به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
7 نفر آنلاین
0 عضو و 7 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
671 بازدید

تغییر لفظی مضارع منصوب را توضیح دهید.

در صیغه های ۱3،7،٤،۱و٤۱چنانچه صحیح الآخر باشند نصب آن به فتحه و چنانچه معتل الآخر باشند نصب آن در ناقص الفی به فتحه ی مقدر و در ناقص واوی و یایی به فتحه ی ظاهری است و در بقیهی صیغه های معرب، نصب آن به حذف نون عوض رفع است.

مثال

حالت نصب

مضارع

صیغه

أن یضربن

مبنی بر سکون

  

6 و ٢۱

أن یضربَ

فتحه

صحیح الآخر

صیغه های  ۱3،7،٤،۱و٤۱

أن یخشَیَ

فتحهی مقدّّر

معتل- ناقص الفی

أن یَرمیَِ

فتحه

معتل- ناقص یایی

أن یدَعُوَ

فتحه

معتل- ناقص واوی

أن یَضرِِبا/ أن یخشََیا/ أن یَرمِیَاَ/ أن یَدعُوََا

حذف نون عوض رفع

بقیه صیغه ها )۱۱،٠۱،٩،۸،5،3،٢(

  

افعال زیر را با لََن صرف کنید. یَظلِمُ، یَهَبُ، یَجُوزُ، یعُصََی، یُوفََی بِِه، یَسهُُو.

یَظلمُِ با لََن

لَنْ یَظْلِمْنَ

لَنْ تَظْلِِما

لَنْ تَظْلِمَ

لَنْ یَظْلِمُواْ

لَنْ یَظْلِِما

لَنْ یَظْلِمَ

لَنْ تَظْلِمْنَ

لَنْ تَظْلِِما

لَنْ تَظْلِمیِْ

لَنْ تَظْلِمُوْْا

لَنْ تَظْلِِما

لَنْ تَظْلِمَ

  

  

لَنْ نَظْلِمَ

لَنْ أظْلمَِ

  

  

یَهَبُ با لََن    »   یَوهَبُ: یَهَبُ

لَنْ یَهَبْنَ

لَنْ تَهََبا

لَنْ تَهَبَ

لَنْ یَهَبُوْْا

لَنْ یَهََبا

لَنْ یَهَبَ

لَنْ تَهَبْنَ

لَنْ تَهََبا

لَنْ تَهَبیِْ

لَنْ تَهَبُوْاْ

لَنْ تَهََبا

لَنْ تَهَبَ

  

  

لَنْ نَهَبَ

لَنْ أهَبَ  

  

  

یَجُوزُ با لََن   »   یَجوُزُ: یَجُوزُ

لَنْ یَجُزْنَ

لَنْ تَجُُوزا

لَنْ تَجُوزَ

لَنْ یَجُوزُوْْا

لَنْ یَجُُوزا

لَنْ یَجُوزَ

لَنْ تَجُزْنَ

لَنْ تَجُُوزا

لَنْ تَجُوزیِْ

لَنْ تَجُوزُوْْا

لَنْ تَجُُوزا

لَنْ تَجُوزَ

  

  

لَنْ نَجُوزَ

لَنْ أجُوزَ

  

  

یُعصََی با لََن   »   یُعصَیُ  :  یُعصََی

لَنْ یُعْصَیْنَ

لَنْ تُعْصََیا

لَنْ تُعْصََی

لَنْ یُعْصَوْْا

لَنْ یُعْصََیا

لَنْ یُعْصََی

لَنْ تُعْصَیْنَ

لَنْ تُعْصََیا

لَنْ تُعْصَیْ

لَنْ تُعْصَوْْا

لَنْ تُعْصََیا

لَنْ تُعْصََی

  

  

لَنْ نُعْصََی

لَنْ أُعْصََی

  

  

یُوفََی بِِه با لََن    »   یُوفَیُ: یُوفََی

لَنْ یُوْفَیْنَ بِِه

لَنْ تُوْفََیا بِِه

لَنْ تُوفَْیَ بِِه

لَنْ یُوفَْوْْا بِِه

لَنْ یُوْفََیا بِِه

لَنْ یُوفَْیَ بِِه

لَنْ تُوفَْیْنَ بِِه

لَنْ تُوْفََیا بِِه

لَنْ تُوفْیَْ بِِه

لَنْ تُوْفَوْْا بِِه

لَنْ تُوْفََیا بِِه

لَنْ تُوْفََی بِِه

  

  

لَنْ نُوْفََی بِِه

لَنْ أُوْفََی بِِه

  

  

یَسهُُو با لََن    »     یَسهُوُ   :   یَسهُُو

لَنْ یَسْهُونَ

لَنْ تَسْهُوََا

لَنْ تَسْهُوَ

لَنْ یَسْهُوْاْ

لَنْ یَسْهُوََا

لَنْ یَسْهُوَ

لَنْ تَسْهُونَ

لَنْ تَسْهُوََا

لَنْ تَسْهُویِْ

لَنْ تَسْهُوْاْ

لَنْ تَسْهُوَاَ

لَنْ تَسْهوَُ

  

  

لَنْ نَسْهوَُ

لَنْ أسْهوَُ

  

  

  برای هر یک از با فعل مضارع دو مثال جدید بیاورید و آنها را معنا کنید.

معنا

مثال ۱

معنا

مثال ۱

حروف نصب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حروف نصب چه تأثیراتی بر فعال مضارع میگذارند؟

ص 5٤۱: حروف نصبدهندهی فعل مضارع: أن، لََن، کََی، إذََن

أن: فعل مضارع را تأویل به مصدر میبَرََد ): معنایی به آن میدهد که میتوان به جای أن و فعل مضارع، مصدر آن فعل را گذاشت.

لََن: معنای فعل مضارع را به صورت مؤکََّّد نسبت به زمان آینده منفی میکند.

کََی: فعل مضارع را تأویل به مصدر میبََرد و مصدر مؤوََّّل را علت ماقبل خود قرار میدهد.

إذََن: فعل مضارع را جواب و جزای مطلبی مشخّّص قرار میدهد.

در سؤالات و تمارین صرف توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
ویرایش شده توسط

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...