به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
10 نفر آنلاین
0 عضو و 10 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
282 بازدید

افعال ذیل را با «لام امر» صرف کنید. یَحمَْدُ، یَسُرُّ، یَعِدُ، یَدُلُّ، یَعُودُ، یَدْعُُو یَحمَْدُ با «لام امر»

لِیَحمَدنَْ

لِتَحْمََدا

لِتَحْمَدْ

لِیَحمَدُوْْا

لِیَحمَدَا

لِیَحمَدْ

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

  

  

لِنَحمدَْ

لِأَحمدَْ

  

  

یسَُرُّ با «لام امر»   )یَسرُرُ: یَسُررُ(

لِیَسررُنَ

لِتَسُرّاّ

لِتَسررُْ/لِتسَُرَّ/لِتَسُرُّ/لِتَسُرِّ

لِیَسُرُّوْاْ

لِیَسُرّاّ

لِیَسررُْ/لِیسَُرَّ/لیَِسُرُّ/لِیَسرُِّ

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

  

  

لِنَسرُرْ/لِنسَُرَّ/لِنَسُرُّ/لِنَسُرِّ

لِأَسرُرْ/لِأَسُرَّ/لِأَسُرُّ/لِأَسُرِّ

  

  

یعَِدُ با «لام امر»     )یَوعدُِ: یَعدُِ(

لِیَعِدْنَ

لِتَعِدِا

لِتَعدِْ

لِیَعِدُوْْا

لِیَعِِدا

لِیَعِدْ

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

  

  

لِنَعدِْ

لِأعَِدْ

  

  

یَدُلُّ با «لام امر»      )یدَلُلُ: یدَُللُ(

لِیَدْلُلْنَ

لِتَدُلّّا

لِتَدْلُلْ/لِتَدُلَّ/لِتَدُلِّ/لِتَدُلُّ

لِیَدُلُّوْْا

لِیَدُلّّا

لِیَدْلُلْ/لِیَدُلَّ/لِیَدُلِّ/لِیَدُلُّ

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

  

  

لِندَْلُلْ/لِنَدُلَّ/لِنَدُلِّ/لِندَلُُّ

لِأَدْلُلْ/لِأَدُلَّ/لِأَدُلِّ/لأَِدُلُّ

  

  

یعَُودُ با «لام امر»    )یَعوُدُ: یَعُودُ(

لِیَعدُْنَ

لِتَعُوْدَاَ

لِتَعدُْ

لِیَعُودُوْاْ

لِیَعُوْْدا

لِیَعُدْ

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

  

  

لِنَعدُْ

لأِعَُدْ

  

  

یَدْعُُو با «لام امر»    )یدَعُوُ(

لِیَدعُْونَ

لِتَدْعُوََا

لِتَدْعُ

لِیَدعُْوْْا

لِیَدْعُوََا

لِیَدْعُ

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

 =====

  

  

لِنَدْعُ

لِأَدْعُ

  

  

 

مجهول افعال ذیل را با «لای نهی» صرف کنید. یَکذِبُ، یَضِلُّ، یَهِنُ، یغَِیبُ، یَدعُُو علیه.

 

مجهول یَکذِبُ با «لای نهی»     

لا یُکْذَبْنَ

لا تُکذََْبا

لا تُکذَْبْ

لا یُکْذَبُوْْا

لا یُکْذََبا

لا یُکذَْبْ

لا تُکْذَبْنَ

لا تُکذََْبا

لا تُکْذَبِِی

لا تُکْذَبُوْْا

لا تُکْذََبا

لا تُکذَْبْ

  

  

لا نُکْذَبْ

لا أُکْذَبْ

  

  

مجهول یَضِلُّ با «لای نهی»     )یُضلَلُ: یُضَللُ(

لا یُضْلَلْنَ

لا تُضَلّّا  

لا تُضْلَلْ/لا تُضَلَّ/لا تُضَلِّ /لا تُضَلُّ

لا یُضَلُّوْْا

لا یُضَلّّا

لا یُضْلَلْ/لا یُضَلَّ/لا یُضَلِّ /لا یُضَلُّ

لا تُضْلَلْنَ

لا تُضَلّّا  

لا تُضَلِِّّی

لا تُضَلُّوْْا

لا تُضَلّّا  

لا تُضْلَلْ/لا تُضَلَّ/لا تُضَلِّ /لا تُضَلُّ

  

  

لا نُضْلَلْ/لا نُضَلَّ/لا نُضَلِّ /لا نُضَلُّ

لا أُضْلَلْ/لا أُضَلَّ/لا أُضَلِّ /لا أُضَلُّ

  

  

مجهول یَهِنُ با «لای نهی»     

لا یُوهَْنَّ

لا تُوهََْنا

لا تُوهَْنْ

لا یُوهَْنُوْْا

لا یُوهََْنا

لا یُوْهَنْ

لا تُوْهَنَّ

لا تُوْهََنا

لا تُوْهَنِِی

لا تُوْهَنُوْْا

لا تُوْهََنا

لا تُوْهَنْ

  

  

لا نُوْهَنْ

لا أُوْهَنْ

  

  

مجهول یَغِیبُ با «لای نهی»    )یُغیَبُ: یُغَبُ: یُغَابُ(

لا یُغَبْنَ

لا تُغََابا

لا تُغَبْ

لا یُغَابُوْْا

لا یُغََابا

لا یُغَبْ

لا تُغَبْنَ

لا تُغََابا

لا تُغَبِِی

لا تُغَابُوْْا

لا تُغََابا

لا تُغَبْ

  

  

لا نُغَبْ

لا أغَُبْ

  

  

مجهول یَدعُُو علیه با «لای نهی»    )یُدعَوُ علیه: یُدعَیُ علیه: یُدعََی علیه(

یُدعََی علیهنّ

یُدعََی علیهما

یُدعََی علیها

یُدعَی علیهم

یُدعََی علیهِِما

یُدعََی علیهِ

یُدعََی علیکُنَّ

یُدعََی علیکُُما

یُدعََی علیکِ

یُدعََی علیکُُم

یُدعََی علیکُُما

یُدعََی علیکَ

  

  

یُدعََی علینا

یُدعََی علیَّ

  

  

 

به جای جملههای ذیل با به کار بردن ضمیر برای فاعل- صیغهی مناسب قرار دهید.

صیغهی مناسب

جمله

صیغهی مناسب

جمله

)ج.ی.ء( لا تَجِیئََا

آن دو زن نباید بیایند

)ض.ر.ب( لا تَضرِبُُوا

شما مردها نزنید

)ن.س.ی( لا نُنْسَ

ما نباید فراموش شویم

)ذ.ه.ب( لا یَذهَبُُوا

آن مردها نباید بروند

)س.م.ع( لا تَسمَعْ

تو یک مرد گوش نکن

)ض.ر.ب( لا اُضرَبْ

من نباید زده شوم

)ن.ص.ر( لا اُنْصَرْ

من نباید یاری شوم

)ق.و.ل( لا تَقُولِِی

تو یک زن نگو

)ذ.ه.ب( لا یَذهَبََا

آن دو مرد نروند

)م.ش.ی( لا تَمْشِینَ

شما زنها راه نروید

  10. فرق عوامل جزم با حروف جزم و فرق ادوات شرط با حروف شرط چیست؟ عوامل جزم: هم شامل اسمهای جزمدهنده میشود و هم شامل حروف جزمدهنده.

ادوات شرط: هم شامل اسمهای شرط میشود و هم شامل حروف شرط.

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...