به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند

قاعده های یکم و دوم تخفیف همزه را –حَسََب مورد- در کلمات زیر جاری کنید

0 امتیاز
7 بازدید

قاعدههای یکم و دوم تخفیف همزه را حَسََب مورد- در کلمات زیر جاری و در هر مورد مشخص کنید که تخفیف همزه، واجب است یا جایز.

واجب یا جایز

تخفیف

کلمه

واجب یا جایز

تخفیف

کلمه

٢: جایز

مَاْلُُوف

مَأْلُُوف

۱: واجب

أَاْدََم)ءاْْدم=آدم(

أَأْدَمَ

۱: واجب

أَاْْثار )ءاْْثار=آثار(

أَأْثْار

٢: جایز

راْْس

رَأْْس

۱: واجب

أُوْمِنَ

أُؤْمِنَ

۱: واجب

إیْْثار

إئْْثار

٢: جایز

مُوْمِِن

مُؤمِِْن

۱: واجب

أَاْفْاق)ءاْْفاق=آفاق(

أَأْْفاق

٢: جایز

بِیْْر

بِئْْر

۱: واجب

إیْْذاء

إئْْذاء

٢: جایز

قَرَاْتَ

قَرَأْتَ

٢: جایز

ذیْْب

ذِئْْب

٢: جایز

لم یُقْرِیْ

لم یُقْرِئْ

٢: جایز

لم یَقْرَاْ

لم یَقْرَأْ

۱: واجب

أَاْْلام )ءاْْلام=آلام(

أَأْْلام

۱: واجب

أَاْْثام)ءاْْثام=آثام(

أَأْْثام

۱: واجب

أَاْْباء )ءاْْباء=آباء(

أَأْْباء

٢: جایز

مِیْزَرَ

مِئْزََر

٢: جایز

تُوْفَکُُون

تُؤْفَکُُون

٢: جایز

داْْب

دَأْبْ

٢: جایز

شُوْْم

شُؤْْم

۱: واجب

أَاْخََر)ءاْخََر=آخََر(

أَأْخََر

 

سوال شده آذر 4, 1397 در فصل 16 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...