به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
4 نفر آنلاین
0 عضو و 4 مهمان در سایت حاضرند

1) ماضی و مضارع فعل رِدد را ضرف کنید

0 امتیاز
35 بازدید

 

ماضي   

مضارع مرفوع

مضارع منصوب

مضارع مجزوم

امر غايب ومخاطب

1

رَدَّ   : رد كرد

يَرُدُّ : رد مي كند

اَنْ يَرُدَّ  : كه رد كند

لَمْ يَرْدُدْ-  لَمْ يَرُدَّ

رد نكرد

لِيَرْدُدْ- لِيَرُدَّ

بايد رد كند

2

رَدَّا

يَرُدّانِ

اَنْ يَرُدّا

لَمْ يَرُدّا

لِيَرُدّا

3

رَدُّوا

يَرُدُّونَ

اَنْ يَرُدُّوا

لَم يَرُدّوا

ليَرُدّوا

4

رَدَّتْ

تَرُدُّ

اَنْ تَرُدَّ

لم تَرْدُدْ-  لَمْ تَرُدَّ

ليتَرْدُدْ- لِتَرُدَّ

5

  رَدَّتَا

تَرُدَّانِ

اَنْ تَرُدّا

لَم تَرُدّا

لِتَرُدّا

6

رَدَدْنَ  

يَرْدُدْنَ

اَنْ يَرْدُدْنَ

لَم يَرْدُدْنَ

لِيَرْدُدْنَ

7

رَدَدْتَ 

تَرُدُّ

اَنْ تَرُدَّ

لَم تَرْدُدْ- لَم تَرُدَّ

اُرْدُدْ- رُدَّ

8

رَدَدْتُما

تَرُدّانِ

اَنْ تَرُدّا

لَم تَرُدّا

رُدّا

9

رَدَدْتُم

تَرُدُّونَ

اَنْ تَرُدُّوا

لَم تَرُدّوا

رُدُّوا

10

رَدَدْتِ

تَرُدِّينَ

اَنْ تَرُدِّي

لَم تَرُدِّي

رُدِّي

11

رَدَدْتُما

تَرُدّانِ

اَنْ تَرُدّا

لَم تَرُدّا

رُدّا

12

رَدَدْتُنَ

تَرْدُدْنَ

اَنْ تَرْدُدْنَ

لَم تَرْدُدْنَ

اُرْدُدْنَ

13

رَدَدْتُ

اَرُدُّ

اَنْ اَرُدَّ

لَم اَرْدُدْ-  لَم اَرُدَّ

لِاَرْدُدْ- لِاَرُدَّ

14

رَدَدْنا

نَرُدُّ

اَنْ نَرُدَّ

لَم نَرْدُدْ-  لَم نَرُدَّ

لِنَرْدُدْ- لِنَرُدَّ

اِِلهِي لا تَرُدَّ حاجَتي

تَرُدَّ :صيغه للمخاطب است ولاي نهي برآن وارد شده .

اين صيغه دووجهي است ومي تواندبه دوشكل بييايد: لاتَرْدُدْ - لا تَرُدَّ : خدايا حاجتم را رد مكن .

لَما يَمْدُدْ- لَما يَمُدَّ          لا اَسْرُرْ- لا اَسُرَّ   

سوال شده مهر 15, 1397 در فصل 10 توسط admin (مدیر کل سایت) (77,870 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 

ماضي   

مضارع مرفوع

مضارع منصوب

مضارع مجزوم

امر غايب ومخاطب

1

رَدَّ   : رد كرد

يَرُدُّ : رد مي كند

اَنْ يَرُدَّ  : كه رد كند

لَمْ يَرْدُدْ-  لَمْ يَرُدَّ

رد نكرد

لِيَرْدُدْ- لِيَرُدَّ

بايد رد كند

2

رَدَّا

يَرُدّانِ

اَنْ يَرُدّا

لَمْ يَرُدّا

لِيَرُدّا

3

رَدُّوا

يَرُدُّونَ

اَنْ يَرُدُّوا

لَم يَرُدّوا

ليَرُدّوا

4

رَدَّتْ

تَرُدُّ

اَنْ تَرُدَّ

لم تَرْدُدْ-  لَمْ تَرُدَّ

ليتَرْدُدْ- لِتَرُدَّ

5

  رَدَّتَا

تَرُدَّانِ

اَنْ تَرُدّا

لَم تَرُدّا

لِتَرُدّا

6

رَدَدْنَ  

يَرْدُدْنَ

اَنْ يَرْدُدْنَ

لَم يَرْدُدْنَ

لِيَرْدُدْنَ

7

رَدَدْتَ 

تَرُدُّ

اَنْ تَرُدَّ

لَم تَرْدُدْ- لَم تَرُدَّ

اُرْدُدْ- رُدَّ

8

رَدَدْتُما

تَرُدّانِ

اَنْ تَرُدّا

لَم تَرُدّا

رُدّا

9

رَدَدْتُم

تَرُدُّونَ

اَنْ تَرُدُّوا

لَم تَرُدّوا

رُدُّوا

10

رَدَدْتِ

تَرُدِّينَ

اَنْ تَرُدِّي

لَم تَرُدِّي

رُدِّي

11

رَدَدْتُما

تَرُدّانِ

اَنْ تَرُدّا

لَم تَرُدّا

رُدّا

12

رَدَدْتُنَ

تَرْدُدْنَ

اَنْ تَرْدُدْنَ

لَم تَرْدُدْنَ

اُرْدُدْنَ

13

رَدَدْتُ

اَرُدُّ

اَنْ اَرُدَّ

لَم اَرْدُدْ-  لَم اَرُدَّ

لِاَرْدُدْ- لِاَرُدَّ

14

رَدَدْنا

نَرُدُّ

اَنْ نَرُدَّ

لَم نَرْدُدْ-  لَم نَرُدَّ

لِنَرْدُدْ- لِنَرُدَّ

اِِلهِي لا تَرُدَّ حاجَتي

تَرُدَّ :صيغه للمخاطب است ولاي نهي برآن وارد شده .

اين صيغه دو وجهي است ومي تواندبه دو شكل بييايد: لاتَرْدُدْ - لا تَرُدَّ : خدايا حاجتم را رد مكن .

لَما يَمْدُدْ- لَما يَمُدَّ          لا اَسْرُرْ- لا اَسُرَّ   

پاسخ داده شده مهر 15, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (77,870 امتیاز)
...