به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
2 نفر آنلاین
0 عضو و 2 مهمان در سایت حاضرند

آیا قاعده چهارم تخفیف همزه در کلمات زیر جاری میشود یا خیر؟ چرا؟

0 امتیاز
7 بازدید
  1. آیا قاعده چهارم تخفیف همزه در کلمات زیر جاری میشود یا خیر؟ چرا؟

قاعدهی چهارم: همزه متحرک هرگاه بعد از واو یا یاء زاید ساکن واقع شود، در برخی موارد به حرف مماثل ماقبل خود تبدیل میشود و سپس ادغام صورت میگیرد. این قلب، سماعی است.

علت

تخفیف

کلمه

علت

تخفیف

کلمه

قاعده ٤ تخفیف

مَمْلُُوو: مَمْلُوّ

مَمْلُُوء

واو زاید نیست

نمیشود

سَوْْء

قاعده ٤ تخفیف

جََریی: جَریّ

جََریء

یاء زاید نیست

نمیشود

فَیْْء

یاء زاید نیست

نمیشود

سیءَ بهم

قاعده ٤ تخفیف

مََجیی: مَجیّ

مََجیء

قاعده ٤ تخفیف

مََریی: مَریّ

مََریء

قاعده ٤ تخفیف

بََریی: بَریّ

بََریء

قاعده ٤ تخفیف

مََلیی: مَلیِ

مََلیء

قاعده ٤ تخفیف

مُروُوَةَ: مُرُوََّّة

مُرُُوءة

قاعده ٤ تخفیف

بَرییََة: بَریََّّة

بَریئََة

قاعده ٤ تخفیف

خَطِییََة: خَطیَِّةَّ

خَطِیئََة

قاعده ٤ تخفیف

رَزییََة: رَزیََّّة

رَزیئََة

قاعده ٤ تخفیف

نُبُووََة: نُبُوََّّة

نُبُُوءة

واو زاید نیست

نمیشود

سُُوء

قاعده ٤ تخفیف

رَدَیی: رَدیّ

رََدیء

سوال شده آذر 4, 1397 در فصل 16 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...