برای مثال فعل ذَهَبَ وارد شده است:

حرکت عین الفعل:


باب فعل مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 
متکلم وحده و مع الغیر

مونث مخاطب

مذکر مخاطب

مونث غایب

مذکر غایب

زمان

ماضی


متکلم وحده و مع الغیر

مونث مخاطب

مذکر مخاطب

مونث غایب

مذکر غایب

زمان

مضارع


متکلم وحده و مع الغیر

مونث مخاطب

مذکر مخاطب

مونث غایب

مذکر غایب

زمان

امر