به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
1 نفر آنلاین
0 عضو و 1 مهمان در سایت حاضرند

5) برای نشان دادن موارد ادغام واجب، جایز و ممتنع، نموداری را رسم کنید.

0 امتیاز
113 بازدید

5)   موارد ادغام واجب، جایز و ممتنع، در قالب نموداری ترسیم کنید.

سوال شده مهر 7, 1397 در فصل 10 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
ویرایش شده مهر 7, 1397 توسط admin

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

مثال

حکم

قاعده

توضیح بیشتر

  

  

 ادغام2حرف 

مُعَلْلِم

واجب الادغام

 ۱

در صورت عدم اشتباه

در ۱ کلمه

اولی ساکن، دومی متحرک

متماثلان

قووِلَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.٤

اگر اشتباه شود

الرَّجل

واجب الادغام

 ٤

اولی لام در أل و دومی حرف شمسی

قطِطَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.5

موارد سماعی

سکَتتُ

واجب الادغام

 3

حرف اول، مد یا هاء سکت نباشد.

در ٢ کلمه

فی یََوم

ممتنع الادغام

 ۱٠.٤

حرف اول، مد یا هاء سکت باشد.

مِِن رّّب

واجب الادغام

 5

اولی نون ساکن یا تنوین و دومی حرف یرملون

مدَدَ

واجب الادغام

 ٢

اولی متحرّّکوجایزالتسکین و آن کلمه اسم ثلاثی مجرد و ملحق نباشد

در ۱ کلمه

اولی متحرّّک، دومی متحرک

عدَدٌ

ممتنع الادغام

 ۱٠.٤

اگر آن کلمه اسم ثلاثی مجرد و ملحق باشد

مدَّدَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.۱

حرف اول متحرک (مدغم فیه یا حرف اول) باشد.

إفْرِرْ

جایز الادغام

 6

فقط در فعل مضارع مجزوم و امر، صیغههای ۱، ٤، 7، ۱3 و ٤۱

أعزِزْ بزید

ممتنع الادغام

 ۱٠.3

در باب تعجب؛ وزن أفعِلْ

 

 

 

کتب بِالقلم

جایز الادغام

 7

 ===

در ٢ کلمه

مدَدْنَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.٢

سکون حرف دوم به علت اتصال به ضمیر رفع متحرک باشد.

اولی متحرّّک، دومی ساکن

إذْدَکَر

جایز الادغام

 ۸

در صورت عدم اشتباه

در ۱ کلمه

اولی ساکن، دومی متحرک

متقاربان

یتَصَعّدّ

جایز الادغام

 ۸

اولی متحرّّک و جایز التسکین

اولی متحرّّک، دومی متحرک

وَتَّدَ

ممتنع الادغام

 ۱٠.۱

حرف اول متحرک (مدغم فیه یا حرف اول) باشد.

مددْتُ

جایز الادغام

 ٩

 ===

در ٢ کلمه

اولی ساکن، دومی متحرک

وجدَْْت

ممتنع الادغام

 ۱٠.٢

سکون حرف دوم به علت اتصال به ضمیر رفع متحرک باشد.

اولی متحرّّک، دومی ساکن

پاسخ داده شده مهر 7, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
ویرایش شده مهر 7, 1397 توسط admin
...