به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند

۲) موارد خواسته شده زیر را بسازید.

0 امتیاز
15 بازدید

۲)  موارد خواسته شده زیر را بسازید.

 

الف: فعل امر معلوم صیغه ۱۰ از فعل يَفِرُّ   »   فِرِّی

ب: فعل ماضی مجهول صیغه ۶ از فعل مُدَّ   »   مُدِدْنَ

ج: فعل مضارع معلوم صیغه ۱۲  از فعل يَمُدُّ   »   تَمْدُدْنَ

د: فعل أمر معلوم صیغه ۷ از فعل يُكْرِمُ   »   اَکْرِمْ

سوال شده آذر 24, 1397 در 96/04/01 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
ویرایش شده آذر 25, 1397 توسط admin

4 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

الف: فعل امر معلوم صیغه ۱۰ از فعل يَفِرُّ   »   فِرِّی

ب: فعل ماضی مجهول صیغه ۶ از فعل مُدَّ   »   مُدِدْنَ

ج: فعل مضارع معلوم صیغه ۱۲  از فعل يَمُدُّ   »   تَمْدُدْنَ

د: فعل أمر معلوم صیغه ۷ از فعل يُكْرِمُ   »   اَکْرِمْ

پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
انتخاب شده آذر 25, 1397 توسط admin
0 امتیاز
  الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول 
هو فَرَّ يَفِرُّ يَفْرِرْ يَفِرَّ يَفِرَّنَّ     فُرَّ يُفَرُّ يُفْرَرْ يُفَرَّ يُفَرَّنَّ
هما فَرَّا يَفِرَّانِ يَفِرَّا يَفِرَّا يَفِرَّانِّ     فُرَّا يُفَرَّانِ يُفَرَّا يُفَرَّا يُفَرَّانِّ
هم فَرُّوا يَفِرُّونَ يَفِرُّوا يَفِرُّوا يَفِرُّنَّ     فُرُّوا يُفَرُّونَ يُفَرُّوا يُفَرُّوا يُفَرُّنَّ
هي فَرَّتْ تَفِرُّ تَفْرِرْ تَفِرَّ تَفِرَّنَّ     فُرَّتْ تُفَرُّ تُفْرَرْ تُفَرَّ تُفَرَّنَّ
هما مؤ فَرَّتَا تَفِرَّانِ تَفِرَّا تَفِرَّا تَفِرَّانِّ     فُرَّتَا تُفَرَّانِ تُفَرَّا تُفَرَّا تُفَرَّانِّ
هن فَرّْنَ يَفْرِرْنَ يَفْرِرْنَ يَفْرِرْنَ يَفْرِرْنَانِّ     فُرِرْنَ يُفْرَرْنَ يُفْرَرْنَ يُفْرَرْنَ يُفْرَرْنَانِّ
أنت فَرّْتَ تَفِرُّ تَفْرِرْ تَفِرَّ تَفِرَّنَّ اِفْرِرْ فِرَّنَّ فُرِرْتَ تُفَرُّ تُفْرَرْ تُفَرَّ تُفَرَّنَّ
أنتما فَرّْتُمَا تَفِرَّانِ تَفِرَّا تَفِرَّا تَفِرَّانِّ فِرَّا فِرَّانِّ فُرِرْتُمَا تُفَرَّانِ تُفَرَّا تُفَرَّا تُفَرَّانِّ
أنتم فَرّْتُم تَفِرُّونَ تَفِرُّوا تَفِرُّوا تَفِرُّنَّ فِرُّوا فِرُّنَّ فُرِرْتُم تُفَرُّونَ تُفَرُّوا تُفَرُّوا تُفَرُّنَّ
أنتِ فَرّْتِ تَفِرِّينَ تَفِرِّي تَفِرِّي تَفِرِّنَّ فِرِّي فِرِّنَّ فُرِرْتِ تُفَرِّينَ تُفَرِّي تُفَرِّي تُفَرِّنَّ
أنتما مؤ فَرّْتُمَا تَفِرَّانِ تَفِرَّا تَفِرَّا تَفِرَّانِّ فِرَّا فِرَّانِّ فُرِرْتُمَا تُفَرَّانِ تُفَرَّا تُفَرَّا تُفَرَّانِّ
أنتن فَرّْتُنَّ تَفْرِرْنَ تَفْرِرْنَ تَفْرِرْنَ تَفْرِرْنَانِّ اِفْرِرْنَ اِفْرِرْنَانِّ فُرِرْتُنَّ تُفْرَرْنَ تُفْرَرْنَ تُفْرَرْنَ تُفْرَرْنَانِّ
أنا فَرّْتُ أَفِرُّ أَفْرِرْ أَفِرَّ أَفِرَّنَّ     فُرِرْتُ أُفَرُّ أُفْرَرْ أُفَرَّ أُفَرَّنَّ
نحن فَرّْنَا نَفِرُّ نَفْرِرْ نَفِرَّ نَفِرَّنَّ     فُرِرْنَا نُفَرُّ نُفْرَرْ نُفَرَّ نُفَرَّنَّ
پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
ویرایش شده آذر 25, 1397 توسط admin
0 امتیاز
  الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول 
هو مَدَّ يَمُدُّ يَمْدُدْ يَمُدَّ يَمُدَّنَّ     مُدَّ يُمَدُّ يُمْدَدْ يُمَدَّ يُمَدَّنَّ
هما مَدَّا يَمُدَّانِ يَمُدَّا يَمُدَّا يَمُدَّانِّ     مُدَّا يُمَدَّانِ يُمَدَّا يُمَدَّا يُمَدَّانِّ
هم مَدُّوا يَمُدُّونَ يَمُدُّوا يَمُدُّوا يَمُدُّنَّ     مُدُّوا يُمَدُّونَ يُمَدُّوا يُمَدُّوا يُمَدُّنَّ
هي مَدَّتْ تَمُدُّ تَمْدُدْ تَمُدَّ تَمُدَّنَّ     مُدَّتْ تُمَدُّ تُمْدَدْ تُمَدَّ تُمَدَّنَّ
هما مؤ مَدَّتَا تَمُدَّانِ تَمُدَّا تَمُدَّا تَمُدَّانِّ     مُدَّتَا تُمَدَّانِ تُمَدَّا تُمَدَّا تُمَدَّانِّ
هن مَدّْنَ يَمْدُدْنَ يَمْدُدْنَ يَمْدُدْنَ يَمْدُدْنَانِّ     مُدِدْنَ يُمْدَدْنَ يُمْدَدْنَ يُمْدَدْنَ يُمْدَدْنَانِّ
أنت مَدّْتَ تَمُدُّ تَمْدُدْ تَمُدَّ تَمُدَّنَّ اُمْدُدْ مُدَّنَّ مُدِدْتَ تُمَدُّ تُمْدَدْ تُمَدَّ تُمَدَّنَّ
أنتما مَدّْتُمَا تَمُدَّانِ تَمُدَّا تَمُدَّا تَمُدَّانِّ مُدَّا مُدَّانِّ مُدِدْتُمَا تُمَدَّانِ تُمَدَّا تُمَدَّا تُمَدَّانِّ
أنتم مَدّْتُم تَمُدُّونَ تَمُدُّوا تَمُدُّوا تَمُدُّنَّ مُدُّوا مُدُّنَّ مُدِدْتُم تُمَدُّونَ تُمَدُّوا تُمَدُّوا تُمَدُّنَّ
أنتِ مَدّْتِ تَمُدِّينَ تَمُدِّي تَمُدِّي تَمُدِّنَّ مُدِّي مُدِّنَّ مُدِدْتِ تُمَدِّينَ تُمَدِّي تُمَدِّي تُمَدِّنَّ
أنتما مؤ مَدّْتُمَا تَمُدَّانِ تَمُدَّا تَمُدَّا تَمُدَّانِّ مُدَّا مُدَّانِّ مُدِدْتُمَا تُمَدَّانِ تُمَدَّا تُمَدَّا تُمَدَّانِّ
أنتن مَدّْتُنَّ تَمْدُدْنَ تَمْدُدْنَ تَمْدُدْنَ تَمْدُدْنَانِّ اُمْدُدْنَ اُمْدُدْنَانِّ مُدِدْتُنَّ تُمْدَدْنَ تُمْدَدْنَ تُمْدَدْنَ تُمْدَدْنَانِّ
أنا مَدّْتُ أَمُدُّ أَمْدُدْ أَمُدَّ أَمُدَّنَّ     مُدِدْتُ أُمَدُّ أُمْدَدْ أُمَدَّ أُمَدَّنَّ
نحن مَدّْنَا نَمُدُّ نَمْدُدْ نَمُدَّ نَمُدَّنَّ     مُدِدْنَا نُمَدُّ نُمْدَدْ نُمَدَّ نُمَدَّنَّ
پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
0 امتیاز
ليُكْرِمْ
ليُكْرِما
ليُكْرِمُوا
لتُكْرِمْ
لتُكْرِمْا
ليُكْرِمْنَ
اَكْرِمْ
اَكْرِما
اَكْرِمُوا
اَكْرِمْی
اَكْرِما
اَكْرِمنَ
لِاَكْرِمْ
لِنَكْرِمْ
پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
...