به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند

5) به صیغه های داده شده زیر، نون تأكید تنقیله اضافه کنید.

0 امتیاز
18 بازدید

5)  به صیغه های داده شده زیر، نون تأكید تنقیله اضافه کنید.

 

 الف: قُل  »  قُولَنَّ

ب: تَذْهَبْنَ   »   تَذْهَبْنَانِّ

ج: يَذْهَبُونَ  »  يَذْهَبُنَّ

د: يَخْشَوْنَ   » يَخْشَوُنَّ

یَخْشَیٰ یَخْشَیَاْنِ یَخْشَوُنَّ تَخْشَیٰ تَخْشَیَاْنِ یَخْشَیْنَ تَخْشَیٰ تَخْشَیَاْنِ تَخْشَوْنَ تَخْشَیْنَ تَخْشَیَاْنِ تَخْشَیْنَ أَخْشَیٰ نَخْشَیٰ

سوال شده آذر 24, 1397 در 96/04/01 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
ویرایش شده آذر 25, 1397 توسط admin

3 پاسخ

0 امتیاز
  الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول 
هو قَالَ يَقُولُ يَقُلْ يَقُولَ يَقُولَنَّ     قِيلَ يُقَالُ يُقَلْ يُقَالَ يُقَالَنَّ
هما قَالَا يَقُولَانِ يَقُولَا يَقُولَا يَقُولَانِّ     قِيلَا يُقَالَانِ يُقَالَا يُقَالَا يُقَالَانِّ
هم قَالُوا يَقُولُونَ يَقُولُوا يَقُولُوا يَقُولُنَّ     قِيلُوا يُقَالُونَ يُقَالُوا يُقَالُوا يُقَالُنَّ
هي قَالَتْ تَقُولُ تَقُلْ تَقُولَ تَقُولَنَّ     قِيلَتْ تُقَالُ تُقَلْ تُقَالَ تُقَالَنَّ
هما مؤ قَالَتَا تَقُولَانِ تَقُولَا تَقُولَا تَقُولَانِّ     قِيلَتَا تُقَالَانِ تُقَالَا تُقَالَا تُقَالَانِّ
هن قُلْنَ يَقُلْنَ يَقُلْنَ يَقُلْنَ يَقُلْنَانِّ     قِلْنَ يُقَلْنَ يُقَلْنَ يُقَلْنَ يُقَلْنَانِّ
أنت قُلْتَ تَقُولُ تَقُلْ تَقُولَ تَقُولَنَّ قُلْ قُولَنَّ قِلْتَ تُقَالُ تُقَلْ تُقَالَ تُقَالَنَّ
أنتما قُلْتُمَا تَقُولَانِ تَقُولَا تَقُولَا تَقُولَانِّ قُولَا قُولَانِّ قِلْتُمَا تُقَالَانِ تُقَالَا تُقَالَا تُقَالَانِّ
أنتم قُلْتُم تَقُولُونَ تَقُولُوا تَقُولُوا تَقُولُنَّ قُولُوا قُولُنَّ قِلْتُم تُقَالُونَ تُقَالُوا تُقَالُوا تُقَالُنَّ
أنتِ قُلْتِ تَقُولِينَ تَقُولِي تَقُولِي تَقُولِنَّ قُولِي قُولِنَّ قِلْتِ تُقَالِينَ تُقَالِي تُقَالِي تُقَالِنَّ
أنتما مؤ قُلْتُمَا تَقُولَانِ تَقُولَا تَقُولَا تَقُولَانِّ قُولَا قُولَانِّ قِلْتُمَا تُقَالَانِ تُقَالَا تُقَالَا تُقَالَانِّ
أنتن قُلْتُنَّ تَقُلْنَ تَقُلْنَ تَقُلْنَ تَقُلْنَانِّ قُلْنَ قُلْنَانِّ قِلْتُنَّ تُقَلْنَ تُقَلْنَ تُقَلْنَ تُقَلْنَانِّ
أنا قُلْتُ أَقُولُ أَقُلْ أَقُولَ أَقُولَنَّ     قِلْتُ أُقَالُ أُقَلْ أُقَالَ أُقَالَنَّ
نحن قُلْنَا نَقُولُ نَقُلْ نَقُولَ نَقُولَنَّ     قِلْنَا نُقَالُ نُقَلْ نُقَالَ نُقَالَنَّ
پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
0 امتیاز
  الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول 
هو ذَهِبَ يَذْهَبُ يَذْهَبْ يَذْهَبَ يَذْهَبَنَّ     ذُهِبَ يُذْهَبُ يُذْهَبْ يُذْهَبَ يُذْهَبَنَّ
هما ذَهِبَا يَذْهَبَانِ يَذْهَبَا يَذْهَبَا يَذْهَبَانِّ     ذُهِبَا يُذْهَبَانِ يُذْهَبَا يُذْهَبَا يُذْهَبَانِّ
هم ذَهِبُوا يَذْهَبُونَ يَذْهَبُوا يَذْهَبُوا يَذْهَبُنَّ     ذُهِبُوا يُذْهَبُونَ يُذْهَبُوا يُذْهَبُوا يُذْهَبُنَّ
هي ذَهِبَتْ تَذْهَبُ تَذْهَبْ تَذْهَبَ تَذْهَبَنَّ     ذُهِبَتْ تُذْهَبُ تُذْهَبْ تُذْهَبَ تُذْهَبَنَّ
هما ذَهِبَتَا تَذْهَبَانِ تَذْهَبَا تَذْهَبَا تَذْهَبَانِّ     ذُهِبَتَا تُذْهَبَانِ تُذْهَبَا تُذْهَبَا تُذْهَبَانِّ
هن ذَهِبْنَ يَذْهَبْنَ يَذْهَبْنَ يَذْهَبْنَ يَذْهَبْنَانِّ     ذُهِبْنَ يُذْهَبْنَ يُذْهَبْنَ يُذْهَبْنَ يُذْهَبْنَانِّ
أنت ذَهِبْتَ تَذْهَبُ تَذْهَبْ تَذْهَبَ تَذْهَبَنَّ اِذْهَبْ اِذْهَبَنَّ ذُهِبْتَ تُذْهَبُ تُذْهَبْ تُذْهَبَ تُذْهَبَنَّ
أنتما ذَهِبْتُمَا تَذْهَبَانِ تَذْهَبَا تَذْهَبَا تَذْهَبَانِّ اِذْهَبَا اِذْهَبَانِّ ذُهِبْتُمَا تُذْهَبَانِ تُذْهَبَا تُذْهَبَا تُذْهَبَانِّ
أنتم ذَهِبْتُم تَذْهَبُونَ تَذْهَبُوا تَذْهَبُوا تَذْهَبُنَّ اِذْهَبُوا اِذْهَبُنَّ ذُهِبْتُم تُذْهَبُونَ تُذْهَبُوا تُذْهَبُوا تُذْهَبُنَّ
أنتِ ذَهِبْتِ تَذْهَبِينَ تَذْهَبِي تَذْهَبِي تَذْهَبِنَّ اِذْهَبِي اِذْهَبِنَّ ذُهِبْتِ تُذْهَبِينَ تُذْهَبِي تُذْهَبِي تُذْهَبِنَّ
أنتما ذَهِبْتُمَا تَذْهَبَانِ تَذْهَبَا تَذْهَبَا تَذْهَبَانِّ اِذْهَبَا اِذْهَبَانِّ ذُهِبْتُمَا تُذْهَبَانِ تُذْهَبَا تُذْهَبَا تُذْهَبَانِّ
أنتن ذَهِبْتُنَّ تَذْهَبْنَ تَذْهَبْنَ تَذْهَبْنَ تَذْهَبْنَانِّ اِذْهَبْنَ اِذْهَبْنَانِّ ذُهِبْتُنَّ تُذْهَبْنَ تُذْهَبْنَ تُذْهَبْنَ تُذْهَبْنَانِّ
أنا ذَهِبْتُ أَذْهَبُ أَذْهَبْ أَذْهَبَ أَذْهَبَنَّ     ذُهِبْتُ أُذْهَبُ أُذْهَبْ أُذْهَبَ أُذْهَبَنَّ
نحن ذَهِبْنَا نَذْهَبُ نَذْهَبْ نَذْهَبَ نَذْهَبَنَّ     ذُهِبْنَا نُذْهَبُ نُذْهَبْ نُذْهَبَ نُذْهَبَنَّ
                         
پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
0 امتیاز

یَخْشَیٰ یَخْشَیَاْنِ یَخْشَوُنَّ

تَخْشَیٰ تَخْشَیَاْنِ یَخْشَیْنَ

تَخْشَیٰ تَخْشَیَاْنِ تَخْشَوْنَ

تَخْشَیْنَ تَخْشَیَاْنِ تَخْشَیْنَ

أَخْشَیٰ

نَخْشَیٰ

پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
...