به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند

با توجه به تبصره 2 قاعده 3 تخفیف همزه و نیز قاعده 6 آن تغییراتی را که در کلمات زیر رخ میدهد مشخص کنید.

0 امتیاز
8 بازدید
  1. با توجه به تبصره 2 قاعده 3 تخفیف همزه و نیز قاعده 6 آن تغییراتی را که در کلمات زیر رخ میدهد مشخص کنید.

تبصره ٢ قاعده 3: همزهی متحرک دوم چنانچه لام الفعل باشد وجوباً قلب به یاء میشود.

قاعده 6: همزهی مکسور وجوباً قلب به یاء مفتوح میشود هرگاه در صیغهی جمع فَعائِِل بعد از الف و قبل از یاء لام الفعل واقع شود٠

قاعده

تغییرات

کلمه

3 )تبصره ٢(

نائی )اسم فاعل ناءَ(

ناءِِء )نائِِئ(

3 )تبصره ٢(

جائِِی )اسم فاعل جاءَ(

جاءِِء )جائِِئ(

3 )تبصره ٢(

بائِِی )اسم فاعل باءَ(

باءِِء )بائِِئ(

3 )تبصره ٢(

فائِِی )اسم فاعل فاءَ(

فاءِِء )فائِِئ(

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

رَزائِِی: رَزایَیَ: رَزایََا

رَزائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

بَرائِِی: بَرایََی: بَرایََا )جمع بریئة(

بَرائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

ثَنائِِی: ثَنایََی: ثَنایََا )جمع ثنیّة(

ثَنائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

هَدائِِی: هَدایََی: هَدایََا )جمع هدیّّة(

هَدائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

عَطائِِی: عَطایََی: عَطایََا )جمع عطیّّة(

عَطائِِئ

3 )تبصره ٢(، 6، ۸ اعلال

بَلائِِی: بَلایََی: بَلایََا )جمع بلیََّّة(

بَلائِِئ

  1. در کلمات ذیل کدام قاعده از قواعد تخفیف همزه جاری شده است؟

أَأَللهُ؟ُ

أَأْخذُُ

أَإستَکبَرتَ؟َ

مُؤْتمَََر

أَؤُبُّ

قبل تغییر

آَللهُُ؟

آخُذُ

أَستَکبَرتَ؟َ

مُوْتَمََر

أَوُبُّ

کلمه

 ٩

 ۱

 ٩

 ٢

 3

شماره قاعده

أُؤْتِیَ

أَأهَْلُ

أَأْبِقُ

أَإتَّخَذْْنا؟

إئْْلاف

قبل تغییر

أُوتِیَ

آهَلُ

آبِقُ

أتََّخَذْْنا؟

إیْْلاف

کلمه

 ۱

 ۱

 ۱

 ٩

 ۱

شماره قاعده

أَأْْثار

أَأْْجال

أَإفتَرََی؟

أَأَلحَسَنُُ؟

أَأجْلَُ

قبل تغییر

آثار

آجال

أَفتَرََی؟

آلحَسَنُُ؟

آجَلُ

کلمه

 ۱

 ۱

 ٩

 ٩

 ۱

شماره قاعده

 

سوال شده آذر 4, 1397 در فصل 16 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...