به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
2 نفر آنلاین
0 عضو و 2 مهمان در سایت حاضرند

در پنج صفحه ی آخر قرآن مجید، افعال ثلاثی مجرد معتل و مضاعف را بیابید

0 امتیاز
9 بازدید
  1. در پنج صفحهی آخر قرآن مجید، افعال ثلاثی مجرد معتل و مضاعف را بیابید و در هر مورد که قاعدهای از قواعد اعلال یا ادغام جاری شده است توضیح دهید.

توجه: شمارهها در ستون معتل، مضاعف و مهموز به ترتیب برای قواعد اعلال، ادغام و تخفیف میباشد.

سوال شده آذر 4, 1397 در فصل 16 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

 

 

  1. صفحه

معتل و مهموز

مهموز

مضاعف

معتلّ

صحیح و سالم

تَرَوُنَّ )٢ بار آمده(

تُسئَلُنّ )تُسْئََلون+نّ تاکید(

خَفَّتْ)خَفَفَتْ:

٢:خَفْفَتْ(

أدرََی )أدْرَیَ: ۸:أدْرَیَ(

حُصِِّّل)ح.ص.ل(

  

  

  

یکونُ )یَکْوُنُ: ۱: یَکُوْنُ(

ثَقُلَتْ )ث.ق.ل(

  

  

  

تَکونُ )تَکْوُنُ: ۱: تَکُوْنُ(

تَعلَمونَ )3 بار

آمده()ع.ل.م(

  

  

  

أدرََی )أدْرَیَ: ۸:أدْرَیَ(

  

  

  

زُرْتُُم )زَوَرْتُُم: ۸:زَارْتُُم: ٠۱:زَرْتُُم: ۱خصوصی: زُرْتُُم بر اساس یَزْوُرُ(

  

  1. صفحه

معتل و مهموز

مهموز

مضاعف

معتلّ

صحیح و سالم

لََم تَرَ )تَرْأیُ:

ءامنوا )ءَءْمِنُُوا:

٢:ءَاْمِنُُوا(

عَدَّدَ )۱:عَدْدَدَ(

تَواصَوْْا )تَواصَیُوْْا: ۸:تَواصَاوْْا: ٠۱:

تَواصَوْْا( )٢ بار آمده(

عَمِِلوا )ع.م.ل(

  

  

  

أدرََی )أدْرَیَ: ۸:أدْرَیَ(

جَمَعَ )ج.م.ع(

  

  

  

ترمِِی  )تَرمِیُ: 3: تَرمِِی(

یَحسَبُ )ح.س.ب(

  

  

  

  

أخلدََ )خ.ل.د(

  

  

  

  

یُنبَذَنّ)ن.ب.ذ(+نّ تاکیدثقیله

  

  

  

  

تطَّلِِعُ)تَفتَعِلُ:تَطْتَلِعُ: تَطْطَلِعُ:

تَطّلعُ(

  

  

  

  

فَعَلَ )ف.ع.ل(

  

  

  

  

لم یجعَلْ )ج.ع.ل(

  

  

  

  

أرسَلَ )ر.س.ل(

  

  

  

  

جَعَلَ )ج.ع.ل(

  1. صفحه

معتل و مهموز

مهموز

مضاعف

معتلّ

صحیح و سالم

رأیتَ )اعلال وتخفیف ندارد(

ءامَنَ )ءَءمَْنَ: ٢: ءَاْمَنَ(

یَدُعُّ )یَدْعُعُ: ٢:یَدُعْعُ(

أعطََینا )اعلال ندارد(.

فلْیَعْبدُُوا)فََـ+لِیَعبدُُُوا(

یُُراءون

  

یَحُضُّ )یَحْضُضُ:

٢:یَحُضْضُ(

صَلِّ )تُصَلِّیِّ:

۱خصوصی:صَلِّ(

أطعمََ )ط.ع.م(

  

  

  

  

یکذِّبُ )ک.ذ.ب(

  

  

  

  

یَمنََعون )م.ن.ع(

  

  

  

  

انحَرْ )ن.ح.ر(

 

  1. صفحه

معتل و مهموز

مهموز

مضاعف

معتلّ

صحیح و سالم

جاءَ )جَیَءَ: ۸:جاءَ(

 ندارد

 تَبَّتْ )تَبَبَتْ: ٢:تَبْبَتْ(

قُلْ )تَقْوُلُ: ۱:تَقُوْلُ: قُوْلْ: ٠۱:قُلْ(

أعبُدُ)3 بار آمده( )ع.ب.د(

رأیتَ )اعلال و تخفیف ندارد(

  

تَبَّ )تَبَبَ: ٢:تَبْبَ(

کانَ )کَوَنَ: ۸:کانَ(

تَعبُدُون )ع.ب.د(

  

  

  

أغنَیَ )أغنَیَ: ۸:أغنََی(

عَبدَتُُم )ع.ب.د(

  

  

  

یَصلََی )یَصلَیُ: ۸:یَصلََی(

یَدخُلونَ )د.خ.ل(

  

  

  

  

سَبِّحْ )س.ب.ح(

  

  

  

  

استَغفِرْ )غ.ف.ر(

  

  

  

  

کَسَبَ )ک.س.ب(

  1. صفحه

معتل و مهموز

مهموز

مضاعف

معتلّ

صحیح و سالم

ندارد

ندارد

یُوَسْوِسُ )و.س.و.س: مضاعف رباعی( ادغام فقط در مضاعف ثلاثی رخ میدهد

قُلْ )تَقْوُلُ: ۱:تَقُوْلُ: قُوْلْ: ٠۱:قُلْ(

)3 بار آمده(

خَلَقَ )خ.ل.ق(

  

  

 

لَمَِ یَلِدْ )لم یَولدِْ: ٢خصوصی: لم یَلدْ(

حَسدََ )ح.س.د(

  

  

  

لَمَ یُولدَْ )اعلال ندارد(.

  

  

  

  

لَمَ یَکُنْ )یَکْوُنُ: ۱:یَکُوْنُ: لم یَکُوْنْ:

٠۱:لم یَکُنْ(

  

  

  

  

أعُوذُ)٢ بار آمده( )أعْوذُُ: ۱:أعُوذُ(

  

  

  

  

وَقَبَ )اعلال ندارد(.

  

 

پاسخ داده شده آذر 4, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)
...