به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند

حکم تخفیف همزه در هر یک از کلمات ذیل چیست؟ چرا؟ و در کدام یک از این کلمات تخفیفی در همزه رخ نمیدهد؟ چرا؟

0 امتیاز
10 بازدید
  1. حکم تخفیف همزه در هر یک از کلمات ذیل چیست؟ چرا؟ و در کدام یک از این کلمات تخفیفی در همزه رخ نمیدهد؟ چرا؟

علت

تخفیف نمیشود

علت

حکم تخفیف

کلمه

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُوَبََّّد

مُؤَبََّّد

  

  

قاعده ٤

نََسیی )نَسیّ(

نََسیء

  

  

قاعده ٢ تخفیف

تََاسیس

تََأسیس

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

طَوارِِیی )طَوارِیّ(

طَوارِِیء

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُوانَسََة

مُؤانَسََة

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُُواخاة

مُُؤاخاة

  

  

  

  

مَسائِِل

  

  

قاعده 5 تخفیف

مُوََن

مُؤََن

  

  

قاعده ٢ تخفیف

بِِیر

بِِئر

  

  

قاعده ٢ تخفیف

شُُوم

شُُؤم

  

  

  

  

وَسائِِل

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

صابِِی

صابِِئ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

بائِِی

بائِِئ

  

  

  

  

جائِِی

  

  

قاعده 5 تخفیف

تَخطِیََة

تَخطِئََة

  

  

قاعده 5 تخفیف

سُُوال

سُُؤال

  

  

قاعده 5 تخفیف

خَبییََة )خَبِیََّّة(

خَبیئَةَ

  

  

  

  

مَخایِِئ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

داری

دارِئِ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

نَواشِِی

نَواشِِئ

  

  

قاعده 3 )تبصره ٢(

مَناشِِی

مَناشِِئ

  

  

قاعده 7 تخفیف

تَخَطُُّّو )تَخَطُُّّی: تَخَطِِّّی(

تَخَطُُّّؤ

  

  

قاعده 7 تخفیف

تَبَرُُّّو )تَبَرُُّّی: تَبَرِِّّی(

تَبَرُُّّؤ

  

  

قاعده 7 تخفیف

تَجَزُُّّو )تَجَزُُّّی: تَجَزِِّّی(

تَجَزُُّّؤ

 

سوال شده آذر 4, 1397 در فصل 16 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...