به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
8 نفر آنلاین
0 عضو و 8 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
163 بازدید

یَعْلَمُ، یَعِدُ و یَقُولُ را با «ما» و یَخْشََی، یَقِِی و یرَوِِی را با «لا» صرف کنید و صیغههای یکم هر یک را معنا کنید.

یعَْلمَُ با «ما»                               معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نمیدانََد.

ما یَعْلَمْنَ

ما تَعْلَمانِ

ما تَعْلَمُ

ما یَعْلَموْنَ

ما یَعْلَمانِ

ما یَعْلَمُ

ما تَعْلَمْنَ

ما تَعْلَمانِ

ما تَعْلَمیْنَ

ما تَعْلَمونَْ

ما تَعْلَمانِ

ما تَعْلَمُ

  

  

ما نَعْلَمُ

ما اعَْلَمُ

  

  

یعَِدُ با «ما»             )یَوْعِدُ: یَعدُِ(              معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( وعده نمیدهََد.

ما یَعِدْنَ

ما تَعِدانِ

ما تَعِدُ

ما یَعِدُوْنَ

ما یَعِدانِ

ما یَعِدُ

ما تَعِدْنَ

ما تَعِدانِ

ما تَعِدِیْنَ

ما تَعِدُوْنَ

ما تَعِدانِ

ما تَعِدُ

  

  

ما نَعِدُ

ما اَعِدُ

  

  

یَقُولُ با «ما»   )یَقْوُلُ: یَقُوْلُ(          معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نمیگویَدَ.

ما یَقُلْنَ

ما تَقُولانِ

ما تَقُولُ

ما یَقُولُوْنَ

ما یَقُولانِ

ما یَقُولُ

ما تَقُلْنَ

ما تَقُولانِ

ما تَقُولِیْنَ

ما تَقُولُوْنَ

ما تَقُولانِ

ما تَقُولُ

  

  

ما نَقُولُ

ما اقَُولُ

  

  

یَخْشََی با «لا»  )یَخْشَیُ:   یَخْشََی(        معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نمیترسََد.

لََا یَخْشَیْنَ

لََا تَخْشَیانِ

لََا تَخْشََی

لََا یَخْشَوْنَ

لََا یَخْشَیانِ

لََا یَخْشََی

لََا تَخْشَیْنَ

لََا تَخْشَیانِ

لََا تَخْشَیْنَ

لََا تَخْشَونَْ

لََا تَخْشَیانِ

لََا تَخْشَی

  

  

لََا نَخْشََی

لََا اَخْشََی

  

  

 

 

 

یَقِِی با «لا»   )یَوقِْیُ: یَقِیُ  : یَقِیِ(           معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نگه نمیدارد.

لَاَ یَقِیْنَ

لَاَ تَقِیانِ

لَاَ تَقِِی

لَاَ یَقُوْنَ

لَاَ یَقِیانِ

لََا یَقِِی

لََا تَقِیْنَ

لَاَ تَقِیانِ

لَاَ تَقِیْنَ

لَاَ تَقُوْنَ

لَاَ تَقِیانِ

لََا تَقِِی

  

  

لَاَ نَقِِی

لَاَ اَقِِی

  

  

یرَوِِی با «لا»    )یَرْوِیُ: یَرْوِِی(                  معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( روایت نمیکند.

لََا یَرْوِیْنَ

لََا تَرْوِیانِ

لََا تَرْوِِی

لَاَ یَروُْوْنَ

لََا یَرْوِیانِ

لَاَ یَرْوِِی

لََا تَرْوِیْنَ

لََا تَرْوِیانِ

لََا تَرْوِیْنَ

لَاَ تَرْوُوْنَ

لََا تَرْوِیانِ

لََا تَرْوِِی

  

  

لَاَ نَرْوِِی

لَاَ اَرْوِِی

  

  

شش صیغهی نخست أَکَلَ و جاءَ را با «ما» و رَأََی و وَفََی را با «لا» صرف کنید و صیغه یکم هر یک را معنا کنید .

)در منفی کردن به لا به تکرار لا و وجود فعل ماضی دیگر توجّّه داشته باشید(.

شش صیغهی نخست أَکَلَ با «ما»                           معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نَخورْْد.

ما أَکَلْنَ

ما أَکَلَتََا

ما أَکَلَتْ

ما أَکَلُوْْا

ما أَکَلََا

ما أَکَلَ

ما أکََلْتُنًّ

ما أکََلْتُُما

ما أکََلْتِ

ما أَکَلْتُُم

ما أکََلْتُُما

ما أکََلْتَ

  

  

ما أَکَلْْنا

ما أکََلْتُ

  

  

شش صیغهی نخست جاءَ با «ما»   )جَیءَ: جاءَ(         معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نیامَدَ.

ما جِئْنَ

ما جاءَتََا

ما جاءَتْ

ما جاءُوْْا

ما جاءََا

ما جاءَ

ما جِئْتُنًّ

ما جِئْتُُما

ما جِئْتِ

ما جِئْتُُم

ما جِئْتُُما

ما جِئْتَ

  

  

ما جِئْْنا

ما جِئْتُ

  

  

شش صیغهی نخست رَأَیَ با «لا»                  معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نه دید و نه خورْْد.

لا رَأَیْنَ...و ما أَکَلْنَ

لا رَأَتََا...و ما أَکَلَتََا

لا رَأَتْ...و ما أَکَلَتْ

لا رَأَوْْا...و ما أَکَلُوْْا

لا رَأََیا...و ما أَکَلََا

لا رَأََی...و ما أکََلَ

لا رَأَیْتُنًّ...و ما أَکَلْتُنًّ

 لا رَأَیْتُُما... و ما أَکَلْتُُما

 لا رَأَیْتِ...و ما أَکَلْتِ

لا رَأَیْتُُم...و ما أَکَلْتُُم

 لا رَأَیْتُُما... و ما أَکَلْتُُما

لا رَأَیْتَ...و ما أَکَلْتَ

  

  

لا رَأَیْْنا...و ما أَکَلْْنا

لا رَأَیْتُ...و ما أَکَلْتُ

  

  

 

 

 

شش صیغهی نخست وَفََی با «لا»       معنای صیغه یکم: )آن مذکّّر( نه وفا کرد و نه خورْْد.

لا وَفَیْنَ...و لا أکََلْنَ

لا وَفَتََا...و لا أکََلَتََا

لا وَفَتْ...و لا أَکَلَتْ

لا وفََوْْا...و لا أکََلُوْْا

لا وَفََیا...و لا أکََلََا

لا وَفَیَ...و لا أکََلَ

لا وفََیْتُنًّ...و لا أَکَلْتُنًّ

لا وفََیْتُُما... و لا أکََلْتُُما

لا وفََیْتِ...و لا أکََلْتِ

لا وفََیْتُمُ...و لا أکََلْتُُم

لا وفََیْتُُما... و لا أَکَلْتُُما

لا وَفَیْتَ...و لا أکََلْتَ

  

  

 لا وَفَیْْنا...و لا أکََلْْنا

لا وَفَیْتُ...و لا أکََلْتُ

  

  

3. هر یک از حروف تعیین، حروف استفهام و حروف نفی کدام خصوصیت فعل مضارع را میگیرند؟ حروف تعیین: فعل مضارع با «حروف تعیین» فعل حال یا فعل مستقبل میشود.

حروف استفهام: فعل مضارع با «حروف استفهام» مضارع استفهامی میشود. )تبدیل خبر به انشاء( حروف نفی: فعل مضارع با «حروف نفی» مضارع منفی میشود. )تبدیل مضارع مثبت به منفی

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...