابُ ؟

  

  

یَهدِِی با هََل   )یَهْدِیُ: یَهْدِیْ(

هََل یَهْدِینَ ؟

هََل تَهْدِیانِ ؟

هََل تَهْدِِی ؟

هََل یَهْدُوْنَ ؟

هََل یَهْدِیانِ ؟

هََل یَهْدِِی ؟

هََل تَهْدِینَ ؟

هََل تَهْدِیانِ ؟

هََل تَهْدِیْنَ ؟

هََل تَهْدُوْنَ ؟

هََل تَهْدِیانِ ؟

هََل تَهْدِِی ؟

  

  

هََل نَهْدِِی ؟

هََل أَهْدِِی ؟

  

  

مجهول یَهدِیِ با همزه استفهام   )یُهْدَیُ: یُهدََْی(

أَ یُهْدَیْنَ ؟

أَ تُهْدَیانِ ؟

أَ تُهْدََی ؟

أَ یُهْدَوْنَ ؟

أَ یُهْدَیانِ ؟

أَ یُهدََْی ؟

أَ تُهْدَیْنَ ؟

أَ تُهْدَیانِ ؟

أَ تُهْدَیْنَ ؟

أَ تُهْدَوْنَ ؟

أَ تُهْدَیانِ ؟

أَ تُهْدََی ؟

  

  

أَ نُهدََْی ؟

أَ أهُدََْی ؟

  

  

اثر یا آثار هر یک از دو حرف استفهام در فعل مضارع را توضبح دهید.

اثر همزه در فعل مضارع: تبدیل معنای خبری به انشایی.

اثر هََل در فعل مضارع: تبدیل معنای خبری به انشایی و اختصاص فعل مضارع به مستقبل.

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...