به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
4 نفر آنلاین
0 عضو و 4 مهمان در سایت حاضرند

1) ماضی و مضارع و امر فعل شدد را صرف کنید

0 امتیاز
17 بازدید

اللزوم/التعدي: متعدي
الفعل: شَدَّ
نوع الفعل: فعل ثلاثي
    الماضي المعلوم    المضارع المعلوم    المضارع المجزوم    المضارع المنصوب    المضارع المؤكد الثقيل    الأمر    الأمر المؤكد    الماضي المجهول    المضارع المجهول    المضارع المجهول المجزوم    المضارع المجهول المنصوب    المضارع المؤكد الثقيل المجهول

هو    شَدَّ    يَشِدُّ    يَشْدِدْ    يَشِدَّ    يَشِدَّنَّ            شُدَّ    يُشَدُّ    يُشْدَدْ    يُشَدَّ    يُشَدَّنَّ

هما    شَدَّا    يَشِدَّانِ    يَشِدَّا    يَشِدَّا    يَشِدَّانِّ            شُدَّا    يُشَدَّانِ    يُشَدَّا    يُشَدَّا    يُشَدَّانِّ

هم    شَدُّوا    يَشِدُّونَ    يَشِدُّوا    يَشِدُّوا    يَشِدُّنَّ            شُدُّوا    يُشَدُّونَ    يُشَدُّوا    يُشَدُّوا    يُشَدُّنَّ

هي    شَدَّتْ    تَشِدُّ    تَشْدِدْ    تَشِدَّ    تَشِدَّنَّ            شُدَّتْ    تُشَدُّ    تُشْدَدْ    تُشَدَّ    تُشَدَّنَّ

هما شَدَّتَا    تَشِدَّانِ    تَشِدَّا    تَشِدَّا    تَشِدَّانِّ            شُدَّتَا    تُشَدَّانِ    تُشَدَّا    تُشَدَّا    تُشَدَّانِّ

هن    شَدّْنَ    يَشْدِدْنَ    يَشْدِدْنَ    يَشْدِدْنَ    يَشْدِدْنَانِّ            شُدِدْنَ    يُشْدَدْنَ    يُشْدَدْنَ    يُشْدَدْنَ    يُشْدَدْنَانِّ

أنت    شَدّْتَ    تَشِدُّ    تَشْدِدْ    تَشِدَّ    تَشِدَّنَّ    اِشْدِدْ    شِدَّنَّ    شُدِدْتَ    تُشَدُّ    تُشْدَدْ    تُشَدَّ    تُشَدَّنَّ

أنتِ    شَدّْتِ    تَشِدِّينَ    تَشِدِّي    تَشِدِّي    تَشِدِّنَّ    شِدِّي    شِدِّنَّ    شُدِدْتِ    تُشَدِّينَ    تُشَدِّي    تُشَدِّي    تُشَدِّنَّ

أنتما    شَدّْتُمَا    تَشِدَّانِ    تَشِدَّا    تَشِدَّا    تَشِدَّانِّ    شِدَّا    شِدَّانِّ    شُدِدْتُمَا    تُشَدَّانِ    تُشَدَّا    تُشَدَّا    تُشَدَّانِّ

أنتما مؤ    شَدّْتُمَا    تَشِدَّانِ    تَشِدَّا    تَشِدَّا    تَشِدَّانِّ    شِدَّا    شِدَّانِّ    شُدِدْتُمَا    تُشَدَّانِ    تُشَدَّا    تُشَدَّا    تُشَدَّانِّ

أنتم    شَدّْتُم    تَشِدُّونَ    تَشِدُّوا    تَشِدُّوا    تَشِدُّنَّ    شِدُّوا    شِدُّنَّ    شُدِدْتُم    تُشَدُّونَ    تُشَدُّوا    تُشَدُّوا    تُشَدُّنَّ

أنتن    شَدّْتُنَّ    تَشْدِدْنَ    تَشْدِدْنَ    تَشْدِدْنَ    تَشْدِدْنَانِّ    اِشْدِدْنَ    اِشْدِدْنَانِّ    شُدِدْتُنَّ    تُشْدَدْنَ    تُشْدَدْنَ    تُشْدَدْنَ    تُشْدَدْنَانِّ

أنا    شَدّْتُ    أَشِدُّ    أَشْدِدْ    أَشِدَّ    أَشِدَّنَّ            شُدِدْتُ    أُشَدُّ    أُشْدَدْ    أُشَدَّ    أُشَدَّنَّ

نحن    شَدّْنَا    نَشِدُّ    نَشْدِدْ    نَشِدَّ    نَشِدَّنَّ            شُدِدْنَا    نُشَدُّ    نُشْدَدْ    نُشَدَّ    نُشَدَّنَّ

سوال شده مهر 15, 1397 در فصل 10 توسط admin (مدیر کل سایت) (77,870 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر
هو شَدَّ يَشِدُّ يَشْدِدْ يَشِدَّ يَشِدَّنَّ
هما شَدَّا يَشِدَّانِ يَشِدَّا يَشِدَّا يَشِدَّانِّ
هم شَدُّوا يَشِدُّونَ يَشِدُّوا يَشِدُّوا يَشِدُّنَّ
هي شَدَّتْ تَشِدُّ تَشْدِدْ تَشِدَّ تَشِدَّنَّ
هما  شَدَّتَا تَشِدَّانِ تَشِدَّا تَشِدَّا تَشِدَّانِّ
هن شَدّْنَ يَشْدِدْنَ يَشْدِدْنَ يَشْدِدْنَ يَشْدِدْنَانِّ
أنت شَدّْتَ تَشِدُّ تَشْدِدْ تَشِدَّ تَشِدَّنَّ
أنتما شَدّْتُمَا تَشِدَّانِ تَشِدَّا تَشِدَّا تَشِدَّانِّ
أنتم شَدّْتُم تَشِدُّونَ تَشِدُّوا تَشِدُّوا تَشِدُّنَّ
أنتِ شَدّْتِ تَشِدِّينَ تَشِدِّي تَشِدِّي تَشِدِّنَّ
أنتما  شَدّْتُمَا تَشِدَّانِ تَشِدَّا تَشِدَّا تَشِدَّانِّ
أنتن شَدّْتُنَّ تَشْدِدْنَ تَشْدِدْنَ تَشْدِدْنَ تَشْدِدْنَانِّ
أنا شَدّْتُ أَشِدُّ أَشْدِدْ أَشِدَّ أَشِدَّنَّ
نحن شَدّْنَا نَشِدُّ نَشْدِدْ نَشِدَّ نَشِدَّنَّ
الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول 
    شُدَّ يُشَدُّ يُشْدَدْ يُشَدَّ يُشَدَّنَّ  
    شُدَّا يُشَدَّانِ يُشَدَّا يُشَدَّا يُشَدَّانِّ  
    شُدُّوا يُشَدُّونَ يُشَدُّوا يُشَدُّوا يُشَدُّنَّ  
    شُدَّتْ تُشَدُّ تُشْدَدْ تُشَدَّ تُشَدَّنَّ  
    شُدَّتَا تُشَدَّانِ تُشَدَّا تُشَدَّا تُشَدَّانِّ  
    شُدِدْنَ يُشْدَدْنَ يُشْدَدْنَ يُشْدَدْنَ يُشْدَدْنَانِّ  
اِشْدِدْ شِدَّنَّ شُدِدْتَ تُشَدُّ تُشْدَدْ تُشَدَّ تُشَدَّنَّ  
شِدَّا شِدَّانِّ شُدِدْتُمَا تُشَدَّانِ تُشَدَّا تُشَدَّا تُشَدَّانِّ  
شِدُّوا شِدُّنَّ شُدِدْتُم تُشَدُّونَ تُشَدُّوا تُشَدُّوا تُشَدُّنَّ  
شِدِّي شِدِّنَّ شُدِدْتِ تُشَدِّينَ تُشَدِّي تُشَدِّي تُشَدِّنَّ  
شِدَّا شِدَّانِّ شُدِدْتُمَا تُشَدَّانِ تُشَدَّا تُشَدَّا تُشَدَّانِّ  
اِشْدِدْنَ اِشْدِدْنَانِّ شُدِدْتُنَّ تُشْدَدْنَ تُشْدَدْنَ تُشْدَدْنَ تُشْدَدْنَانِّ  
    شُدِدْتُ أُشَدُّ أُشْدَدْ أُشَدَّ أُشَدَّنَّ  
    شُدِدْنَا نُشَدُّ نُشْدَدْ نُشَدَّ نُشَدَّنَّ  

 

 

پاسخ داده شده مهر 15, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (77,870 امتیاز)
انتخاب شده مهر 15, 1397 توسط admin
...