به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
2 نفر آنلاین
0 عضو و 2 مهمان در سایت حاضرند

معلوم و مجهول ماضی، مضارع و امر العَیّ ( از باب فعَِلَ یَفعَلُ) را صرف کنید.

0 امتیاز
18 بازدید
  1. معلوم و مجهول ماضی، مضارع و امر العَیّ )از باب فعَِلَ یَفعَلُ( را صرف کنید.

نکته: در مادههای العیّ و الحیاة که هم مضاعف و هم لفیف مقرون هستند یکی از دو راه: ادغام و یا اجرا میشود؛ اما ادغام )در 5 صیغهی نخست( در ماضی معلوم و مجهول آنها نسبت به اعلال ترجیح دارد.

ماضی معلوم: عَیِیَ

عَیِیْنَ

عَیِیَتََا: عَیْیَتََا: عَیَّتََا

عَیِیَتْ: عَیْیَتْ: عَیَّتْ

عَیِیُوْْا: عَیْیُُوا: عَیُُّّوا

عَیِیََا: عَیْیاَ: عَیََّّا

عَیِیَ: عَیْیَ: عَیَّ

عَیِیْتُنًّ

عَیِیْتُُما

عَیِیْتِ

عَیِیْتُمُ

عَیِیْتُُما

عَیِیْتَ

  

  

عَیِیْْنا

عَیِیْتُ

  

  

اعلال)فقط احکام ناقص(

عَیِیْنَ

عَیِیَتََا

عَیِیَتْ

عَیِیُوْْا: عَیُیْوْْا: عَیُوْْا

عَیِیَاَ

عَیِیَ

عَیِیْتُنًّ

عَیِیْتُُما

عَیِیْتِ

عَیِیْتُمُ

عَیِیْتُُما

عَیِیْتَ

  

  

عَیِیْْنا

عَیِیْتُ

  

  

ماضی مجهول

عُیِیْنَ

عُیِیَتَاَ: عُیْیَتَاَ: عُیَّتََا

عُیِیَتْ: عُیْیَتْ: عُیَّتْ

عُیِیُوْْا: عُیْیُُوا: عُیُُّّوا

عُیِیََا: عُیْیََا: عُیََّّا

عُیِیَ: عُیْیَ: عُیَّ

عُیِیْتُنًّ

عُیِیْتُُما

عُیِیْتِ

عُیِیْتُمُ

عُیِیْتُُما

عُیِیْتَ

  

  

عُیِیْْنا

عُیِیْتُ

  

  

اعلال)فقط احکام ناقص(

عُیِیْنَ

عُیِیَتََا

عُیِیَتْ

عُیِیُوْْا: عُیُیْوْْا: عُیُوْاْ

عُیِیََا

عُیِیَ

عُیِیْتُنًّ

عُیِیْتُُما

عُیِیْتِ

عُیِیْتُُم

عُیِیْتُُما

عُیِیْتَ

  

  

عُیِیْْنا

عُیِیْتُ

  

  

نکته: در مادههای العیّ و الحیاة که هم مضاعف و هم لفیف مقرون هستند در مضارع معلوم و مجهول و امر معلوم و مجهول آنها فقط قواعد اعلال)فقط احکام ناقص( اجرا میشود.

مضارع معلوم

یَعْیَیْنَ

تَعْیَیانِ

تَعْیَیُ: تَعْیََی

یَعْیَیُوْنَ: یَعْیَاوْنَ: یَعْیَوْنَ

یَعْیَیانِ

یَعْیَیُ: یَعْیََی

تَعْیَیْنَ

تَعْیَیانِ

تَعْیَیِیْنَ: تَعْیاَیْنَ: تَعْیَیْنَ

تَعْیَیُوْنَ: تَعْیَاوْنَ: تَعْیَوْنَ

تَعْیَیانِ

تَعْیَیُ: تَعْیََی

  

  

نَعْییَُ: نَعْیََی

اعَْییَُ: اعَْیََی

  

  

مضارع مجهول

یُعْیَیْنَ

تُعْیَیانِ

تُعْیَیُ: تُعْیََی

یُعْیَیُوْنَ: یُعْیَاوْنَ: یُعْیَوْنَ

یُعْیَیانِ

یُعْیَیُ: یُعْیََی

تُعْیَیْنَ

تُعْیَیانِ

تُعْیَیِیْنَ: تُعْیاَیْنَ: تُعْیَیْنَ

تُعْیَیُوْنَ: تُعْیَاوْنَ: تُعْیَوْنَ

تُعْیَیانِ

تُعْییَُ: تُعْیََی

  

  

نُعْیَیُ: نُعْیََی

اُعْیَیُ: اُعْیََی

  

  

نکته: در مادههای العیّ و الحیاة که هم مضاعف و هم لفیف مقرون هستند در مضارع معلوم و مجهول و امر معلوم و مجهول آنها فقط قواعد اعلال)فقط احکام ناقص( اجرا میشود.

امر معلوم

یَعْیَیْنَ لِیَعْیَیْنَ

تَعْیَیَانِ لِتَعْیَیََا

تَعْیَیُ: تَعْیََی لِتَعْیَ

یَعْیَیُوْنَ: یَعْیَاوْنَ: یَعْیَوْنَ لِیَعْیَوْْا

یَعْیَیانِ لِیَعْیََیا

یَعْیَیُ: یَعْیََی لِیَعْیَ

تَعْیَیْنَ إعْیَیْنَ

تَعْیَیانِ إعْیَیََا

تَعْیَیِیْنَ: تَعْیَایْنَ: تَعْیَیْنَإعْیَیْ

تَعْیَیُوْنَ: تَعْیَاوْنَ: تَعْیَوْنَ إعْیَوْْا

تَعْیَیانِ إعْیََیا

تَعْیَیُ: تَعْیََی إعْیَ

  

  

نَعْیَیُ: نَعْیََی لِنَعْیَ

اَعْیَیُ: اَعْیََی لِاعَْیَ

  

  

 

 

 

 

 

 

امر مجهول

یُعْیَیْنَ لِیُعْیَینَْ

تُعْیَیَانِ لِتُعْیَیَاَ

تُعْیَیُ: تُعْیََی لِتُعْیَ

یُعْیَیُوْنَ: یُعْیَاوْنَ: یُعْیَوْنَ لِیُعْیَوْْا

یُعْیَیانِ لِیُعْیََیا

یُعْییَُ: یُعْیََی لِیُعْیَ

تُعْیَیْنَ لِتُعْیَیْنَ

تُعْیَیانِ لِتُعْیَیََا

تُعْیَیِیْنَ: تُعْیَایْنَ: تُعْیَیْنَلِتُعْیَیْ

تُعْیَیُوْنَ: تُعْیَاوْنَ: تُعْیَوْنَ لِتُعْیَوْْا

تُعْیَیانِ لِتُعْیََیا

تُعْیَیُ: تُعْیََی لِتُعْیَ

  

  

نُعْییَُ: نُعْیََی لِنُعْیَ

اعُْیَیُ: اعُْیََی لاُِعْیَ

  

  

 

سوال شده آذر 4, 1397 در فصل 16 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...