به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند

قاعدههای سوم، پنجم و ششم تخفیف همزه را –حَسََب مورد- در کلمات زیر اجرا کنید

0 امتیاز
5 بازدید

قاعدههای سوم، پنجم و ششم تخفیف همزه را حَسََب مورد- در کلمات زیر اجرا و در هر مورد مشخص کنید که کدام قاعده جاری شده است و اجرای آن واجب است یا جایز.

واجب یا جایز

شماره قاعده

تخفیف

کلمه

واجب یا جایز

شماره قاعده

تخفیف

کلمه

جایز

 5

مُوَلِِّّف

مُؤَلِِّّف

جایز

 5

لِِیام

لِِئام

جایز

3 )تبصره ۱(

أُواخِذُ

أُؤاخِذُ

جایز

 5

فِیََة

فِئََة

جایز

 5

ذِِیاب

ذِِئاب

واجب واجب واجب

3 )تبصره ٢(

 6

۸ اعلال

رَزائِِی:

رَزایََی:

رَزایَاَ

رَزائِئِ

)جمع رَزیئََة(

جایز

 5

مُوَرَّخَّ

مُؤَرَّخَّ

واجب واجب واجب

3 )تبصره ٢(

 6

۸ اعلال

بلَائِِی بَلایََی بلَایََا

بَلائِِئ

)جمع بلیََّّة(

جایز

 5

مُوَدِِّّب

مُؤَدِِّّب

جایز

 5

مُرْجِیَةَ

مُرْجِئََة

جایز

 5

رِِیاء

رِِئاء

واجب

 3

أَوُبُّ

أَؤُبُّ

جایز

 5

مُوَجَّلَّ

مُؤَجََّّل

جایز

 5

فِِیام

فِِئام

؟

؟

؟

أفْعََل از أَمَّ

واجب

 3

أَوَمّ

أَأَمّ

واجب

3 )تبصره ٢(

بَرائِِی

بَرائِِئ

واجب

3 )تبصره ٢(

النّائِِی

النّائِِئ

جایز

 5

مُوَدََّّب

مُؤَدََّّب

واجب

 3

أَواْدِِم

أآَدِِم)أَءَاْدِِم(

واجب

 3

أَوُوْبُ

أَؤُوْبُ

واجب واجب واجب

3 )تبصره ٢(

 6

۸ اعلال

عَطائِِی عَطایََی عَطایََا

عَطائِِئ

)جمع عطِیََّّة(

جایز

 5

الرِّیِّاسة

الرِِّّئاسة

واجب

 3

یُوبَُّ

یُؤَبُّ

 

سوال شده آذر 4, 1397 در فصل 16 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...