به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
7 نفر آنلاین
0 عضو و 7 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
311 بازدید

عوامل جزم دهندهی فعل مضارع را نام ببرید و آثار لفظی و معنوی آنها را بیان کنید.

عوامل جزم دهنده: لم، لمّاّ، لام امر، لای نهی، إنْ، إذما، مَنْ، ما، مََهما، أیُّ، مَتََی، أیّانَ، أیْنَ، حَیثُُما، أنََّّی آثار لفظی:

)لم، لمّّا، لام امر، لای نهی بر سر یک فعل مضارع داخل میشود و آنرا مجزوم میکند(.

)إنْ، إذما، مَنْ، ما، مََهما، أیُّ، مَتََی، أیّانَ، أیْنَ، حَیثُُما، أنََّّی بر سر دو جملهی شرط و جزا داخل میشود و چنانچه در آغاز هر یک از این دو جمله، فعل مضارع باشد، لفظاً مجزوم میشوند(.

آثار معنوی:

لم و لمّاّ: زمان فعل مضارع را ماضی و معنای آنرا منفی میکنند.

لام امر: معنای خبریِ فعل مضارع را به انشایی )طلب انجام فعل( تبدیل میکند.

لای نهی: معنای خبریِ فعل مضارع را به انشایی )بازداشتن از انجام فعل( تبدیل میکند.

ادوات شرط:  

تغییر لفظی مضارع مجزوم را توضیح دهید.

در صیغههای ۱3،7،٤،۱و٤۱چنانچه صحیح الآخر باشند جزم آن به سکون و چنانچه معتل الآخر باشند جزم آن به حذف حرف عله است و در بقیهی صیغههای معرب، جزم آن به حذف نون عوض رفع است.

افعال ذیل را با «لم» صرف کنید. یأمَنُ، یَسِیرُ، یَنسََی، یَفِرُّ یأمَنُ با «لم»

لم یَأْمَنَّ

لم تَأمََنا

لم تَأْمَنْ

لم یَأْمَنوْْا

لم یَأْمََنا

لم یَأْمَنْ

لم تَأْمَنَّ

لم تَأمََنا

لم تَأْمَنیْ

لم تَأْمَنوْْا

لم تَأمََنا

لم تَأْمَنْ

  

  

لم نَأْمَنْ

لم أاْمَنْ )لم ءاْمََن(

  

  

یَسِیرُ با «لم»    )یَسْیِرُ: یَسِیرُ(

لم یَسِرْنَ

لم تَسِِیرا

لم تَسِرْ

لم یَسِیروْْا

لم یَسِِیرا

لم یَسِرْ

لم تَسِرْنَ

لم تَسِِیرا

لم تَسِیریْ

لم تَسِیروْْا

لم تَسِِیرا

لم تَسِرْ

  

  

لم نَسِرْ

لم أسِرْ

  

  

یَنسََی با «لم»    یَنْسَیُ: یَنْسََی

لم یَنْسَیْنَ

لم تَنْسََیا

لم تَنْسَ

لم یَنْسَوْْا

لم یَنْسََیا

لم یَنْسَ

لم تَنْسَیْنَ

لم تَنْسََیا

لم تَنْسَیْ

لم تَنْسَوْْا

لم تَنْسََیا

لم تَنْسَ

  

  

لم نَنْسَ

لم أنْسَ

  

  

یفَِرُّ با «لم»     یَفْرِرُ: یَفِرْرُ

لم یَفْرِرْنَ

لم تَفِرّّا

لم تَفِرَّ/ِلم تَفِرِّ/ لم تَفْرِرْ

لم یَفِرّوْْا

لم یَفِرّّا

لم یَفِرَّ/ِلم یَفِرِّ/ لم یَفْررِْ

لم تَفْرِرْنَ

لم تَفِرّّا

لم تَفِرّیْ

لم تَفِرّوْْا

لم تَفِرّّا

لم تَفِرَّ/ِلم تَفِرِّ/ لم تَفْرِرْ

  

  

لم نَفِرَّ/ِلم نَفِرِّ/ لم نَفْرِرْ

لم أفَِرَّ/ِلم أَفِرِّ/ لم أفَْرِرْ

  

  

افعال ذیل را با «لمّّا» صرف کنید. یَخرُجُ، یَجُوزُ، یَعصِِی، یَعفُُو یَخرُجُ با «لمّّا»

لمّّا یَخْرُجْنَ

لمّّا تَخْرُُجا

لمّّا تَخْرُجْ

لمّّا یَخْرُجوْْا

لمّّا یَخْرُُجا

لمّّا یَخْرُجْ

لمّّا تَخْرُجْنَ

لمّّا تَخْرُُجا

لمّّا تَخْرُجیْ

لمّّا تَخْرُجوْْا

لمّّا تَخْرُُجا

لمّّا تَخْرُجْ

  

  

لمّّا نَخْرُجْ

لمّّا أخْرُجْ

  

  

یَجُوزُ با «لمّاّ»

لمّاّ یَجُزْنَ

لمّّا تَجُوْْزا

لمّاّ تَجُزْ

لمّّا یَجُوزُوْاْ

لمّاّ یَجُوْْزا

لمّاّ یَجُزْ

لمّّا تَجُزْنَ

لمّّا تَجُوْْزا

لمّّا تَجُوْزِیْ

لمّّا تَجُوزُوْْا

لمّّا تَجُوْْزا

لمّّا تَجُزْ

  

  

لمّاّ نَجُزْ

لمّّا أجُزْ

  

  

یَعصِِی با «لمّّا»

لمّّا یَعْصِینَ

لمّّا تَعْصِِیا

لمّّا تَعْصِ

لمّّا یَعْصُوْْا

لمّّا یَعْصِِیا

لمّّا یَعْصِ

لمّّا تَعْصِینَ

لمّّا تَعْصِِیا

لمّّا تَعْصِیْ

لمّّا تَعْصُوْْا

لمّّا تَعْصِِیا

لمّّا تَعْصِ

  

  

لمّّا نَعْصِ

لمّّا أعْصِ

  

  

 

یعَفُُو با «لمّاّ»

لمّّا یَعْفُوْنَ

لمّّا تَعْفُوََا

لمّاّ تَعْفُ

لمّاّ یَعْفُوْْا

لمّاّ یَعْفُوََا

لمّاّ یَعْفُ

لمّاّ تَعْفُوْنَ

لمّاّ تَعْفُوََا

لمّاّ تَعْفِیْ

لمّاّ تَعْفُوْْا

لمّاّ تَعْفُوََا

لمّاّ تَعْفُ

  

  

لمّاّ نَعْفُ

لمّّا أعَْفُ

  

  

جملههای ذیل را معنا کنید.

معنا

جمله

معنا

جمله

من امر نشدم.

لم أُومَرْ

سؤال نکردم.

لم أسألْ

شما مردان ننوشتید.

لم تکتُبُُوا

شما زنان ننوشتید.

لم تکتُبْنَ

تو یک زن داخل نشدی.

لم تَدخُلِِی

آن مرد نخوانْدْ.

لم یقَرََءا

ما وعده ندادیم.

لم نَعُدْ

ما نگرفتیم.

لم نُؤْخَذْ

آن مرد صبر نکرد.

لم یَصْبِرْ

هنوز ما وعده نگرفتهایم

لمّّا نُوعَدْ

هنوز ما خارج نشدهایم.

لمّاّ نَخْرُجْ

٤: هنوز آن زن خارج نشده است.

7: هنوز تو یک مرد خارج نشدهای.

لمّاّ تَخْرُجْ

در آیهی 14 سورهی حُجُُرات تأمّّل کنید و با توجه به کاربرد لم و لمّّا در این آیه، آنچه را به نظرتان رسید بنویسید.

«قالَتِ الأْعَْرابُ آمَنََّّا قُلْ لمَْ تُؤمِْنُُوا وَ لکِنْ قُولُُوا أَسْلَمْْنا وَ لَمََّّا یَدْخُلِ الإْیمانُ فی قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطیعُُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکمُْ مِنْ أَعْمالکُأَعْمالِکُمْمْ شَیْئاً إإِنَّنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ» لمَْ تُؤمِْنُُوا: شما ایمان نیاوردهاید.

لمََّاَّ یَدْخُلِ الْإیمانُ: هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است.

لما: منفی بودن دخول ایمان را تا زمان تکلم میفهماند و در لمّّا توقع وقوع دخول ایمان هست به خلاف لََم

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...